PROGRAM PRACOWNI – na rok akademicki 2019/2020

1) Nazwa Pracowni:
PRACOWNIA INTERPRETACJI PRODUKTU
2) Kierownik Pracowni:
dr Karolina Tylka-Tomczyk, ad.
karolina.tylka-tomczyk@uap.edu.pl
3) Asystent:

4) Wydział: Architektury i Wzornictwa
5) Sala: Sala 26, Bud. E


6) Ogólna formuła zajęć:
Wykłady, konsultacje, korekty zadanych tematów, warsztaty, ćwiczenia, seminaria, plener.

7) Ogólne treści merytoryczne:
Człowiek w całej swej złożoności psychofizycznej i kulturowej stanowi podmiot wszelkich działań projektowych. Poprzez interpretację kontekstów oraz kreatywne i odpowiedzialne działanie w pracowni poszukujemy niekonwencjonalnych rozwiązań projektowych. Tworzona forma produktu to „przedmiot – znak” informujący użytkownika o przeznaczeniu i sposobie użytkowania. W pracowni realizowane są tematy dyplomowe, konkursowe, semestralne oraz tematy badawcze bazujące na współpracy z instytucjami i przemysłem. Dużą uwagę przykłada się do poszerzania wiedzy studentów w zakresie szeroko rozumianych innowacji oraz badań materiałowych osadzonych w kontekście człowieka.

8) Realizowane tematy/zadania:

Studia pierwszego stopnia:


PROJEKTOWANIE – MODUŁ 1
Projektowanie SYSTEMU

W pierwszym module studenci poznają podstawowe zagadnienia i pojęcia dotyczące procesu projektowego, użytkownika, funkcji. Zapoznają się z prawidłowym procesem analizy – jako pierwszym elementem projektowania. Na podstawie zadanego tematu wykonują własną analizę wskazanej problematyki, na podstawie której rozpoczynają tworzenie koncepcji projektowej. Praca kończy się zapisaniem w formie graficznej wykonanych zadań i publiczną prezentacją – przed studentami z roku i kadrą Katedry Designu.


PROJEKTOWANIE – MODUŁ 2
Projektowanie SYSTEMU

W drugim module studenci wykonują analizę wybranej problematyki i na tej podstawie tworzą koncepcję projektową – ideę, w której ważnym elementem jest uwzględnienie różnorodnych kontekstów: kulturowych, społecznych, użytkowych, związanych ze środowiskiem, itp. Praca kończy się zapisaniem w formie graficznej wykonanych zadań oraz makietą/modelem koncepcji i publiczną prezentacją – przed studentami z roku i kadrą Katedry Designu.


PROJEKTOWANIE – MODUŁ 3
Projektowanie SYSTEMU

W trzecim module studenci wykonują analizę wskazanej problematyki, tworzą koncepcję projektową, którą następnie rozwijają w konkretny projekt, adresowany do użytkowników, z uwzględnieniem m.in. określonych potrzeb, wymagań, kontekstów. Praca kończy się zapisaniem w formie graficznej wykonanych zadań oraz makietą/modelem projektu w konkretnej skali i publiczną prezentacją – przed studentami z roku i kadrą Katedry Designu.


PROJEKTOWANIE – MODUŁ 4
Projektowanie SYSTEMU

W czwartym module studenci po analizie zadanego tematu projektowego i stworzeniu koncepcji projektowej, realizują całościowy projekt, który wykonują w modelu lub prototypie. Praca kończy się graficzną dokumentacją projektu oraz wykonaniem pełnego modelu/prototypu i jego publiczną prezentacją – przed studentami z roku i kadrą Katedry Designu.


LICENCJACKA PRACOWNIA DYPLOMOWA
Dyplomanci samodzielnie opracowują temat licencjackiej pracy dyplomowej. Następnie prezentują swoje propozycje przed kadrą Katedry Designu, która zatwierdza temat i wskazuje recenzenta. W roku akademickim 2018–19 zrealizowane zostały następujące licencjackie prace dyplomowe:
– Zestaw do masażu – pomoce wspierające terapię integracji sensorycznej;
– Projektowanie przestrzeni wpływającej na nawyki w pracy;
– Biżuteria w aktywności kobiet;
– Mobilność światła. Projekt formy wspomagającej funkcjonowanie człowieka.


LICENCJACKIE SEMINARIUM DYPLOMOWE
Dyplomanci opracowują licencjacką pracę teoretyczną, której temat bezpośrednio związany jest z pracą praktyczną realizowaną w licencjackiej pracowni dyplomowej.


PROJEKTOWANIE – PROGRAM UZUPEŁNIAJĄCY/WYBRANA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA LUB PROJEKTOWA
Studenci pierwszego stopnia pozostałych kierunków realizują tematy z zakresu podstaw projektowania wzornictwa dotyczące głównych etapów procesu projektowego, formułowania koncepcji i tworzenia projektu całościowego wskazanego zagadnienia.

Studia drugiego stopnia:

PROJEKTOWANIE – TEMAT BADAWCZY
Tematy badawcze realizowane są w zespołach projektowych, składających się z dydaktyków Katedry Designu i studentów pierwszego roku studiów magisterskich kierunku wzornictwo. W roku akademickim 2019–20 realizowane są następujące tematy:
– BIŻUTERIA. KONTEKSTY we współpracy z firmą YES;
– TYMCZASOWA PRYWATNOŚĆ we współpracy z firmą EUGENIUS.

MAGISTERSKA PRACOWNIA DYPLOMOWA
Dyplomanci samodzielnie opracowują temat magisterskiej pracy dyplomowej. Następnie prezentują swoje propozycje przed kadrą Katedry Designu, która zatwierdza temat i wskazuje recenzenta. W roku akademickim 2018–19 zrealizowana została następująca magisterska praca dyplomowa:
– Zapobieganie stygmatyzacji seniorów – koncepcja funkcjonalnego wyposażenia łazienki;
– Design biofiliczny w kontekście przestrzeni biurowej. Projekt obiektów korzystnie wpływających na
rozwój człowieka.


MAGISTERSKIE SEMINARIUM DYPLOMOWE
Dyplomanci opracowują magisterską pracę teoretyczną, której temat bezpośrednio związany jest z pracą praktyczną realizowaną w magisterskiej pracowni dyplomowej.


PROJEKTOWANIE – PROGRAM WSPOMAGAJĄCY/WYBRANA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA LUB PROJEKTOWA
Studenci drugiego stopnia pozostałych kierunków przedstawiają własne propozycje tematów prac semestralnych lub uzgadniają je na podstawie wskazanej przez prowadzącego propozycji.


Wymagania wstępne:
Odpowiadające zapisom z kart przedmiotów realizowanych w pracowni.

Spis zalecanych lektur:

podstawowe:

  • Brown T., Zmiana poprzez Design. Jak design thinking zmienia organizacje i pobudza innowacyjność, Wydawnictwo Libron 2013
  • Kelley T., The art of innovation: lessons in creativity from IDEO, America’S leading design firm, Currency 2001
  • Thackara J., Na grzbiecie fali. O projektowaniu w złożonym świecie, SWPS Academica 2010
  • Verganti R., Design-driven innovation: changing the rules of competition by radically innovating what things mean, Harvard Business Review Press 2009

uzupełniające:

  • Aspelund K., The design process, Fairchild Books 2010
  • Hall E., Bezgłośny język, Warszawa 1987
  • Hall E., Ukryty wymiar, Warszawa 1976
  • Mau B., Massive change, Phaidon Press 2004
  • Thompson R., Manufacturing processes for design professionals, Thames&Hudson Ltd 2007

Język wykładowy:
POLSKI, ANGIELSKI

STUDIO’S PROGRAMME FOR ACADEMIC YEAR 2019-20_PRODUCT INTERPRETATION STUDIO