Dziekan

prof. dr hab. Andrzej Bobrowski
andrzej.bobrowski@uap.edu.pl
dyżur: poniedziałek 9.00 – 10.00
ul. 23 Lutego 20, budynek B, sala 202

asystentka:
Anna Gatniejewska
anna.gatniejewska@uap.edu.pl

Prodziekan

dr Agata Kulczyk, ad.
agata.kulczyk@uap.edu.pl
dyżur: wtorek, godz. 14.00 – 15.00
ul. 23 Lutego 20,
 budynek B, sala 202

Kierownik Katedry Grafiki
dr Witold Modrzejewski

Kierownik Katedry Komunikacji Wizualnej
dr hab. Wojciech Janicki, ad.

Kierownik studiów niestacjonarnych
dr Mateusz Kokot, ad.

Kierownik studiów doktoranckich
dr hab. Agnieszka Meller-Kawa, prof. UAP
CHARAKTERYSTYKA WYDZIAŁU

Nauczanie na kierunku grafika rozpoczęło się wraz z powstaniem Szkoły Zdobniczej w roku 1919. Wówczas to, obok wydziałów Malarstwa Dekoracyjnego, Rzeźby i Fotografii Artystycznej, powstał Wydział Grafiki. W roku 1938 szkoła otrzymała status uczelni wyższej. W okresie powojennym, już w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych, grafika stała się częścią Wydziału Malarstwa, Grafiki, Rzeźby, jednego z dwóch wydziałów szkoły. Na zaproszenie ówczesnego Rektora, prof. Stanisława Teisseyre’a, wydział tworzyli młodzi wówczas twórcy: Tadeusz Jackowski, Lucjan Mianowski oraz Zbigniew Lutomski. Samodzielny Wydział Grafiki, początkowo z jedną katedrą, powstał w roku 2003, kiedy to Senat przemianowanej w międzyczasie Akademii Sztuk Pięknych powołał trzy niezależne jednostki, zamiast Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. W 2003 roku do Wydziału Grafiki dołączono Katedrę Komunikacji Wizualnej, funkcjonującą dotychczas na Wydziale Komunikacji Multimedialnej.  W tej postaci Wydział działa do dzisiaj. Kształci studentów na kierunku grafika w dwóch specjalnościach: grafika warsztatowa oraz projektowanie graficzne. Każda z Katedr realizuje osobne programy dydaktyczne, zakładające jednak wzajemne przenikanie się problemów artystycznych i projektowych.

Kandydaci na studia już w trakcie składania dokumentów deklarują specjalność, na której chcą podjąć edukację. Wydział prowadzi również studia niestacjonarne o specjalności projektowanie graficzne. Wszystkie pracownie artystyczne i projektowe są autonomiczne, mogą w nich studiować wszyscy studenci UAP. Studenci, biorą czynny udział w prezentacjach własnego dorobku i projektach artystycznych, zdobywają nagrody w licznych konkursach – tym samym aktywnie uczestniczą w budowaniu wysokiej pozycji poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego. Katedra Grafiki jest inicjatorem niezwykle prestiżowego Biennale Grafiki Studenckiej, którego pierwsza edycja odbyła się w 1999 roku.

Wydział jest uprawniony do nadawania stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wydział Grafiki Uniwersytetu Artystycznego kształci nie tylko przyszłych twórców posługujących się swobodnie artystycznymi środkami wyrazu, ale również przygotowuje studentów do podjęcia pracy w zawodzie projektanta grafika, rozumiejącego potrzeby współczesnego społeczeństwa informatycznego i potrafiącego odpowiadać na jego zapotrzebowanie. Rozwój technologii służących kształtowaniu komunikacji społecznej, poszukiwanie nowych form wizualnych służących obiegowi informacji i łatwiejszemu dostępowi do dóbr kultury powodują zapotrzebowanie na wysokiej klasy specjalistów. Stale modyfikowany program nauczania zapewnia powiązanie aktualnych oczekiwań zmieniającego się rynku z kwalifikacjami absolwentów.

STUDIA

  • I stopnia – stacjonarne i niestacjonarne
  • II stopnia – stacjonarne i niestacjonarne
  • podyplomowe
  • doktoranckie – niestacjonarne

Programy kształcenia