Przejdź do treści

 SCENOGRAFIA

>>> REKRUTACJA

Tryb studiowania danego kierunku

Studia na kierunku Scenografia prowadzone są w następujących trybach:

 • studia stacjonarne I stopnia – licencjackie trwające 3 lata
 • studia stacjonarne II stopnia – magisterskie trwające 2 lata

W ramach kierunku Scenografia możliwe jest studiowanie specjalności:

Scenografia, Projektowanie ubioru

Sposób kształcenia na danym kierunku

Na kierunku Scenografia studenci mają możliwość indywidualnego wyboru pracowni kierunkowych i dwóch innych pracowni uzupełniających o zróżnicowanych programach. Ponadto student może dodatkowo studiować w innych pracowniach artystycznych funkcjonujących na pozostałych wydziałach UAP. Indywidualny rozwój osobowości artystyczno-projektowych poszerzony jest o przedmioty teoretyczne z danej specjalności i praktyczne z zakresu technik przekazu projektowego oraz specjalistycznych programów komputerowych.

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta, sposób uzyskania dyplomu

 1. a) zakres licencjackiej pracy dyplomowej obejmuje:
 •  wykonanie i przedstawienie pracy praktycznej związanej z kierunkiem studiów i specjalnością oraz prezentacja portfolio,
 • przygotowanie i przedłożenie pracy teoretycznej zawierającej przypisy i ilustracje, około 15 stron związanej treścią z pracą praktyczną.

Po trzech latach studiów licencjackich absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: licencjata.

 1. b) zakres magisterskiej pracy dyplomowej obejmuje:
 •  wykonanie i przedstawienie pracy praktycznej związanej z kierunkiem studiów i specjalnością oraz prezentacja portfolio,
 •  przygotowanie i przedłożenie pracy teoretycznej zawierającej przypisy, ilustracje, około 30 stron,
 •  praca teoretyczna powinna mieć znamiona samodzielnej pracy badawczej w obszarze sztuk projektowych.

Po dwóch latach studiów magisterskich absolwent uzyskuje tytuł magistra sztuki.

ROZWIN

Opis kierunku

W ramach kierunku Scenografia możliwe jest studiowanie specjalności: Scenografia i Projektowanie Ubioru.

W katedrze Scenografii funkcjonują trzy pracownie projektowania scenografii: I Pracownia Scenografii, Pracownia Zjawisk Teatralnych, Pracownia Architektury Widowiska, które prowadzą interdyscyplinarną działalność naukowo-badawczą, projektową i artystyczną ukierunkowaną na świadome i odpowiedzialne kształtowanie tożsamości wizualnej „sceny” oraz najbliższego otoczenia – „aktora” jako podmiotu projektowania. Projektowanie scenografii jako specjalność na kierunku Scenografia odnosi się również do tworzenia przestrzeni okazjonalnej (teatr plenerowy, studio telewizyjne, wystawy, pokazy, widowiska, festyny, parady itp.).

W katedrze Ubioru funkcjonują trzy pracownie projektowe: Pracownia Projektowania Ubioru, Pracownia Ubioru Unikatowego i Pracownia Kostiumu Teatralnego. Wszyscy pedagodzy prowadzący pracownie ubioru i kostiumu teatralnego eksponują w swych propozycjach programowych rozwój kreatywności studentów. Potrzebę realizacji nowych idei wypełnia Laboratorium Kreatywnego Ubioru. Studenci corocznie mogą dokonywać zmian w zapisach do wszystkich pracowni. Katedra Ubioru we współpracy z Katedrą Scenografii organizuje wystawy prac studentów, pokazy ubioru, plenery, praktyki zawodowe. Dba o współpracę z teatrami, gdzie nasi studenci zdobywają praktyczną wiedzę w charakterze asystentów scenografów i kostiumologów.

ROZWIN

Kompetencje uzyskane przez absolwenta

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent jest przygotowany do pracy jako asystent scenografa, kostiumografa i projektanta ubioru w zakresie zdobytej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Po ukończeniu studiów II stopnia absolwent jest uprawniony do podejmowania samodzielnych twórczych decyzji w obszarze działań artystycznych i projektowych w specjalnościach: projektowania scenografii, projektowania kostiumu i ubioru. Student na kierunku scenografia zdobywa kompetencje o charakterze interdyscyplinarnym w specjalnościach scenografii, kostiumu i ubioru. Efekty kształcenia dotyczą projektowania w przestrzeni: teatru, studia telewizji, pokazów, widowisk oraz form identyfikacji wizualnej związanych z człowiekiem w kontekście przestrzeni publicznej. Absolwenci są przygotowani do samodzielnego kreowania działań artystycznych i projektowych w zakresie scenografii, kostiumu i ubioru.

Ponadto na Wydziale AWiS istnieje w programie interdyscyplinarność kształcenia (malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika projektowa i artystyczna, fotografia, wzornictwo, mebel). Nasz absolwent jako wszechstronnie wykształcony projektant i artysta jest przygotowany i znajduje pracę w kraju i zagranicą.

ROZWIN

Obszary zatrudnienia

Absolwent studiów licencjackich może podjąć pracę w instytucjach teatralnych i kulturalnych. Absolwent studiów magisterskich jest kompetentny podjąć pracę w zakresie projektowania scenografii w teatrze instytucjonalnym, alternatywnym, scenografii widowiskowych, plenerowych i obiektów scenicznych, posiada zdolność projektowania scenografii koncertowych, inscenizacji parad i działań performatywnych. Studia na kierunku Scenografii umożliwiają uzupełnianie wiedzy w pracowniach projektowania ubioru i kostiumu teatralnego, co daje możliwości szerokiej samorealizacji.

Propozycje tematyczne realizowane w poszczególnych pracowniach w Katedrze Ubioru i na wszystkich latach studiów są odbierane przez studentów jako istotne elementy charakteryzujące jakość i tryb przygotowania do pracy zawodowej w sferze mody, teatru i telewizji.

ROZWIN

Dalsza możliwość kształcenia

Dla podniesienia kwalifikacji i dalszego twórczego rozwoju absolwenci mogą podjąć doktoranckie studia na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, jak również na innych kierunkach pokrewnych w wybranych uczelniach. Wynika to z charakteru kierunku Scenografia, który łączy działania projektowe i artystyczne.

 • Autor: Michał Żerdzicki
 • Opublikowano: 06.03.2017, 22:57
 • Ostatnia edycja: 10.02.2023, 19:44