PROGRAM PRACOWNI – na rok akademicki 2019/2020

1) Nazwa Pracowni:
PRACOWNIA DESIGNU INTERDYSCYPLINARNEGO
2) Kierownik Pracowni:

dr hab. Michał Filipiak, prof. UAP
michal.filipiak@uap.edu.pl
3) Asystent:

4) Wydział: Architektury i Wzornictwa
5) Sala: Sala 27 a, Bud. E


6) Ogólna formuła zajęć:
Wykłady, konsultacje, korekty zadanych tematów, warsztaty, ćwiczenia, seminaria, plener.

7) Ogólne treści merytoryczne:
Realizacja cyklicznych autorskich projektów przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi, generuje rozwiązania produktowe związane między innymi z zagadnieniami bezpieczeństwa w ruchu drogowym, problemami zdrowia publicznego czy też problemami społecznymi i istniejącymi różnicami kulturowymi. Celem realizowanego programu jest również wprowadzenie studentów do tych problemów projektowych, które związane są ze świadomą kreacją wizualną i kształtowaniem procesów informacyjnych i identyfikacyjnych występujących w przestrzennych relacjach człowieka do otoczenia.

8) Realizowane tematy/zadania:

Studia pierwszego stopnia:


PROJEKTOWANIE – MODUŁ 1
Projektowanie SPOŁECZNE

W pierwszym module studenci poznają podstawowe zagadnienia i pojęcia dotyczące procesu projektowego, użytkownika, funkcji. Zapoznają się z prawidłowym procesem analizy – jako pierwszym elementem projektowania. Na podstawie zadanego tematu wykonują własną analizę wskazanej problematyki, na podstawie której rozpoczynają tworzenie koncepcji projektowej. Praca kończy się zapisaniem w formie graficznej wykonanych zadań i publiczną prezentacją – przed studentami z roku i kadrą Katedry Designu.


PROJEKTOWANIE – MODUŁ 2
Projektowanie SPOŁECZNE

W drugim module studenci wykonują analizę wybranej problematyki i na tej podstawie tworzą koncepcję projektową – ideę, w której ważnym elementem jest uwzględnienie różnorodnych kontekstów: kulturowych, społecznych, użytkowych, związanych ze środowiskiem, itp. Praca kończy się zapisaniem w formie graficznej wykonanych zadań oraz makietą/modelem koncepcji i publiczną prezentacją – przed studentami z roku i kadrą Katedry Designu.


PROJEKTOWANIE – MODUŁ 3
Projektowanie SPOŁECZNE

W trzecim module studenci wykonują analizę wskazanej problematyki, tworzą koncepcję projektową, którą następnie rozwijają w konkretny projekt, adresowany do użytkowników, z uwzględnieniem m.in. określonych potrzeb, wymagań, kontekstów. Praca kończy się zapisaniem w formie graficznej wykonanych zadań oraz makietą/modelem projektu w konkretnej skali i publiczną prezentacją – przed studentami z roku i kadrą Katedry Designu.


PROJEKTOWANIE – MODUŁ 4
Projektowanie SPOŁECZNE

W czwartym module studenci po analizie zadanego tematu projektowego i stworzeniu koncepcji projektowej, realizują całościowy projekt, który wykonują w modelu lub prototypie. Praca kończy się graficzną dokumentacją projektu oraz wykonaniem pełnego modelu/prototypu i jego publiczną prezentacją – przed studentami z roku i kadrą Katedry Designu.


LICENCJACKA PRACOWNIA DYPLOMOWA
Dyplomanci samodzielnie opracowują temat licencjackiej pracy dyplomowej. Następnie prezentują swoje propozycje przed kadrą Katedry Designu, która zatwierdza temat i wskazuje recenzenta. W roku akademickim 2018–19 zrealizowane zostały następujące licencjackie prace dyplomowe:
– Spodnie wspinaczkowe – personalizowany produkt masowy;
– Paramebel wspierający kreatywność u dzieci.


LICENCJACKIE SEMINARIUM DYPLOMOWE
Dyplomanci opracowują licencjacką pracę teoretyczną, której temat bezpośrednio związany jest z pracą praktyczną realizowaną w licencjackiej pracowni dyplomowej.


PROJEKTOWANIE – PROGRAM UZUPEŁNIAJĄCY/WYBRANA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA LUB PROJEKTOWA
Studenci pierwszego stopnia pozostałych kierunków realizują tematy z zakresu podstaw projektowania wzornictwa dotyczące głównych etapów procesu projektowego, formułowania koncepcji i tworzenia projektu całościowego wskazanego zagadnienia.

Studia drugiego stopnia:

PROJEKTOWANIE – TEMAT BADAWCZY
Tematy badawcze realizowane są w zespołach projektowych, składających się z dydaktyków Katedry Designu i studentów pierwszego roku studiów magisterskich kierunku wzornictwo. W roku akademickim 2019–20 realizowane są następujące tematy:
– BIŻUTERIA. KONTEKSTY we współpracy z firmą YES;
– TYMCZASOWA PRYWATNOŚĆ we współpracy z firmą EUGENIUS.


MAGISTERSKA PRACOWNIA DYPLOMOWA
Dyplomanci samodzielnie opracowują temat magisterskiej pracy dyplomowej. Następnie prezentują swoje propozycje przed kadrą Katedry Designu, która zatwierdza temat i wskazuje recenzenta. W roku akademickim 2018–19 zrealizowana została następująca magisterska praca dyplomowa:
– Specjalistyczny pojazd do montażu i utrzymania oznakowania pionowego dróg. Projekt koncepcyjno – funkcjonalny;
– Herbapartner – Symbiotic Tea Set.


MAGISTERSKIE SEMINARIUM DYPLOMOWE
Dyplomanci opracowują magisterską pracę teoretyczną, której temat bezpośrednio związany jest z pracą praktyczną realizowaną w magisterskiej pracowni dyplomowej.


PROJEKTOWANIE – PROGRAM WSPOMAGAJĄCY/WYBRANA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA LUB PROJEKTOWA
Studenci drugiego stopnia pozostałych kierunków przedstawiają własne propozycje tematów prac semestralnych lub uzgadniają je na podstawie wskazanej przez prowadzącego propozycji.


Wymagania wstępne:
Odpowiadające zapisom z kart przedmiotów realizowanych w pracowni.

Spis zalecanych lektur:

podstawowe:

  • Norman D., Wzornictwo i emocje. Dlaczego kochamy lub nienawidzimy rzeczy powszednie, Arkady, 2008
  • Papanek V., Dizajn dla realnego świata. Środowisko człowieka i zmiana społeczna, Recto Verso, Łódź 2012
  • Slack L., Czym jest wzornictwo? Podręcznik projektowania, Dom Wydawniczy ABE, 2007
  • Sudjic D., Język rzeczy. W jaki sposób przedmioty nas uwodzą? Karakter, Kraków 2013

uzupełniające:

  • Bergstrom B., Komunikacja Wizualna, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
  • Eco U., Nieobecna struktura, Warszawa: Wydawnictwo KR, 2008
  • Hall E., Ukryty wymiar, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978
  • Sudjic D., B jak Bauhaus. Alfabet współczesności, Karakter, Kraków 2014

Język wykładowy:
POLSKI, ANGIELSKI

STUDIO’S PROGRAMME FOR ACADEMIC YEAR 2019-20_INTERDISCIPLINARY DESIGN STUDIO