Przejdź do treści

PROGRAM PRACOWNI – na rok akademicki 2022/2023

Nazwa Pracowni:
PRACOWNI INTERPRETACJI PRODUKTU

Kierownik Pracowni:
dr Karolina Tylka-Tomczyk, ad.
karolina.tylka-tomczyk@uap.edu.pl

Asystent:

Wydział:
Architektury i Wzornictwa

Sala:
Sala 23, Bud. E

Ogólna formuła zajęć:

Wykłady, konsultacje, korekty zadanych tematów, warsztaty, ćwiczenia, seminaria, plener.

Ogólne treści merytoryczne:

Człowiek w całej swej złożoności psychofizycznej i kulturowej stanowi podmiot wszelkich działań projektowych. Poprzez interpretację kontekstów oraz kreatywne i odpowiedzialne działanie w pracowni poszukujemy niekonwencjonalnych rozwiązań projektowych. Tworzona forma produktu to „przedmiot-znak” informujący użytkownika o przeznaczeniu i sposobie użytkowania. W pracowni realizowane są tematy dyplomowe, konkursowe, semestralne oraz tematy badawcze bazujące na współpracy z instytucjami i przemysłem. Dużą uwagę przykłada się do poszerzania wiedzy studentów w zakresie szeroko rozumianych innowacji oraz badań materiałowych osadzonych w kontekście człowieka.

Realizowane przedmioty:

Studia pierwszego stopnia:

PROJEKTOWANIE – MODUŁ 1

Projektowanie SPOŁECZNE

W pierwszym module studenci poznają podstawowe zagadnienia i pojęcia dotyczące procesu projektowego, użytkownika, funkcji. Zapoznają się z prawidłowym procesem analizy – jako pierwszym elementem projektowania. Na podstawie zadanego tematu wykonują własną analizę wskazanej problematyki, na podstawie której rozpoczynają tworzenie koncepcji projektowej. Praca kończy się zapisaniem w formie graficznej wykonanych zadań i publiczną prezentacją – przed studentami z roku i kadrą Katedry Designu.

PROJEKTOWANIE – MODUŁ 2

Projektowanie SPOŁECZNE

W drugim module studenci wykonują analizę wybranej problematyki i na tej podstawie tworzą koncepcję projektową – ideę, w której ważnym elementem jest uwzględnienie różnorodnych kontekstów: kulturowych, społecznych, użytkowych, związanych ze środowiskiem itp. Praca kończy się zapisaniem w formie graficznej wykonanych zadań oraz makietą/modelem koncepcji i publiczną prezentacją – przed studentami z roku i kadrą Katedry Designu.

PROJEKTOWANIE – MODUŁ 3

Projektowanie SPOŁECZNE

W trzecim module studenci wykonują analizę wskazanej problematyki, tworzą koncepcję projektową, którą następnie rozwijają w konkretny projekt, adresowany do użytkowników, z uwzględnieniem m.in. określonych potrzeb, wymagań, kontekstów. Praca kończy się zapisaniem w formie graficznej wykonanych zadań oraz makietą/modelem projektu w konkretnej skali i publiczną prezentacją – przed studentami z roku i kadrą Katedry Designu.

PROJEKTOWANIE – MODUŁ 4

Projektowanie SPOŁECZNE

W czwartym module studenci po analizie zadanego tematu projektowego i stworzeniu koncepcji projektowej, realizują całościowy projekt, który wykonują w modelu lub prototypie. Praca kończy się graficzną dokumentacją projektu oraz wykonaniem pełnego modelu/prototypu i jego publiczną prezentacją – przed studentami z roku i kadrą Katedry Designu.

LICENCJACKA PRACOWNIA DYPLOMOWA

Dyplomanci samodzielnie opracowują temat licencjackiej pracy dyplomowej. Następnie prezentują swoje propozycje przed kadrą Katedry Designu, która zatwierdza temat i wskazuje recenzenta. Licencjackie prace dyplomowe zrealizowane w pracowni to między innymi: 

– Zestaw do masażu – pomoce wspierające terapię integracji sensorycznej;

– Projektowanie przestrzeni wpływającej na nawyki w pracy;

– Biżuteria w aktywności kobiet;

– Mobilność światła. Projekt formy wspomagającej funkcjonowanie człowieka;

– Korelacja człowieka z kotem – obiekty wspierające wspólne dzielenie przestrzeni;

– Obiekt zwiększający poczucie bezpieczeństwa jednostki w miejscu publicznym;

– Balans pomiędzy relaksem a pracą – obiekt zachęcający użytkownika do odpowiedzialnego zarządzania zasobami;

 – Zapobieganie stygmatyzacji osób dotkniętych widoczną asymetrią ciała. Projekt buta rosnącego wraz z użytkownikiem;

 – Design empatyczny w relacjach ze zwierzęciem. Zestaw akcesoriów poprawiający komfort życia psom z chorobami zwyrodnieniowymi stawów;

 – Wspieranie mobilności młodych rodziców. Przemieszczanie się z dzieckiem w wieku 3-6 miesięcy.

LICENCJACKIE SEMINARIUM DYPLOMOWE

Dyplomanci opracowują licencjacką pracę teoretyczną, której temat bezpośrednio związany jest z pracą praktyczną realizowaną w licencjackiej pracowni dyplomowej.

PROJEKTOWANIE – PROGRAM UZUPEŁNIAJĄCY / WYBRANA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA LUB PROJEKTOWA

Studenci studiów pierwszego stopnia pozostałych kierunków realizują tematy z zakresu podstaw projektowania wzornictwa, dotyczące głównych etapów procesu projektowego, formułowania koncepcji i tworzenia projektu całościowego wskazanego zagadnienia.

Studia drugiego stopnia:

PROJEKTOWANIE – TEMAT BADAWCZY

Tematy badawcze realizowane są w zespołach projektowych, składających się z dydaktyków Katedry Designu i studentów pierwszego roku studiów magisterskich kierunku Wzornictwo. Dotychczas zrealizowane tematy to między innymi:

TYMCZASOWA PRYWATNOŚĆ – we współpracy z firmą EUGENIUS;

MOBILNOŚĆ FUNKCJONALNA WYPOSAŻENIA PLACÓWEK MEDYCZNYCH. Elementy towarzyszące w przestrzeniach placówek medycznych – we współpracy z firmą TENTE i Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalem Klinicznym im. W. Degi w Poznaniu;

BEZPIECZEŃSTWO W DOMU – GAŚNICA – we współpracy z firmą OGNIOCHRON i PAŃSTWOWĄ STRAŻĄ POŻARNĄ;

SafetyLAB 6.0. AUTOSTRADA. Bezpieczeństwo użytkowników dróg szybkiego ruchu – we współpracy z firmą SKODA POLSKA, AUTOSTRADA WIELKOPOLSKA SA i KOMENDĄ MIEJSKĄ POLICJI w Poznaniu;

EKSPOZYTOR A*B*C*. Projekt struktury umożliwiającej wystawianie, przechowywanie, gromadzenie, zestawianie czy konfigurowanie elementów z zakresu współcześnie produkowanego osprzętu/urządzeń z dziedziny tzw. „smart home experience” – we współpracy z firmą KOMPUTRONIK;

MASZYNY ROLNICZE. Z cyklu: dizajner potrzebny od zaraz! – we współpracy z firmą UNIA.

MAGISTERSKA PRACOWNIA DYPLOMOWA

Dyplomanci samodzielnie opracowują temat magisterskiej pracy dyplomowej. Następnie prezentują swoje propozycje przed kadrą Katedry Designu, która zatwierdza temat i wskazuje recenzenta. Magisterskie prace dyplomowe zrealizowane w pracowni to między innymi:

– Zapobieganie stygmatyzacji seniorów – koncepcja funkcjonalnego wyposażenia łazienki;

– Design biofiliczny w kontekście przestrzeni biurowej. Projekt obiektów korzystnie wpływających na rozwój człowieka;

– Zestaw usprawniający gimnastykę korekcyjną stóp;

– Przeprojektowanie zachowań pielęgnacyjnych w kontekście zrównoważonego rozwoju;

– Projekt rodziny obiektów świecących w kontekście problemów ze snem i bezsenności o podłożu psychogennym;

– Budowanie odporności człowieka w kontekście zmian, jakie zachodzą na przestrzeni czasu;

– Zagospodarowania przestrzeni domowej przeznaczonej do wykonywania pracy w systemie hybrydowym.

MAGISTERSKIE SEMINARIUM DYPLOMOWE

Dyplomanci opracowują magisterską pracę teoretyczną, której temat bezpośrednio związany jest z pracą praktyczną realizowaną w magisterskiej pracowni dyplomowej.

PROJEKTOWANIE – PROGRAM WSPOMAGAJĄCY / WYBRANA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA LUB PROJEKTOWA

Studenci studiów drugiego stopnia pozostałych kierunków przedstawiają własne propozycje tematów prac semestralnych lub uzgadniają je na podstawie wskazanej przez prowadzącego propozycji.

Wymagania wstępne:

Odpowiadające zapisom z kart przedmiotów realizowanych w pracowni.

Spis zalecanych lektur:

  • podstawowe:

Brown T., Zmiana poprzez Design. Jak design thinking zmienia organizacje i pobudza innowacyjność, Wydawnictwo Libron 2013

Kelley T., The art of innovation: lessons in creativity from IDEO, America’s leading design firm, Currency 2001 

Thackara J., Na grzbiecie fali. O projektowaniu w złożonym świecie, SWPS Academica 2010

Verganti R., Design-driven innovation: changing the rules of competition by radically innovating what things mean, Harvard Business Review Press 2009

  • uzupełniające:

Aspelund K., The design process, Fairchild Books 2010

Hall E., Bezgłośny język, Warszawa 1987

Hall E., Ukryty wymiar, Warszawa 1976

Mau B., Massive change, Phaidon Press 2004

Thompson R., Manufacturing processes for design professionals, Thames&Hudson Ltd 2007

Język wykładowy:

POLSKI, ANGIELSKI


STUDIO’S PROGRAMME FOR ACADEMIC YEAR 2022-23_PRODUCT INTERPRETATION STUDIO


  • Autor: Michał Żerdzicki
  • Opublikowano: 20.12.2017, 18:29
  • Ostatnia edycja: 10.10.2022, 13:29