Przejdź do treści

OSOBY PROWADZĄCE ZAJĘCIA / ACADEMIC STAFF

dr hab. Mikołaj Poliński, prof. UAP – kierownik / heads of studio

dr Jarosław Szelest – adiunkt / associate professor


KONTAKT / CONTACT
mikolaj.polinski@uap.edu.pl
jaroslaw.szelest@uap.edu.pl


Lokalizacja / Location

Budynek G, ul Mielżyńskiego 24/ 2p,  E 202,  E210

Program / Programme

Rysunek przez swoją prostotę, bezpośredniość notacji łatwość zapisywania odczuć, emocji, jest bliski myśleniu, często stanowi pierwszy zarys koncepcji dzieła.

Właściwości te sprawiają, że łatwo przenika odmienne języki artystyczne, nie tylko stając się często podstawą prac malarskich, rzeźbiarskich, instalacyjnych, działań performance, wideo czy też projektowych – architektonicznych ale również może stanowić ważny element, filmu, muzyki, poezji czy teatru.

Podatność rysunku na przenikanie odmiennych domen artystycznych stanowi bardzo interesujący punkt wyjścia dla pracy pedagogicznej. Doświadczanie artystyczne na styku różnych autonomicznych języków sztuki może być doskonałą podstawą do dalszych indywidualnych poszukiwań twórczych osób studiujących. Do rozwijania ich wyobraźni i budowania  indywidualnego języka wypowiedzi artystycznej lub projektowej.

Studentki, studenci i osoby studjujące realizują tematy obowiązkowe (osobne tematy w danym roku akademickim). Ponadto mają do dyspozycji program ramowy pracowni, z którego mogą wykonać odpowiedzi na wybrane zagadnienia. Dla osób studjujących I rok studiów jednolitych oraz licencjackich obowiązkowe są “dodatkowe ćwiczenia rysunkowe”.

Rysunek jako wyobrażenie indywidualnego świata. Przenikania języka rysunku z innymi domenami artystycznymi.

1. Podstawowe wyrażenia języka rysunku.

Wykonaj pracę rysunkową używając dowolnie wybranych narzędzi (ołówek, kredka, grafit, kreda, węgiel, pędzel, pigment, nożyk, szmatę itp.) na dowolnie wybranej „płaszczyźnie“ powierzchni rysunkowej (kartka papieru, deska, szyba, pleksi, blachę, płótno itp.) zwróć uwagę na wielkość rysunku, walor, kolor, fakturę oraz kształt.

2. RYSUNEK DŹWIĘKIEM / DŹWIĘK RYSUNKU

· notatka rysunkowo-dźwiękowa

· muzyka – światło – kolor (barwa) – rysunek

· partytura rysunkowa

· książka muzyczna

· kontrapunkt rysunkowy

· improwizacja rysunkowa

· transkrypcja graficzna – obraz utworu muzycznego

· spacer słuchowy

· “soundscape” – pejzaż dźwiękowy (dźwięk otoczenia)

3. RYSUNEK I POLIFONIA

· struktury serialne – systemy harmoniczne a wyrażenia języka rysunku

· koncert rysunkowy

4. INSTRUMENT RYSUNKOWY wykorzystując dowolne materiały skonstruuj maszynę, urządzenie, mechanizm – „instrument rysunkowy“.

5. ŚLAD RYSUNKOWY zapis emocji, znak, rytuał.

6. PRZEDMIOT – studium przedmiotu

przy użyciu wyobraźni poddaj wybrany przedmiot interpretacji oraz transformacji: znaleziony – przetransformowany – wyartykułowany skonstruowany – zdekonstruowany – zrekonstruowany zapomniany – wymazany (niechciany) – przypomniany.

7. KSIĄŻKA RYSUNKOWA – jako wyobrażenie indywidualnego świata

8. GRY ARTYSTYCZNE – rysunek jako środek komunikacji:

· gra z odbiorcą

· gra z zastaną przestrzenią (kontekstem)

· gra przeciw konwencją

· gra z historią sztuki

· indywidualne gry artystyczne

(zrealizuj prace wspólnie z wybraną osobą)

9. RYSUNEK W PRZESTRZENI

· rysunek – interwencja w zastaną przestrzeń

· rysunek w przestrzeni jako proces w czasie

· rysunek architektoniczny

· przestrzeń pracowni jako:

· laboratorium

· instrument

· manifest

· instalacja rysunkowa

· rysunek jako działanie w przestrzeni i czasie, performance rysunkowy, happening

· rysunek w przestrzeni i koncepcja dzieła całkowitego


The programme of the studio may be an identical or abridged version of the point—general subject content from our WORKSHOP CARD.

Students follow the compulsory topics (separate topics per academic year). In addition, they are provided with a studio framework programme from which they can respond to the selected topics. For female students, students and first-year undergraduates, „additional drawing exercises” are compulsory.

Drawing as an image of the individual world.

Intersections of the language of drawing with other artistic domains.

1. basic expressions of the language of drawing.

Make a drawing work using any tools of your choice (pencil, crayon, graphite, chalk, charcoal, brush, pigment, knife, rag, etc.) on any 'plane’ of a drawing surface (sheet of paper, board, glass, plexiglass, sheet metal, canvas, etc.) pay attention to drawing size, value, colour, texture and shape.

2. DRAWING WITH SOUND / SOUND OF DRAWING

– drawing-sound note

– music – light – colour (hue) – drawing

– drawing score

– music book

– drawing counterpoint

– drawing improvisation

– graphic transcription – an image of a musical piece

– auditory walk

– „soundscape” – soundscape (ambient sound)

3. DRAWING POLYPHONY

– serial structures – harmonic systems versus expressions of a drawing language

– drawing concert

4. FIGURING INSTRUMENT using any materials, construct a machine, device, or mechanism – „drawing instrument”.

5. a FIGURAL TRAIL – a record of emotion, a sign, a ritual

6. object – object study

using your imagination, subject a selected object to interpretation and transformation: found – transformed – articulated constructed – deconstructed – reconstructed forgotten – erased (unwanted) – recalled

7. the fictional book as an image of the individual world

8. artistic games – drawing as a means of communication:

– a game with the viewer

– play with the space (context)

– playing against convention

– playing with art history

– individual artistic games

(realise the work together with the person of your choice)

9. DRAWING IN SPACE

– drawing as an intervention into existing space

– drawing in space as a process in time,

– architectural drawing

– studio space as:

– laboratory

– instrument

– manifesto

– drawing installation

– drawing as action in space and time, drawing performance, happening

– drawing in space and the concept of the total work of art


Języki wykładowe / Teaching languages
Polski, angielski, niemiecki / polish, english, german


Realizowane przedmioty / Classes

Realizowane przedmioty

Jednolite studia magisterskie: Rysunek z elementami anatomii, Konsultacje, Rysunek, Wybrana Pracownia Artystyczna i Projektowa, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Magisterska Pracownia Artystyczna, Pracownia Dyplomująca, Praca Dyplomowa

Studia I stopnia: Rysunek z elementami anatomii, Rysunek, Wybrana Pracownia Artystyczna i Projektowa, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Magisterska Pracownia Artystyczna, Pracownia Dyplomująca, Praca Dyplomowa

Studia II stopnia: Rysunek,  Wybrana pracownia artystyczna lub projektowa, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Magisterska Pracownia Artystyczna, Pracownia Dyplomująca, Egzamin dyplomowy

Uniform Master’s studies: Drawing with elements of anatomy, Consultations, Drawing, Selected Art and Design Workshops, Supplementary Art Workshops, Master’s Art Workshops, Diploma Workshops, Diploma Thesis

1st-degree studies: Drawing with elements of anatomy, Drawing, Selected Art and Design Workshops, Supplementary Art Workshops, Master’s Art Workshops, Diploma Workshops, Diploma Thesis

2nd-degree studies: Drawing, Selected Art or Design Workshops, Supplementary Art Workshops, Master’s Art Workshops, Diploma Workshops, Diploma Examination

Wystawa końcoworoczna / Final year exhibition

2022

2021 

2020


  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 01.02.2017, 07:51
  • Ostatnia edycja: 24.05.2023, 14:48