Przejdź do treści

WZORNICTWO

>>> REKRUTACJA

Tryb studiowania danego kierunku. Specjalności

Tryb stacjonarny

Sposób kształcenia na danym kierunku

W trakcie studiów realizowane są przedmioty praktyczne, na których postępy są weryfikowane poprzez indywidualne konsultacje i korekty, jak i przedmioty teoretyczne. Studenci zobowiązani są do udziału w plenerze projektowym organizowanym przez Katedrę  Designu oraz odbyciu stażu w firmie realizującej określone działania projektowe.

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta, sposób uzyskania dyplomu

Absolwent I stopnia studiów kierunku Wzornictwo uzyskuje tytuł licencjata, absolwent II stopnia uzyskuje tytuł magistra sztuki,  a III stopnia doktora sztuk projektowych.

ROZWIN

Opis kierunku

Katedra Designu, w której kształcimy studentów kierunku Wzornictwo opracowała własny program studiów, pozwalający na jak najpełniejsze przygotowanie studentów do pracy w zawodzie projektanta. Oprócz przedmiotów teoretycznych, w tym także teoretycznych kierunkowych, studenci mają możliwość indywidualnego wyboru poszczególnych pracowni projektowych. Wiele tematów semestralnych prowadzonych jest we współpracy z firmami zewnętrznymi i w wyselekcjonowanych konkursach projektowych. Stanowi to cenne doświadczenia dla studentów, którzy mają możliwość zdobycia doświadczenia w realiach przyszłego zawodu. Na pierwszym roku realizujemy cykl warsztatów, które pozwalają na zapoznanie się ze sposobem pracy, jak i osobowością wszystkich  prowadzących  pracownie w Katedrze Designu. Od drugiego roku student samodzielnie wybiera pracownie, w ramach których realizuje tzw. duży punkt  i dwa tzw. małe punkty. Taki system pracy pozwala na skorzystanie z doświadczenia dydaktycznego i zawodowego poszczególnych profesorów i doktorów. Kształcenie uzupełniane jest ćwiczeniami w dwóch katedralnych laboratoriach: Laboratorium Działań Materiałowych i Laboratorium Przekazu Projektowego. Obowiązkowy dla studentów Wzornictwa jest udział w plenerze projektowym, podczas którego doświadczają nieco innego sposobu realizacji problemów projektowych. Koniecznym dla uzupełnienia kształcenia jest odbycie praktyk zawodowych.

ROZWIN

Kompetencje uzyskane przez absolwenta

Studiowanie na kierunku Wzornictwo, dzięki formule kształcenia „mistrz – uczeń”, kładącej nacisk na  indywidualne podejście do każdego studenta, pozwala na pozyskanie szerokich kompetencji intelektualnych, niezbędnych do rozwiązywania  różnorodnych problemów projektowych. Przygotowuje do podejmowania pracy zawodowej w szeroko rozumianym zakresie projektowania, zarówno indywidualnym, jak i w interdyscyplinarnych zespołach.

ROZWIN

Obszary zatrudnienia

Absolwenci kierunku Wzornictwo mogą znaleźć zatrudnienie w biurach projektowych realizujących projekty dla różnych gałęzi przemysłowych. Mogą pracować w zespołach, jak i indywidualnie. Uniwersalność, wielość omawianych technologii i szeroki zakres realizowanych tematów w procesie dydaktyki pozwala na praktykowanie zawodu projektanta w wielu obszarach, także pokrewnych wzornictwu.

ROZWIN

Dalsza możliwość kształcenia

Po uzyskaniu stopnia licencjata jest możliwość kontynuowania studiów na II stopniu.

Studia doktoranckie (3-letnie studia stacjonarne) – planowane uruchomienie w roku akademickim 2020/2021
Absolwenci studiów magisterskich mogą kontynuować naukę w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

O studiach
Studia Doktoranckie są studiami o charakterze elitarnym przeznaczonymi dla osób wyróżniających się i posiadających znaczący dorobek w zakresie sztuk pięknych lub projektowych. Studia dają możliwość wzbogacenia swoich doświadczeń poprzez pogłębienie wiedzy fachowej związanej z uprawianą dziedziną sztuki i wymianą myśli i doświadczeń, a także są szansą na wniesienie swojego wkładu w rozwój wybranej dyscypliny.

Realizacja studiów doktoranckich trwa 3 lata i kończy się obroną rozprawy doktorskiej w dziedzinie „sztuki”, w dyscyplinie artystycznej „sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki” oraz przyznaniem stopnia „doktora sztuki”.

ROZWIN

Dokumentacja kierunku Wzornictwo

Dokumentacja kierunku Wzornictwo

  • Autor: Michał Żerdzicki
  • Opublikowano: 06.03.2017, 22:56
  • Ostatnia edycja: 10.02.2023, 19:42