PROGRAM PRACOWNI – na rok akademicki 2019/2020

1) Nazwa Pracowni:
PRACOWNIA PRODUKTU I STRUKTUR UŻYTKOWYCH
2) Kierownik Pracowni:
dr hab. Łukasz Stawarski, ad.
lukasz.stawarski@uap.edu.pl
3) Asystent:

4) Wydział: Architektury i Wzornictwa
5) Sala: Sala 28, Bud. E


6) Ogólna formuła zajęć:
Wykłady, konsultacje, korekty zadanych tematów, warsztaty, ćwiczenia, seminaria, plener.

7) Ogólne treści merytoryczne:
Najważniejszą wartością w Pracowni jest szacunek dla odbiorcy pracy projektowej. Świadome powoływanie do życia potrzebnych, przemyślanych i „odpowiedzialnych” przedmiotów. Studenci prowadzą analizę celowości powstającego projektu, rozważając potrzeby ostatecznego użytkownika i poszczególne etapy procesu wytworzenia produktu. Realizujemy dyplomy, tematy semestralne i konkursowe. Projekty powstają w toku dyskusji i polemiki, na podstawie przekazu graficznego oraz modeli przestrzennych.

8) Realizowane tematy/zadania:

Studia pierwszego stopnia:


PROJEKTOWANIE – MODUŁ 1
Projektowanie STRUKTURY

W pierwszym module studenci poznają podstawowe zagadnienia i pojęcia dotyczące procesu projektowego, użytkownika, funkcji. Zapoznają się z prawidłowym procesem analizy – jako pierwszym elementem projektowania. Na podstawie zadanego tematu wykonują własną analizę wskazanej problematyki, na podstawie której rozpoczynają tworzenie koncepcji projektowej. Praca kończy się zapisaniem w formie graficznej wykonanych zadań i publiczną prezentacją – przed studentami z roku i kadrą Katedry Designu.


PROJEKTOWANIE – MODUŁ 2
Projektowanie STRUKTURY

W drugim module studenci wykonują analizę wybranej problematyki i na tej podstawie tworzą koncepcję projektową – ideę, w której ważnym elementem jest uwzględnienie różnorodnych kontekstów: kulturowych, społecznych, użytkowych, związanych ze środowiskiem, itp. Praca kończy się zapisaniem w formie graficznej wykonanych zadań oraz makietą/modelem koncepcji i publiczną prezentacją – przed studentami z roku i kadrą Katedry Designu.


PROJEKTOWANIE – MODUŁ 3
Projektowanie STRUKTURY

W trzecim module studenci wykonują analizę wskazanej problematyki, tworzą koncepcję projektową, którą następnie rozwijają w konkretny projekt, adresowany do użytkowników, z uwzględnieniem m.in. określonych potrzeb, wymagań, kontekstów. Praca kończy się zapisaniem w formie graficznej wykonanych zadań oraz makietą/modelem projektu w konkretnej skali i publiczną prezentacją – przed studentami z roku i kadrą Katedry Designu.


PROJEKTOWANIE – MODUŁ 4
Projektowanie STRUKTURY

W czwartym module studenci po analizie zadanego tematu projektowego i stworzeniu koncepcji projektowej, realizują całościowy projekt, który wykonują w modelu lub prototypie. Praca kończy się graficzną dokumentacją projektu oraz wykonaniem pełnego modelu/prototypu i jego publiczną prezentacją – przed studentami z roku i kadrą Katedry Designu.


LICENCJACKA PRACOWNIA DYPLOMOWA
Dyplomanci samodzielnie opracowują temat licencjackiej pracy dyplomowej. Następnie prezentują swoje propozycje przed kadrą Katedry Designu, która zatwierdza temat i wskazuje recenzenta. W roku akademickim 2018–19 zrealizowane zostały następujące licencjackie prace dyplomowe:
– Organizer dla roślin doniczkowych w przestrzeni mieszkalnej z automatycznym systemem nawadniania;
– Uniwersalna kuchnia – projekt kuchenki indukcyjnej uwzględniający szczególne potrzeby osób z dysfunkcją wzroku;
– Opakowanie na zakupy wielokrotnego użytku;
– DOM NA PLECACH – projekt namiotu.


LICENCJACKIE SEMINARIUM DYPLOMOWE
Dyplomanci opracowują licencjacką pracę teoretyczną, której temat bezpośrednio związany jest z pracą praktyczną realizowaną w licencjackiej pracowni dyplomowej.


PROJEKTOWANIE – PROGRAM UZUPEŁNIAJĄCY/WYBRANA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA LUB PROJEKTOWA
Studenci pierwszego stopnia pozostałych kierunków realizują tematy z zakresu podstaw projektowania wzornictwa dotyczące głównych etapów procesu projektowego, formułowania koncepcji i tworzenia projektu całościowego wskazanego zagadnienia.

Studia drugiego stopnia:

PROJEKTOWANIE – TEMAT BADAWCZY
Tematy badawcze realizowane są w zespołach projektowych, składających się z dydaktyków Katedry Designu i studentów pierwszego roku studiów magisterskich kierunku wzornictwo. W roku akademickim 2019–20 realizowane są następujące tematy:
– BIŻUTERIA. KONTEKSTY we współpracy z firmą YES;
– TYMCZASOWA PRYWATNOŚĆ we współpracy z firmą EUGENIUS.


MAGISTERSKA PRACOWNIA DYPLOMOWA
Dyplomanci samodzielnie opracowują temat magisterskiej pracy dyplomowej. Następnie prezentują swoje propozycje przed kadrą Katedry Designu, która zatwierdza temat i wskazuje recenzenta. W roku akademickim 2018–19 zrealizowana została następująca magisterska praca dyplomowa:
– Zastosowanie ekologicznych rozwiązań w projektowaniu produktów dla żeglarzy przy użyciu materiałów z recyclingu;
– System produktów przeznaczonych do samodzielnej uprawy roślin i grzybów jadalnych;
– Projekt zabawki mobilnej rosnącej wraz z dzieckiem i wspierającej jego rozwój motoryczny.


MAGISTERSKIE SEMINARIUM DYPLOMOWE
Dyplomanci opracowują magisterską pracę teoretyczną, której temat bezpośrednio związany jest z pracą praktyczną realizowaną w magisterskiej pracowni dyplomowej.


PROJEKTOWANIE – PROGRAM WSPOMAGAJĄCY/WYBRANA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA LUB PROJEKTOWA
Studenci drugiego stopnia pozostałych kierunków przedstawiają własne propozycje tematów prac semestralnych lub uzgadniają je na podstawie wskazanej przez prowadzącego propozycji.


Wymagania wstępne:
Odpowiadające zapisom z kart przedmiotów realizowanych w pracowni.

Spis zalecanych lektur:

podstawowe:

  • Miodownik M., W rzeczy samej, Karakter, Kraków 2016
  • Slack L., Czym jest wzornictwo? Podręcznik projektowania, Dom Wydawniczy ABE, 2007
  • Sudjic D., Język rzeczy, Karakter, Kraków 2013

uzupełniające:

  • Znajomość bieżących artykułów branżowych publikowanych na portalach dotyczących problematyki designu (np. dezeen, designboom, formy)

Język wykładowy:
POLSKI, ANGIELSKI

STUDIO’S PROGRAMME FOR ACADEMIC YEAR 2019-20_PRODUCT AND INDUSTRIAL DESIGN STUDIO