Przejdź do treści

PROGRAM PRACOWNI

1/ Nazwa pracowni
X Pracownia Rysunku

2/ Kierownik Pracowni
dr hab. Maciej Przybyski prof. UAP
maciej.przybylski@uap.edu.pl

3/ Asystent
dr Natalia Brandt ad.
natalia.brandt@uap.edu.pl

4/ Sala
sale E204, E207, ulica Mielżyńskiego

5/ Ogólna formuła przedmiotu
Zajęcia mają charakter warsztatowo-seminaryjny. W ich zakres wchodzą konsultacje, zajęcia studyjne, wykłady, warsztaty i wyjazdy plenerowe.

6/ Typ przedmiotu
Pracownia, w której na I stopniu Kierunku Malarstwo realizowane są przedmioty obowiązkowe: Rysunek (III, IV, V, VI semestr), Rysunek z elementami anatomii (I, II semestr), Pracownia Dyplomująca (VI semestr), Praca Dyplomowa (VI semestr).

Pracownia, w której na II stopniu Kierunku Malarstwo realizowane są przedmioty obowiązkowe: Rysunek (I, II semestr), Magisterska Pracownia Artystyczna (III semestr),
Pracownia Dyplomująca (IV semestr), Praca Dyplomowa (IV semestr).

Pracownia na I stopniu jest obowiązkowa dla kierunków:
Animacja (I, II, III, IV, V semestr)
Architektura (I, II, III, IV, V, VI semestr)
Design Krajobrazu ( I, II, III, IV semestr)
Projektowanie mebla (I, II, III, IV, V semestr)
Wzornictwo (I, II, III, IV, V semestr)
Architektura wnętrz (I, II, III, IV, V semestr)
Scenografia (I, II, III, IV, V semestr)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (I, II, III, IV, V semestr)
Fotografia (I, II, III, IV semestr)

Intermedia (I, II, III, IV, V semestr)
Grafika (I, II, III, IV, V semestr)
Rzeźba (I, II, III, IV, V semestr)

Pracownia na II stopniu jest obowiązkowa dla kierunków:
Animacja (I, II semestr)
Architektura (I, II semestr)
Design Krajobrazu (I, II semestr)
Projektowanie mebla (I, II semestr)
Wzornictwo (I, II semestr)
Scenografia (I, II semestr)
Architektura wnętrz (I, II semestr)
Fotografia (I, II semestr)
Intermedia (I, II semestr)
Grafika (I, II semestr)
Rzeźba (I, II, III, IV semestr)

Pracownia może być wybierana przez studentów I stopnia w ramach pracowni wolnego wyboru, na kierunkach:
Design Krajobrazu (V semestr)
Fotografia (V semestr)

Pracownia może być wybierana przez studentów II stopnia w ramach pracowni wolnego wyboru, na kierunkach:
Architektura (III semestr)
Projektowanie mebla (III, IV semestr)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (II, I, II, III, IV, V semestr)
Intermedia (III semestr)
Grafika (III semestr)

7/ Poziom przedmiotu
Podstawowy, średniozaawansowany – I stopień
zaawansowany – II stopień

8/ Rok studiów
Studia I i II stopnia.

Realizacja programu pracowni jest zróżnicowana ze względu na stopień studiów. Dydaktyka ma charakter indywidualny – indywidualne są korekty i konsultacje, odmienne w zależności od stopnia studiów, a także ze względu na realizowany przedmiot.

9/ Liczba punktów ECTS
I stopień – Rysunek – 17 ECTS, Rysunek z elementami anatomii – 10 ECTS, Pracownia Dyplomująca – 5 ECTS, Praca Dyplomowa – 9 ECTS
II stopień – Rysunek – 8 ECTS, Magisterska Pracownia Artystyczna – 12 ECTS, Pracownia Dyplomująca -5 ECTS, Praca Dyplomowa -10 ECTS

10/ Efekty kształcenia
Wydział Malarstwa i Rysunku-dokumentacja kierunku malarstwo – studia I stopnia
Wydział Malarstwa i Rysunku-dokumentacja kierunku malarstwo – studia II stopnia

Uzupełniające – dla pozostałych kierunków
UZUPEŁNIAJĄCE EFEKTY KSZTAŁCENIA

11/ Wymagania wstępne
Ogólna orientacja w zakresie historii sztuki. Zainteresowanie kierunkiem studiów.

12/ Treści merytoryczne przedmiotu
X Pracownia Rysunku – założenia ogólne.
Od czasów gdy w sztuce wszystko stało się możliwe teoretycy jak Arthur Coleman Danto uznali, że sztuka przestaje być tym czym była i i jej dotychczasowy charakter zmienia się, staje się formą filozofii. Umiejętności wypowiadania nabiera się poprzez doświadczenie – forma wypowiedzi jest przecież ściśle związana z treścią. Język winien być właściwym do wypowiedzenia danej treści. Pojęcia warsztatu i jego rozumienie zmieniło się od czasów awangardy i cały czas ze względu na nowe możliwości ulega przeformowywaniu. Współczesny artysta wypowiadając się zdobywa doświadczenie owo doświadczanie staje się jego zasobem, staje się jego warsztatem .

Należy zaznaczyć, że proces budowania wypowiedzi powinien zawierać swobodę wyboru środków. Często decyzje takie podejmuje się intuicyjnie , szczególnie gdy doświadczenie jest nowe, ale doświadczenie jednak, jak już wspomniałem tworzy nasze zasoby z których korzystamy w praktyce twórczej. Praca takiego rodzaju wymaga strategii , niejako szkicu, który jak wiemy, jest pierwszym niczym nie skrępowanym zapisem myśli, idei, ale również zawiera w sobie propozycję, warianty rozwoju idei, który wpływa na następujące po sobie decyzje procesu twórczego.
Indywidualny charakter doświadczania ,przy jednoczesnym nieskrępowaniu klasycznie usankcjonowanymi stylistykami i językami wypowiedzi, skutkuje niepowtarzalnym osobistym paradygmatem sztuki, co dziś wydaje się fundamentalnym założeniem pracy twórczej artysty współczesnego.

Międzywydziałowy charakter pracowni rysunku, gdzie obecni są wszyscy studenci szerokiego wachlarza specjalizacji artystycznych, daje możliwość doświadczenia różnorodnych postaw twórczych. Tak bogata w strukturze wspólnota pracowni daje poczucie interdyscyplinarnego charakteru wypowiedzi, co często niewłaściwie jest rozumiane, ponieważ to, co najistotniejsze dzieje się pomiędzy ideą i jej wizualną reprezentacją . Tak rozumiana idea rysunku w procesie dydaktycznym kładzie nacisk na rozwijanie procesu myślowego, którego niezwykle istotnym składnikiem jest wyobraźnia. Dzięki takim założeniom pracownia rysunku jest egalitarną przestrzenią twórczą dla studentów wszystkich studiowanych kierunków. Studenci dzięki takim możliwościom mają okazję rozwijania własnego języka wypowiadania się w sposób nieskrępowany ograniczeniami natury dyscyplinarnej. Powodowany potrzebą wyzwolenia się z usankcjonowanych przez normy akademickie dyscyplin i kierowany krytyczną postawa względem takiego stanu rzeczy, jest gwarantem przeformowywania się idei, w tym wypadku sztuki.

Rysunek
Studyjny studium widzenia w odniesieniu do rzeczywistości widzialnej.
Anatomiczny odnoszący się do szczegółów budowy i funkcjonowania czegoś.
Analityczny dotyczący analizy.
Emocjonalny dotyczący sfery uczuciowej psychiki człowieka.
Intuicyjny odnoszący się do poznania bezpośredniego, niepoprzedzonego rozumowaniem, odnoszący się do narzucającego się przekonania, którego nie można w pełni uzasadnić.
Morfologia rysunku. Zagadnienia dotyczące budowy języka.
Rysunek jako język uniwersalny.
Co to jest rysunek ? Gdzie przebiegają granice rysunku ?
Rysunek jako konstrukcja formy idei.
Rysunek jako kompozycja przestrzenna. Instalacja rysunkowa. obiekt rysunkowy.

13/ Spis zalecanych lektur
Jerzy Ludwiński  „Sztuka w epoce postartystycznej”
Juhani Pallasmaa „Oczy skóry. Architektura i zmysły”
Wassily Kandinsky „O duchowości w sztuce”
Wassily Kandinsky „Punkt i linia a płaszczyzna. Przyczynek do analizy elementów malarskich”
Arthur Coleman Danto „Po końcu sztuki”
Ponadto literatura jest zalecana w zależności od indywidualnych potrzeb i zainteresowań studenta.

14/ Metody oceny
Forma oceny: zaliczenie z oceną.

15/ Język wykładowy
Polski, angielski

PROGRAM PRACOWNI EN

 

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 01.02.2017, 07:45
  • Ostatnia edycja: 26.10.2022, 15:58