Przejdź do treści


OSOBY PROWADZĄCE ZAJĘCIA
Prof. dr hab. Hanna Łuczak – kierowniczka pracowni

Dr Paweł Polus – adiunkt


KONTAKT
hanna.luczak@uap.edu.pl

pawel.polus@uap.edu.pl


Lokalizacja 

Ul. Mielżyńskiego 24 

Program
Rdzeniem proponowanego przez IV Pracownię Rysunku programu są zadania i ćwiczenia prowokujące do uaktywnienia wyobraźni, fikcji, konstrukcji wymykającej się prostej sprawdzalności tego, co dane i oczywiste. W przywołaniu wyobraźni istnieje szansa alternatywnego, bogatego i nieskrępowanego doświadczenia artystycznego oraz poznania różnych kategorii wyrażania poprzez język rysunku.

Programu pracowni skierowany jest na: znaczenie transformacji, intelektualne i emocjonalne treści rysunku, wyobraźnię  (wyobrażone – wyrażone), język instalacji  rysunkowej (transformacja – zależność, konieczność i kompatybilność całego układu, wszystkich elementów, które tworzą nierozerwalną całość.)
Tematy i ćwiczenia – obowiązkowe i do wyboru.

Języki wykładowe
Polski, angielski 


Realizowane przedmioty

Jednolite studia magisterskie: Rysunek z elementami anatomii, Konsultacje, Rysunek, Wybrana Pracownia Artystyczna i Projektowa, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Magisterska Pracownia Artystyczna, Pracownia Dyplomująca, Praca Dyplomowa

Studia I stopnia: Rysunek z elementami anatomii, Rysunek, Wybrana Pracownia Artystyczna i Projektowa, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Magisterska Pracownia Artystyczna, Pracownia Dyplomująca, Praca Dyplomowa

Studia II stopnia: Rysunek,  Wybrana pracownia artystyczna lub projektowa, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Magisterska Pracownia Artystyczna, Pracownia Dyplomująca, Egzamin dyplomowy

Wystawa końcoworoczna


Drawing Studio IV

TUTORS
Prof. Dr hab. Hanna Łuczak / HEAD OF THE  STUDIO

Dr Paweł Polus


CONTACT:
hanna.luczak@uap.edu.pl

pawel.polus@uap.edu.pl

LOCATION  

Mielżyńskiego (Street.)  24

SUBJECT  CONTENT – PROGRAMM

4th Drawing Studio program is principally based on tasks and exercises triggering the activation of imagination, fiction, the construction of what eludes the simple check of what’s given and obvious. I see the use of imagination as an opportunity for an alternative, rich and unbridled artistic experience.

Knowledge of different categories of expressing the language of drawing.
Significance of transformation.
Intellectual and emotional content of a drawing.
Imagination – Imagined – Expressed.
Language of a drawing installation – transformation – interdependence, necessity and compatibility of the entire system, all the elements that make up an inseparable whole.
Subjects and exercises – mandatory and elective

LANGUAGE  OF  TUITION

English and Polish

STUDIO FINAL YEAR EXHIBITION (PORTFOLIOS):

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 01.02.2017, 07:40
  • Ostatnia edycja: 23.05.2023, 16:36