Przejdź do treści

OSOBY PROWADZĄCE ZAJĘCIA

prof. dr hab. Sławomir Kuszczak – kierownik

dr hab. Paweł Flieger prof. UAP


KONTAKT

slawomir.kuszczak@uap.edu.pl

pawel.flieger@uap.edu.pl

LOKALIZACJA

Budynek A , sala 311

PROGRAM

Kształcenie podstawowe:

Opanowanie zasad studium rysunkowego z natury i tradycyjnych technik rysunkowych. Poznanie zewnętrznej budowy ludzkiego ciała i ludzkiego szkieletu – konstrukcji nośnej. Zdobycie umiejętności: określania formy i proporcji modela/modelki, komponowania, określania rytmu rysunku, posługiwania się kontrastem, budowania przestrzeni rysunkowej. Poszerzanie zdolności  obserwowania  i analizowania natury. 

Kształcenie zaawansowane:

Określenie i rozwijanie  indywidualnych cech i predyspozycji osób studiujących, poszerzanie ich świadomości i możliwości kreacyjnych w ramach szeroko pojętej idei rysunku ze  zwróceniem uwagi na analizy i studia ludzkiej postaci, anatomii człowieka i anatomii rysunku.

Realizacje propozycji tematycznych:

 • Postać. 
 • Autoportret (lub Portret) totalny.
 • Człowiek struktura doskonała.
 • Format ludzkiego ciała – Format rysunku.
 • Anatomia człowieka – kreacja natury, Rysunek- kreacja twórcy/twórczyni.
 • Ruch – zmiana układu – przesunięcie w czasoprzestrzeni.
 • Anatomia rysunku.
 • Rysunek jako…………

JĘZYKI WYKŁADOWE

Polski, niemiecki, angielski


Wystawa końcoworoczna


Anatomy Drawing Studio

PERSONS RUNNING THE CLASSES 

prof. dr hab. Slawomir Kuszczak – head of the Studio

dr hab. Paweł Flieger prof. UAP

CONTACT 

slawomir.kuszczak@uap.edu.pl

pawel.flieger@uap.edu.pl

LOCATION

Building A, Room 311 

PROGRAM

Basic education: 

Mastering the principles of drawing from nature and traditional drawing techniques. Getting to know the external structure of the human body and the human skeleton – supporting structure. Gaining skills such as determining the form and proportions of a model, composing, determining the rhythm of a drawing, using contrast and building the drawing space. Expanding the ability to observe and analyze nature.

Advanced education: 

Determining and developing students’ individual characteristics and predispositions. Expanding their awareness and creative possibilities within a broadly understood idea of ​​drawing. Paying attention to analyzes and studies of the human figure, human anatomy and anatomy of drawing.

Topics for individual work:

 • Human figure. 
 • Self-portrait or Portrait – total 
 • Human being –  a perfect structure 
 • Human body format – Drawing format
 • Human anatomy – the creation of nature, Drawing – the creation of the creator
 • Movement – change of layout – shift in space-time
 • Drawing anatomy
 • Drawing as ………. 

LANGUAGES OF INSTRUCTION 

Polish, German, English 

Links to the end of the year exhibitions https://wk.uap.edu.pl/2022/start/wydzial-malarstwa-i-rysunku/pracownia-rysunku-anatomicznego/

 • Autor: Piotr Grzywacz
 • Opublikowano: 04.10.2019, 20:30
 • Ostatnia edycja: 24.05.2023, 14:52