Poznań Art Week 2017

RETUSZ

Poznań i okolice, 1-7.06.2017

Organizator: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Informacje i pełen program: www.poznanartweek.com oraz https://www.facebook.com/poznanartweek/

program Poznań art week


/Eng below/

Poznań Art Week, który debiutuje na początku czerwca 2017, obrał sobie za idiom „retusz” w kontekście wzmacniania tego co wyblakłe i przywracania dawnej energii. Będzie to tydzień zaplanowany przez Uniwersytet Artystyczny, Miejskie Galerie UAP wraz z kilkunastoma innymi miejscami sztuki z całego Poznania. Punktem wyjścia dla organizatorów stało się wyretuszowane myślenie o dynamice Poznania – zamiast opustoszałego miasta widzą coraz więcej aktywnych punktów związanych z kulturą, zamiast przestoju zauważają odradzający się twórczy ferment dyskusji, która motywuje do weryfikacji rzeczywistości.

Inicjatywa Poznań Art Week zrodziła się na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, który organizuje jak co roku w pierwszych dniach czerwca Wystawę Końcoworoczną, otwierając dla publiczności pod koniec roku akademickiego dorobek studentów z ponad 140 pracowni uniwersyteckich. Wystawa w tym roku odbywa się właśnie pod hasłem poznańskiego tygodnia sztuki – Poznań Art Week.

Energia powstająca podczas wymiany poglądów w ramach Wystawy Końcoworocznej, artystyczne poruszenie jakie wynika z konfrontacji między studentami a miastem i podsumowanie praktyk dydaktycznych z ostatniego roku sprawiły, że Poznań Art Week stał się realnym projektem dla całego Poznania.

Galerie i artyści zaproszeni do włączenia się w Retusz przez cały pierwszy tydzień czerwca będą działać według swojego planu, ale w świetle nowego spojrzenia. W ramach Poznań Art Week aktywnie będą udzielać się m.in. Galeria Piekary, Galeria EGO, Galeria Miejska Arsenał oraz miejsca, które niedawno weszły na scenę poznańskiej kultury, jak na przykład Miejskie Galerie UAP, Rodríguez Gallery, Assembly Gallery, FWD:, Czytelnia / pracownia Ostrøv, Galeria 9/10 itd.

Na wystawach znajdą się m.in.:

prace uznanych polskich artystów takich jak Robert Kuśmirowski, Zbigniew Libera, Krzysztof Wodiczko, Ryszard Grzyb, Grzegorz Marszałek, Eugeniusz Skorwider, Izabela Gustowska (Duża scena UAP, Galeria EGO, Galeria 9/10);

prace artystów z całego świata: Hiszpania, Japonia, Tajwan, Wietnam, Korea Południowa, Słowenia, Wielka Brytania, Rosja (Curators’ Lab, R20, Rodríguez Gallery) prace młodych, ale już rozpoznawalnych na polskiej scenie artystycznej twórców, a także prace studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu prezentujących swój tegoroczny dorobek powstały w ponad 140 pracowniach UAP w roku akademickim 2016/2017.

Poznań Art Week nie ogranicza swojego zakresu tylko do pokazów sztuki. Będzie to też czas wydarzeń muzycznych zorganizowanych na dziedzińcu UAP oraz w przestrzeni koncertowej LAS na OFF Garbary, gdzie odbędzie się m.in. koncert zespołu Slalom oraz formacji Föllakzoid z Chile. Tydzień sztuki ma być przede wszystkim okresem spotkań i wymiany poglądów, dlatego w programie znalazł się też przegląd portfolio Behance oraz portfolio reviews z udziałem galerzystów i kuratorów. Już podczas pierwszej edycji Poznań Art Week wychodzi poza granice miasta – wspólnie z Robertem Kuśmirowskim zapraszamy w ostatni dzień do miejscowości Owińska, aby doświadczyć działań artystycznych, których celem jest ukazanie procesu zniszczenia zbiorów, przedmiotów i miejsc, depozytów myśli i mądrości osób, a także utraty pewnego dziedzictwa i dokonań ludzkości na przestrzeni lat.

Miejsca:
Curators’ Lab UAP
Czytelnia / pracownia Ostrøv
Duża scena UAP
FWD:
Galeria 9/10
Galeria Artykwariat
Assembly Gallery
Galeria Design UAP
Galeria EGO
Galeria Łęctwo
Galeria Miejska Arsenał
Galeria na dziedzińcu Starego Browaru
Galeria Piekary
Galeria R20
Galeria Raczej
Galeria Rotunda
Galeria :Skala
LAS
Magiel Galeria Sztuki Współczesnej (Wielichowo)
Nowa (pod auspicjami Stowarzyszenia Twórczego NOWA NOWA)
Rodríguez Gallery
Św. Marcin 49
TAK
Uniwersytet Artystyczny (Budynki A, B, C, D, E, F, G oraz Atrium)
wieś Owińska (były Zakład Psychiatryczny w Owińskach koło Poznania)
Zemsta


Poznań Art Week 2017

‘RETOUCH’

Poznań and surroundings, 1-7 JUNE 2017

Organizer: University of the Arts in Poznań (UAP)

Details and programme: www.poznanartweek.com and https://www.facebook.com/poznanartweek/

 

This year’s Poznań Art Week, which begins on the first days of June, will be held under the slogan ‘Retouch’. It stands for strengthening what is faded and restoring the old energy. The event is organized by the University of the Arts in Poznań (UAP), the Municipal Galleries of the UAP and a dozen other art venues in Poznań. The starting point for the organizers has been a ‘retouched’ approach to the dynamics of Poznań – the city is no longer a deserted place, but it is full of increasingly active cultural venues, where stagnation is replaced by creative discussions that encourage people to change the surrounding reality.

The initiative to organize Poznań Art Week was born at the UAP, which organizes the annual End-of- Year Exhibition on the first days of June to show the work of students from more than 140 university studios. This year, the annual exhibition is held under the slogan ‘Poznań Art Week’.

During Poznan Art Week, you will have a chance to feel the energy generated during the exchange of ideas at the End-of- Year Exhibition, experience the artistic impulse that will result from the meeting between students and the city and see the annual work of students and teachers of the UAP. During the first week of June, galleries and artists invited to join Poznan Art Week will implement their own programmes. Poznań Art Week will be held in galleries such as: Galeria Piekary, Galeria EGO, Galeria Miejska Arsenał, as well as in new cultural venues in Poznań, such as the Municipal Galleries of the UAP, Rodríguez Gallery, Assembly Gallery, FWD:, Czytelnia / pracownia Ostrøv, Galeria 9/10 and others.

The exhibitions will feature:

works by renowned Polish artists, such as: Robert Kuśmirowski, Zbigniew Libera, Krzysztof Wodiczko, Ryszard Grzyb, Grzegorz Marszałek, Eugeniusz Skorwider and Izabela Gustowska (Duża scena UAP, Galeria EGO, Galeria 9/10);

works by artists from all over the world: Spain, Japan, Taiwan, Vietnam, Korea, Slovenia, United Kingdom and Russia (Curators’ Lab, R20, Rodríguez Gallery);

works by young but already renowned Polish artists, as well as works by students of the UAP presenting the projects they have developed in more than 140 university studios during academic year 2016/2017.

Poznań Art Week will not be limited to art exhibitions. There will also be music events including the concerts of bands Slalom (Poland) and Föllakzoid (Chile). They will be held in the UAP courtyard and in club LAS at OFF Garbary. The art week is supposed to be a period of meetings and exchange of views, so the programme also includes Behance Portfolio Review, which will be attended by gallery owners and curators. The first edition of Poznań Art Week will also take place outside the city. Together with Robert Kuśmirowski, we invite you to the town Owińska, where you will have a chance to experience artistic activity aimed at showing how collections, objects, places, deposits of thoughts, human wisdom, cultural heritage and achievements have been destroyed and lost over the years.

Venues:

Assembly, Curators’ Lab UAP, Czytelnia / pracownia Ostrøv, Duża scena UAP, FWD:, Galeria 9/10, Galeria Artykwariat, Galeria Design UAP, Galeria EGO, Galeria Łęctwo, Galeria Miejska Arsenał, Galeria na dziedzińcu Starego Browaru, Galeria Piekary, Galeria R20, Galeria Raczej, Galeria Rotunda, Galeria :Skala, LAS, Magiel Galeria Sztuki Współczesnej (Wielichowo), Nowa (under the auspices of Stowarzyszenie Twórcze NOWA NOWA), Rodríguez Gallery, Św. Marcin 47, TAK, UAP (Buildings A, B, C, D, E, F, G and the Atrium), town Owińska (former Psychiatric Hospital in Owińska near Poznan), Zemsta