Przejdź do treści

Dziekan

dr Witold Modrzejewski, ad.
witold.modrzejewski@uap.edu.pl
dyżur: poniedziałek, godz. 9.00–10.00
ul. 23 Lutego 20, budynek B, sala 202

Prodziekana

dr Agata Kulczyk, ad.
agata.kulczyk@uap.edu.pl
dyżur: wtorek, godz. 14.00–15.00
ul. 23 Lutego 20, budynek B, sala 202

Biuro Dziekana Wydziału:

Asystentka: Anna Gatniejewska
anna.gatniejewska@uap.edu.pl
poniedziałek–czwartek 9.00–14.00

Dziekanat

link: https://uap.edu.pl/dla-studentow/biuro-podawcze-dziekanaty/
bud. C pok.403
pl. Wielkopolski 9
poniedziałek, wtorek, czwartek: 9:00–13:00
środa: 11:00–13:00

Kierownik Katedry Grafiki
dr hab. Krzysztof Balcerowiak, prof. UAP

krzysztof.balcerowiak@uap.edu.pl

Kierownik Katedry Komunikacji Wizualnej
dr hab. Wojciech Janicki, prof. UAP

wojciech.janicki@uap.edu.pl

Kierownik studiów doktoranckich
dr hab. Agnieszka Meller-Kawa, prof. UAP

agnieszka.meller-kawa@uap.edu.pl

Kierownik studiów niestacjonarnych – Katedra Komunikacji Wizualnej
dr Mateusz Kokot, ad.

mateusz.kokot@uap.edu.pl

Kierownik studiów niestacjonarnych – Katedra Grafiki
dr Tomasz Jurek, ad.

tomasz.jurek@uap.edu.pl

Kierownik studiów podyplomowych – Katedra Komunikacji Wizualnej
dr Marcin Markowski, ad.

marcin.markowski@uap.edu.pl

Kierownik studiów podyplomowych – Katedra Grafiki
mgr Maciej Kozłowski, asyst.

maciej.kozlowski@uap.edu.pl


Rada Programowa Kierunku Grafika

Przewodniczący Rady Programowej:
dr hab. Wojciech Janicki

Sekcja Grafika (zakres: Grafika Artystyczna)
Kierownik Katedry Grafiki
– dr hab. Krzysztof Balcerowiak
Kierownik Studiów Niestacjonarnych – kierunek Grafika (zakres: grafika artystyczna)
– dr Tomasz Jurek
Kierownik Studiów Podyplomowych – kierunek Grafika (zakres: grafika artystyczna)
– mgr Maciej Kozłowski
Wybrana przedstawicielka Katedry Grafiki
– dr Maryna Mazur
Studentka wskazana przez Samorząd Studencki {zakres: grafika artystyczna)
– Olga Gortych

Sekcja Grafika (zakres: Grafika Projektowa)
Kierownik Katedry Grafiki
– dr hab. Wojciech Janicki
Kierownik Studiów Niestacjonarnych – kierunek Grafika (zakres: grafika projektowa)
– dr Mateusz Kokot
Kierownik Studiów Podyplomowych – kierunek Grafika (zakres: grafika projektowa)
– dr Marcin Markowski
Wybrana przedstawicielka Katedry Komunikacji Wizualnej
– dr Dominika Czerniak-Chojnacka
Studentka wskazana przez Samorząd Studencki (zakres: grafika projektowa)
– Marcelina Walkowiak


Studia stacjonarne jednolite magisterskie
Kierunek: GRAFIKA


Katedry


Studia niestacjonarne dwustopniowe
Kierunek: GRAFIKA


Studia podyplomowe
Kierunek: GRAFIKACHARAKTERYSTYKA WYDZIAŁU

Nauczanie na kierunku grafika rozpoczęło się wraz z powstaniem Szkoły Zdobniczej w roku 1919. Wówczas, obok wydziałów Malarstwa Dekoracyjnego, Rzeźby i Fotografii Artystycznej, powstał Wydział Grafiki. Na dobre szkoła ruszyła w roku 1921, wtedy też Wydział Grafiki poszerzono o Introligatorstwo. W 1938 roku przekształcono szkołę w Państwowy Instytut Sztuk Plastycznych, którego prężną działalność przerwał wybuch II wojny światowej. Zaraz po zakończeniu wojny Jan Jerzy Wroniecki jako pierwszy ze środowiska poznańskiego zgłosił się do władz i uzyskał zgodę na powołanie szkoły na nowo. Od początku w strukturze pojawił się Zakład Grafiki, kierowany przez Wronieckiego. W 1946 roku Instytut przekształcono w Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych. Po wielu latach reform i zmian w strukturze uczelni w roku 1962 utworzony został obok Wydziału Architektury Wnętrz, drugi wydział, Wydział Malarstwa, Grafiki i Rzeźby z działającą w jego ramach Katedrą Grafiki. Na zaproszenie ówczesnego Rektora, prof. Stanisława Teisseyre’a, wydział tworzyli młodzi wówczas twórcy: Tadeusz Jackowski, Lucjan Mianowski oraz Zbigniew Lutomski. Samodzielny Wydział Grafiki, początkowo z jedną katedrą, powstał w roku 2002, kiedy to Senat przemianowanej w międzyczasie Akademii Sztuk Pięknych powołał trzy niezależne jednostki zamiast Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. W 2003 roku do Wydziału Grafiki dołączyła Katedra Komunikacji Wizualnej, funkcjonująca dotychczas na Wydziale Komunikacji Multimedialnej. W tej postaci Wydział działa do dzisiaj i kształci studentów na kierunku grafika w dwóch zakresach: grafika artystyczna oraz grafika projektowa. Każda z Katedr realizuje osobne programy dydaktyczne, zakładające jednak wzajemne przenikanie się problemów artystycznych i projektowych.

Kandydaci na studia już w trakcie składania dokumentów deklarują zakres, na którym chcą podjąć edukację. Wydział prowadzi również studia niestacjonarne dwustopniowe oraz studia podyplomowe. Wszystkie pracownie artystyczne i projektowe są autonomiczne, mogą w nich studiować wszyscy studenci UAP w ramach wolnego wyboru. Studenci biorą czynny udział w prezentacjach własnego dorobku i projektach artystycznych, zdobywają nagrody w licznych konkursach, tym samym aktywnie uczestniczą w budowaniu wysokiej pozycji poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego. Katedra Grafiki jest inicjatorem niezwykle prestiżowego Biennale Grafiki, którego pierwsza edycja odbyła się w 1999 roku.

Wydział jest uprawniony do nadawania stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wydział Grafiki Uniwersytetu Artystycznego kształci nie tylko przyszłych twórców posługujących się swobodnie artystycznymi środkami wyrazu, ale również przygotowuje studentów do podjęcia pracy w zawodzie projektanta grafika, rozumiejącego potrzeby współczesnego społeczeństwa informatycznego i potrafiącego odpowiadać na jego zapotrzebowanie. Rozwój technologii służących kształtowaniu komunikacji społecznej, poszukiwanie nowych form wizualnych służących obiegowi informacji i łatwiejszemu dostępowi do dóbr kultury powodują zapotrzebowanie na wysokiej klasy specjalistów. Stale modyfikowany program nauczania zapewnia powiązanie aktualnych oczekiwań zmieniającego się rynku z kwalifikacjami absolwentów.

  • Autor: Michał Żerdzicki
  • Opublikowano: 13.11.2016, 15:44
  • Ostatnia edycja: 19.06.2024, 13:43