Przejdź do treści

PROGRAM PRACOWNI – na rok akademicki 2022/2023

Nazwa Pracowni:
PRACOWNIA DESIGNU INTERDYSCYPLINARNEGO
www.idesign.uap.edu.pl

Kierownik Pracowni:
dr hab. Michał Filipiak, prof. UAP
michal.filipiak@uap.edu.pl

Asystent:

Wydział:
Architektury i Wzornictwa

Sala:
Sala 27a, Bud. E

Ogólna formuła zajęć:

Wykłady, konsultacje, korekty zadanych tematów, warsztaty, ćwiczenia, seminaria, plener.

Ogólne treści merytoryczne:

Realizacja cyklicznych autorskich projektów przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi generuje rozwiązania produktowe związane między innymi z zagadnieniami bezpieczeństwa w ruchu drogowym, problemami zdrowia publicznego czy też problemami społecznymi i istniejącymi różnicami kulturowymi. Celem realizowanego programu jest również wprowadzenie studentów do tych problemów projektowych, które związane są ze świadomą kreacją wizualną i kształtowaniem procesów informacyjnych i identyfikacyjnych, występujących w przestrzennych relacjach człowieka do otoczenia. 

Realizowane przedmioty:

Studia pierwszego stopnia:

PROJEKTOWANIE – MODUŁ 1

Projektowanie SYSTEMU

W pierwszym module studenci poznają podstawowe zagadnienia i pojęcia dotyczące procesu projektowego, użytkownika, funkcji. Zapoznają się z prawidłowym procesem analizy – jako pierwszym elementem projektowania. Na podstawie zadanego tematu wykonują własną analizę wskazanej problematyki, na podstawie której rozpoczynają tworzenie koncepcji projektowej. Praca kończy się zapisaniem w formie graficznej wykonanych zadań i publiczną prezentacją – przed studentami z roku i kadrą Katedry Designu.

PROJEKTOWANIE – MODUŁ 2

Projektowanie SYSTEMU

W drugim module studenci wykonują analizę wybranej problematyki i na tej podstawie tworzą koncepcję projektową – ideę, w której ważnym elementem jest uwzględnienie różnorodnych kontekstów: kulturowych, społecznych, użytkowych, związanych ze środowiskiem itp. Praca kończy się zapisaniem w formie graficznej wykonanych zadań oraz makietą/modelem koncepcji i publiczną prezentacją – przed studentami z roku i kadrą Katedry Designu.

PROJEKTOWANIE – MODUŁ 3

Projektowanie SYSTEMU

W trzecim module studenci wykonują analizę wskazanej problematyki, tworzą koncepcję projektową, którą następnie rozwijają w konkretny projekt, adresowany do użytkowników, z uwzględnieniem m.in. określonych potrzeb, wymagań, kontekstów. Praca kończy się zapisaniem w formie graficznej wykonanych zadań oraz makietą/modelem projektu w konkretnej skali i publiczną prezentacją – przed studentami z roku i kadrą Katedry Designu.

PROJEKTOWANIE – MODUŁ 4

Projektowanie SYSTEMU

W czwartym module studenci po analizie zadanego tematu projektowego i stworzeniu koncepcji projektowej, realizują całościowy projekt, który wykonują w modelu lub prototypie. Praca kończy się graficzną dokumentacją projektu oraz wykonaniem pełnego modelu/prototypu i jego publiczną prezentacją – przed studentami z roku i kadrą Katedry Designu.

LICENCJACKA PRACOWNIA DYPLOMOWA

Dyplomanci samodzielnie opracowują temat licencjackiej pracy dyplomowej. Następnie prezentują swoje propozycje przed kadrą Katedry Designu, która zatwierdza temat i wskazuje recenzenta. Licencjackie prace dyplomowe zrealizowane w pracowni to między innymi:

– Spodnie wspinaczkowe – personalizowany produkt masowy;

– Paramebel wspierający kreatywność u dzieci;

– Zestaw do wypieku chleba w warunkach domowych;

– Pomoc dydaktyczna rozwijająca zdolności motoryczne u dzieci dla placówek działających metodą Montessori;

– Adaptacyjny fotelik do transportowania dziecka;

 – Adaptowalny ubiór jeździecki;

 – Rozwiązanie projektowe wspierające mechanizmy rozwojowe dzieci z wrodzoną wadą wzroku;

– Funkcjonalna organizacja przestrzeni mieszkalnej w kontekście pracy zdalnej. Obiekty wspierające naukę zdalną dzieci w wieku szkolnym;

– Projekt narzędzi wspierających rozwój motoryki małej u dzieci;

– Organizer na narzędzia oraz przybory krawieckie;

– Transporter na zakupy.

LICENCJACKIE SEMINARIUM DYPLOMOWE

Dyplomanci opracowują licencjacką pracę teoretyczną, której temat bezpośrednio związany jest z pracą praktyczną realizowaną w licencjackiej pracowni dyplomowej.

PROJEKTOWANIE – PROGRAM UZUPEŁNIAJĄCY / WYBRANA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA LUB PROJEKTOWA

Studenci studiów pierwszego stopnia pozostałych kierunków realizują tematy z zakresu podstaw projektowania wzornictwa, dotyczące głównych etapów procesu projektowego, formułowania koncepcji i tworzenia projektu całościowego wskazanego zagadnienia.

Studia drugiego stopnia:

PROJEKTOWANIE – TEMAT BADAWCZY

Tematy badawcze realizowane są w zespołach projektowych, składających się z dydaktyków Katedry Designu i studentów pierwszego roku studiów magisterskich kierunku Wzornictwo. Dotychczas zrealizowane tematy to między innymi:

– BIŻUTERIA. KONTEKSTY – we współpracy z firmą YES;

MOBILNOŚĆ FUNKCJONALNA WYPOSAŻENIA PLACÓWEK MEDYCZNYCH. System elementów funkcjonalnych wspierających proces rehabilitacji ruchowej – we współpracy z firmą TENTE i Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalem Klinicznym im. W. Degi w Poznaniu;

BEZPIECZEŃSTWO W DOMU – GAŚNICA – we współpracy z firmą OGNIOCHRON i PAŃSTWOWĄ STRAŻĄ POŻARNĄ;

SafetyLAB 6.0. AUTOSTRADA. Bezpieczeństwo użytkowników dróg szybkiego ruchu – we współpracy z firmą SKODA POLSKA, AUTOSTRADA WIELKOPOLSKA SA i KOMENDĄ MIEJSKĄ POLICJI w Poznaniu;

EKSPOZYTOR A*B*C*. Projekt struktury umożliwiającej wystawianie, przechowywanie, gromadzenie, zestawianie czy konfigurowanie elementów z zakresu współcześnie produkowanego osprzętu/urządzeń z dziedziny tzw. „smart home experience” – we współpracy z firmą KOMPUTRONIK;

MASZYNY ROLNICZE. Z cyklu: dizajner potrzebny od zaraz! – we współpracy z firmą UNIA.

MAGISTERSKA PRACOWNIA DYPLOMOWA

Dyplomanci samodzielnie opracowują temat magisterskiej pracy dyplomowej. Następnie prezentują swoje propozycje przed kadrą Katedry Designu, która zatwierdza temat i wskazuje recenzenta. Magisterskie prace dyplomowe zrealizowane w pracowni to między innymi: 

– Specjalistyczny pojazd do montażu i utrzymania oznakowania pionowego dróg. Projekt koncepcyjno-funkcjonalny (nagroda specjalna ufundowana przez Mercedes-Benz Duda-Cars oraz nagroda specjalna ufundowana przez firmę Wimed w 39. Edycji Konkursu im. Marii Dokowicz na najlepszy dyplom magisterski UAP w dziedzinie projektowej);

– Herbapartner – Symbiotic Tea Set (praca powstała w ramach studiów w języku angielskim);

– Aktywny wózek dla osób niepełnosprawnych;

– Zdrowy transport – poprawa kondycji użytkownika – ograniczenie emisji CO₂;

– Projekt obiektów wspomagających redukcję stresu długotrwałego;

– Projekt obiektów wspomagających aromaterapię jako forma rytuału oraz pomoc doraźna;

– Projekt obudów osprzętu elektrycznego w przestrzeni domowej. Włączenie zmysłu dotyku do odbioru codzienności. Kontekst projektowania uniwersalnego;

– Projekt zaopatrzenia protetycznego kończyny dolnej wspierającego uprawianie sportów wodnych;

– Urządzenie wspomagające poruszanie i rozwój fizyczny w fazie przedwózkowej dla dzieci z niedowładem kończyn dolnych.

MAGISTERSKIE SEMINARIUM DYPLOMOWE

Dyplomanci opracowują magisterską pracę teoretyczną, której temat bezpośrednio związany jest z pracą praktyczną realizowaną w magisterskiej pracowni dyplomowej.

PROJEKTOWANIE – PROGRAM WSPOMAGAJĄCY / WYBRANA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA LUB PROJEKTOWA

Studenci studiów drugiego stopnia pozostałych kierunków przedstawiają własne propozycje tematów prac semestralnych lub uzgadniają je na podstawie wskazanej przez prowadzącego propozycji.

Wymagania wstępne:

Odpowiadające zapisom z kart przedmiotów realizowanych w pracowni.

Spis zalecanych lektur:

  • podstawowe:

Norman D., Wzornictwo i emocje. Dlaczego kochamy lub nienawidzimy rzeczy powszednie, Arkady, 2008

Papanek V., Dizajn dla realnego świata. Środowisko człowieka i zmiana społeczna, Recto Verso, Łódź 2012

Slack L., Czym jest wzornictwo? Podręcznik projektowania, Dom Wydawniczy ABE, 2007

Sudjic D., Język rzeczy. W jaki sposób przedmioty nas uwodzą? Karakter, Kraków 2013

  • uzupełniające:

Bergstrom B., Komunikacja Wizualna, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010

Eco U., Nieobecna struktura, Warszawa: Wydawnictwo KR, 2008

Hall E., Ukryty wymiar, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978

Sudjic D., B jak Bauhaus. Alfabet współczesności, Karakter, Kraków 2014

Język wykładowy:

POLSKI, ANGIELSKI


STUDIO’S PROGRAMME FOR ACADEMIC YEAR 2022-23_SPACE CONTEXTS DESIGN STUDIO


  • Autor: Michał Żerdzicki
  • Opublikowano: 20.12.2017, 18:30
  • Ostatnia edycja: 10.10.2022, 13:22