Przejdź do treści

RZEŹBA

>>> REKRUTACJA

Tryb studiowania 

studia stacjonarne jednolite magisterskie


Sposób kształcenia

Wydział Rzeźby to 100 lat tradycji, doświadczenia i przemian, które kształtowały nowe pokolenia rzeźbiarzy w duchu harmonijnego łączenia przeszłości z nowoczesnością. Wieloletnia praktyka akademicka skłoniła nas do podjęcia decyzji o przywróceniu od 2019 roku jednolitych studiów – pięcioletnich.

Studenci w pierwszych latach studiowania poznają główne założenia rzeźby klasycznej, łącząc te doświadczenia z działaniami przestrzennymi. Równolegle studiują w dwóch katedrach: Katedrze Rzeźby i Otoczenia i Katedrze Rzeźby i Działań Przestrzennych. Przez lata studenci poznając tajniki warsztatu rzeźbiarskiego, kształceni są w duchu najnowocześniejszych technologii: holografii, druku 3D, doświadczają sztuki performance czy tkaniny artystycznej.

ROZWIN

Opis kierunku

Wydział Rzeźby składa się z dwóch uzupełniających się programowo katedr, których zróżnicowany charakter bezpośrednio przekłada się na obszar jego aktywności: Katedry Rzeźby i Otoczenia i Katedry Rzeźby i Działań Przestrzennych. Wspólnym polem działalności obu katedr jest uczestnictwo oraz aranżowanie wydarzeń o charakterze kulturalnym i artystycznym. Organizowane są liczne przedsięwzięcia, wystawy, konkursy oraz warsztaty, mające wpływ na podejmowanie współpracy z zewnętrznymi podmiotami, co zwiększa zdolność adaptacji zawodowej oraz twórczej absolwentów po zakończeniu studiów. Współpraca z różnymi instytucjami i organizacjami o charakterze społecznym i kulturalnym owocuje aktywizacją życia artystycznego. Przekłada się to bezpośrednio na kształtowanie świadomości społecznej oraz wzrost znaczenia roli, jaką pełni rzeźba w naszym otoczeniu. Na Wydziale funkcjonują pracownie działające w obszarze klasycznej rzeźby, obejmujące przede wszystkim studia z natury, różne techniki rzeźbiarskie od pełnej rzeźby poprzez relief aż po medalierstwo, a także pracę w podstawowych materiałach rzeźbiarskich (gips, metal, drewno, kamień, ceramika, żywice) oraz technologie odlewu na mułek, na wosk tracony, pracę z narzutu, a w obrębie ceramiki pełną skalę technologii od formowania, odlewania, po szkliwienie, uwzględniając techniki eksperymentalne. Jednocześnie rozwijają się pracownie, penetrujące nowe obszary działań przestrzennych i myślenia rzeźbiarskiego. Są to pracownie operujące nowymi tworzywami i technikami (np. cyfrowymi, grafika 3D), jak również działania performatywne, efemeryczne i interdyscyplinarne, anektujące wartości dotychczasowo przypisywane innym dziedzinom sztuki, tj. malarstwo, tkanina, teatr, film, fotografia z holografią włącznie. Działalność Wydziału opiera się o autorski program nauczania poszczególnych pracowni. Wszystkie programy, pomimo różnic, mają na celu kształtowanie u studentów niezależnej postawy artystycznej i świadomego, indywidualnego języka wypowiedzi. Dlatego każdą z pracowni można określić jako swoiste laboratorium kształtowania kompetencji, indywidualności i niezależności studentów.

ROZWIN

Studia magisterskie i doktoranckie

Procedura rekrutacyjna ma charakter konkursu i przeprowadzona jest przez komisję rekrutacyjną. Komisja umożliwia kandydatowi szeroką, swobodną prezentację zainteresowań badawczych i artystycznych składających się na dotychczasowy artystyczny dorobek kandydata oraz tych, które zamierza realizować podczas studiów.

Studia doktoranckie (3-letnie studia stacjonarne) – planowane uruchomienie w roku akademickim 2020/2021
Absolwenci studiów magisterskich mogą kontynuować naukę w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

O studiach
Studia Doktoranckie są studiami o charakterze elitarnym przeznaczonymi dla osób wyróżniających się i posiadających znaczący dorobek w zakresie sztuk pięknych lub projektowych. Studia dają możliwość wzbogacenia swoich doświadczeń poprzez pogłębienie wiedzy fachowej związanej z uprawianą dziedziną sztuki i wymianą myśli i doświadczeń, a także są szansą na wniesienie swojego wkładu w rozwój wybranej dyscypliny.

Realizacja studiów doktoranckich trwa 3 lata i kończy się obroną rozprawy doktorskiej w dziedzinie „sztuki”, w dyscyplinie artystycznej „sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki” oraz przyznaniem stopnia „doktora sztuki”.

 

  • Autor: Michał Żerdzicki
  • Opublikowano: 06.03.2017, 22:56
  • Ostatnia edycja: 10.02.2023, 20:08