Przejdź do treści

FOTOGRAFIA

>>> REKRUTACJA

Tryb studiowania danego kierunku. 

 • Studia pierwszego i drugiego stopnia w trybie stacjonarnym (dzienne).
 • Studia pierwszego i drugiego stopnia w trybie niestacjonarnym (zaoczne).

Sposób kształcenia na danym kierunku 

Kształcenie odbywa się w ośmiu Pracowniach Fotografii (obowiązkowych lub fakultatywnych), wybranych pracowniach artystycznych z szerokiego spektrum pracowni Uniwersytetu oraz w ramach przedmiotów teoretycznych, takich jak m.in. Fotografia w ekspozycji galeryjnej, Fotografia współczesna, Teoria fotografii, Zagadnienia sztuki współczesnej czy Prawo autorskie. Dodatkowo blok przedmiotów warsztatowych zawiera niezbędne, fakultatywne zagadnienia, takie jak oświetlenie studyjne, cyfrowa edycja fotografii, rejestracja i edycja obrazu ruchomego, klasyczne i hybrydowe procesy fotografii, druk i eksponowanie fotografii, przygotowanie publikacji fotograficznej i multimedialnej, introligatorstwo, obraz generowany cyfrowo itp.

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta, sposób uzyskania dyplomu

 • licencjat w zakresie fotografii – po 3-letnich studiach pierwszego stopnia i obronie dyplomu w wybranej pracowni fotografii,
 • magister sztuki w zakresie fotografii – po 2-letnich studiach drugiego stopnia i obronie dyplomu w wybranej pracowni fotografii.

ROZWIN

Opis kierunku

Kierunek Fotografia na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu oferuje nowatorski program studiów, bazujący na ponad 30-letnim doświadczeniu w kształceniu nowych pokoleń artystów, licznych inicjatywach artystycznych i naukowych, współpracy zagranicznej, organizacji międzynarodowych wystaw fotografii oraz konferencji, plenerów i konkursów. 

Wydział Fotografii dysponuje profesjonalnym zapleczem dydaktycznym i badawczym, w skład którego wchodzą obszerne studio fotograficzne, pracownia komputerowa, nowoczesne ciemnie, specjalistyczna biblioteka z czytelnią i archiwum fotografii. Do dyspozycji studiujących jest także wypożyczalnia sprzętu z systemem rezerwacji online, studio filmowe i wyspecjalizowana drukarnia. Studenci i studentki, poza regularnymi zajęciami, uczestniczą w wystawach, plenerach i spotkaniach autorskich, aktywnie działają w Kole Naukowym, redagują i wydają poświęcone sztuce fotografii wydawnictwa oraz publikacje internetowe, takie jak COMO Magazine, Postmedium czy Polish Photobooks Review, biorą udział w międzynarodowych programach wymiany studentów Erasmus+.
Więcej informacji: fotografia.uap.edu.pl | facebook.com/fotografiauap

ROZWIN

Kompetencje uzyskane przez absolwenta

Absolwenci kierunku fotografii przygotowani są do samodzielnej działalności artystycznej i użytkowej. Posiadają umiejętność oceny własnych działań, zdolność werbalnego określania problemów artystycznych, samodzielnego funkcjonowania w zmiennych warunkach świata sztuki, jak i w jej komercyjnych obszarach. Animują liczne działania z zakresu upowszechniania kultury, nauczają fotografii na wszystkich poziomach kształcenia. Absolwenci studiów pierwszego stopnia posiadają kwalifikacje do podjęcia pracy w zakresie fotografii artystycznej i użytkowej, zajmują się projektowaniem i realizacją publikacji fotograficznych (książki autorskie, self-publishing, ilustracje, internet i inne wydawnictwa). Absolwenci studiów magisterskich gotowi są do kierowania zespołami (organizacja wystaw, publikacje, warsztaty interdyscyplinarne i wystąpienia publiczne), formułowania tekstów odautorskich i krytycznych dotyczących fotografii, prowadzenia działalności popularyzatorskiej i krytycznej w środkach masowego przekazu oraz w mediach specjalistycznych.

ROZWIN

Obszary zatrudnienia

Absolwent studiów licencjackich przygotowany jest do podjęcia pracy w następującym zakresie i jednostkach:

 • samodzielnej pracy twórczej lub projektowej w obszarze fotografii,
 • w komercyjnym atelier fotograficznym,
 • w agencji reklamowej, studiu graficznym,
 • w prasie i wydawnictwach,
 • jako instruktor fotografii w domu kultury, szkole podstawowej lub średniej.

Absolwent studiów magisterskich przygotowany jest podjęcia pracy w następującym zakresie i jednostkach:

 • samodzielnej pracy twórczej i projektowej w obszarze fotografii i dziedzin pokrewnych,
 • w agencji reklamowej, studiu graficznym – także jako kierownik artystyczny,
 • jako autor, krytyk lub publicysta w obszarze wiedzy nabytej podczas studiów,
 • jako twórca, kurator lub kierownik galerii,
 • w prasie i wydawnictwach,
 • w komercyjnym atelier fotograficznym,
 • jako instruktor lub nauczyciel w szkole podstawowej lub średniej, wykładowca na studiach wyższych w zakresie fotografii,
 • w archiwach i kolekcjach fotografii

ROZWIN

Dalsza możliwość kształcenia

Po ukończeniu 3-letnich studiów I stopnia absolwent może kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia (magisterskich).

Studia doktoranckie (3-letnie studia stacjonarne) – planowane uruchomienie w roku akademickim 2020/2021
Absolwenci studiów magisterskich mogą kontynuować naukę w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

O studiach
Studia Doktoranckie są studiami o charakterze elitarnym przeznaczonymi dla osób wyróżniających się i posiadających znaczący dorobek w zakresie sztuk pięknych lub projektowych. Studia dają możliwość wzbogacenia swoich doświadczeń poprzez pogłębienie wiedzy fachowej związanej z uprawianą dziedziną sztuki i wymianą myśli i doświadczeń, a także są szansą na wniesienie swojego wkładu w rozwój wybranej dyscypliny.

Realizacja studiów doktoranckich trwa 3 lata i kończy się obroną rozprawy doktorskiej w dziedzinie „sztuki”, w dyscyplinie artystycznej „sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki” oraz przyznaniem stopnia „doktora sztuki”.

 • Autor: Michał Żerdzicki
 • Opublikowano: 06.03.2017, 22:58
 • Ostatnia edycja: 02.03.2023, 13:51