Przejdź do treści

OSOBY PROWADZĄCE ZAJĘCIA

prof. dr hab. Jerzy Hejnowicz – kierownik pracowni

mgr Marcin Salwin —  asyst.


KONTAKT

jerzy.hejnowicz@uap.edu.pl

marcinsalwinn@gmail.com

https://www.facebook.com/groups/400825754203052Lokalizacja 

Sala nr. 308, bud. A

Program

Nieustannie ewoluujący RYSUNEK osadzony jest w wielowiekowym dziedzictwie. Dzięki przyjaznym „głowie i dłoni” technikom zapisu (tradycyjnym jak i eksperymentalnym) pozwala na swobodną interpretację świata rzeczywistego jak i tego, który powoływany jest wyłącznie za pośrednictwem ludzkiej wyobraźni.

Sztuka dzisiaj, w przeciwieństwie do strukturalnych, akademickich podziałów, bez względu na rodzaj i dyscyplinę unika granic, istnieje w strefie wzajemnych wpływów i inspiracji. Ten jej potencjał jest dla nas szczególnie interesujący. XIV Pracownia Rysunku, będąca częścią II Katedry Rysunku udostępnia studentom, studentkom, osobom studiującym wiedzę z zakresu szeroko pojmowanej anatomii rysunku oraz zagadnień jego aktualnej, różnorodnej ideowo i formalnie obecności w sztuce współczesnej. Pracownia jest forum wymiany myśli, rysunkowej praktyki, miejscem analizy artystycznych koncepcji oraz przestrzenią tolerancji dla wielorakich postaw twórczych. W tej atmosferze staramy się przekazać możliwie pełne spektrum rysunkowych kompetencji jak i wszelkich umiejętności wykorzystania go jako współczesnego medium tworzenia.

Pracownia nie jest miejscem tylko doskonalenia manualnej zręczności w posługiwaniu się abecadłem rysowania (choć niezmiennie również i tym pozostaje), jest miejscem stosowania klasycznych oraz jak najbardziej nieklasycznych technik obrazowania, których wybór uwarunkowany powinien być koncepcją opracowywanego utworu, właściwymi twórczymi decyzjami oraz poziomem intelektualnych i rysunkowych kompetencji osób studiujących.

W każdym semestrze przygotowujemy zestaw ćwiczeń realizowanych na bieżąco w pracowni (obowiązkowych dla I i II roku studiów) oraz propozycje tematów-haseł (obowiązkowych dla wszystkich osób studiujących), których rozwój konsultować należy regularnie w trakcie trwania zajęć. Powstanie dzieła, utworu sztuk wizualnych, rysunku jest  „drogą rozwijającą się w czasie”, jest procesem, dlatego oczekujemy od osób studiujących przygotowywania wstępnych szkiców, zapisów oraz stałej wzajemnej komunikacji podczas rozwoju prac aż do momentu ich finalnego spełnienia się w odnalezionej formie wizualnej. Zaproponowane przez pracownię lub sformułowane przez studiujących tematy-hasła,  stanowią credo naszej współpracy. To pytania bez początkowych odpowiedzi, zagadki-katalizatory, które służą rozbudzaniu indywidualnych dociekań, kreatywności, pogłębianiu umiejętności manualnych a w konsekwencji prowadzić powinny do powstania wartościowych dzieł rysunkowych a także odkrycia własnej osobowości twórczej.

Przykładowe tematy 2022/2023

Do niektórych tematów dodatkowo proponowana jest literatura, Stanowi ona podpowiedź, która może stanowić inspirację i naprowadzać na nowe problematyki i zagadnienia.

 • Rysunek jako komunikat
 • Rysunek jako bryła w przestrzeni
 • Dialogi
 • Cyfrowe mitologie
 • Found footage 
 • Koincydencje
 • Equinox – zrównanie dnia z nocą
 • Fakt afektywny

Języki wykładowe
Język polski, język angielski

Wystawa końcoworoczna 2022

Wystawa końcoworoczna 2021

Wystawa końcoworoczna 2020


XIVth Drawing Studio

prof. dr hab. Jerzy Hejnowicz – head of the studio

mgr Marcin Salwin —  assistant


Contact

jerzy.hejnowicz@uap.edu.pl

marcinsalwinn@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/400825754203052)

Location

Room 308, building A

Curriculum and the idea

The ever-evolving DRAWING is embedded in a centuries-old heritage. Thanks to the friendly „head and hand” recording techniques (traditional and experimental), it allows for free interpretation of the real world and the one that is created only through the human imagination. Art today, in contrast to structural, academic divisions, avoids borders regardless of its type and discipline, existing in the sphere of mutual influence and inspiration. Its potential is of particular interest to us. 

The 14th Drawing Studio, which is part of the 2nd Department of Drawing, provides students with knowledge of the broadly understood anatomy of drawing and the issues of its current, ideologically and formally diverse presence in contemporary art. The studio is a forum for the exchange of thoughts, drawing practice, a place for analyzing artistic concepts and a space of tolerance for various creative attitudes. In this atmosphere, we try to convey the full spectrum of drawing competences as well as all the skills to use it as a contemporary medium of creation. The studio is not only a place to improve manual dexterity in using the drawing alphabet (although it also remains that way invariably), it is a place where classic and non-classical imaging techniques are used, the choice of which should be conditioned by the concept of the work being developed, appropriate creative decisions and the level of intellectual and drawing skills. competencies of students. Each semester we prepare a set of exercises carried out on an ongoing basis in the studio (obligatory for the first and second year of studies) and proposals of topics-scores (obligatory for all students), the development of which should be regularly consulted during classes. 

The creation of a work, a work of visual arts, a drawing is a „road developing in time”, it is a process, which is why we expect students to prepare preliminary sketches, records and constant mutual communication during the development of works until their final fulfillment in a found visual form. 

Suggested by the studio or formulated by students, the themes-slogans are the credo of our cooperation. These are questions without initial answers, riddles-catalysts, which serve to stimulate individual inquiries, creativity, deepen manual skills and, consequently, should lead to the creation of valuable drawings as well as the discovery of one’s own creative personality.

Sample prompts of 2022/2023

Literature is also proposed for some topics. It is a hint that can be an inspiration and lead to new issues and ideas.

 • Drawing as a message
 • Drawing as a solid in space
 • Dialogues
 • Digital mythologies
 • Found footage
 • Coincidences 
 • Equinox – Equating day and night 
 • Affective fact

Language of classes

English and polish 

Subjects studied

Uniform Master’s studies: Drawing with elements of anatomy, Consultations, Drawing, Selected Art and Design Workshops, Supplementary Art Workshops, Master’s Art Workshops, Diploma Workshops, Diploma Thesis

1st-degree studies: Drawing with elements of anatomy, Drawing, Selected Art and Design Workshops, Supplementary Art Workshops, Master’s Art Workshops, Diploma Workshops, Diploma Thesis

2nd-degree studies: Drawing, Selected Art or Design Workshops, Supplementary Art Workshops, Master’s Art Workshops, Diploma Workshops, Diploma Examination

Exhibition at the end of the academic year 2022

Exhibition at the end of the academic year 2021

Exhibition at the end of the academic year 2020


 • Autor: Aleksandra Gaj
 • Opublikowano: 01.02.2017, 07:49
 • Ostatnia edycja: 24.05.2023, 13:01