PROGRAM PRACOWNI – na rok akademicki 2019/2020

1) Nazwa Pracowni:
I PRACOWNIA PROJEKTOWANIA PRODUKTU
2) Kierownik Pracowni:
dr Magdalena Grenda, ad.
magdalena.grenda@uap.edu.pl
3) Asystent:

4) Wydział: Architektury i Wzornictwa
5) Sala: Sala 26, Bud. E


6) Ogólna formuła zajęć:
Wykłady, konsultacje, korekty zadanych tematów, warsztaty, ćwiczenia, seminaria, plener.

7) Ogólne treści merytoryczne:
Pracownia kształci młodych projektantów wzornictwa do profesjonalnej i odpowiedzialnej działalności zawodowej w kraju i za granicą. Podstawową metodą dydaktyczną pracowni jest pobudzanie wyobraźni, wrażliwości i kreatywności młodych adeptów tego zawodu przy jednoczesnym kształceniu umiejętności podejmowania problemów projektowych, ich wszechstronnej wnikliwej analizy i definiowaniu rozwiązań. Dużą uwagę przykłada się także do budowania świadomości estetycznej projektowanych produktów. Studenci uczą się w Pracowni metody i języka komunikowania się z producentami i odbiorcami projektowanych produktów. W tym celu wykorzystywane są wszystkie możliwe w ramach Uczelni pracownie i ich programy. Dzięki utrzymywaniu ścisłych kontaktów z przemysłem studenci mają możliwość pogłębiania wiedzy i zdobywania zawodowych doświadczeń w obustronnych relacjach.

8) Realizowane tematy/zadania:

Studia pierwszego stopnia:


PROJEKTOWANIE – MODUŁ 1
Projektowanie STRUKTURY

W pierwszym module studenci poznają podstawowe zagadnienia i pojęcia dotyczące procesu projektowego, użytkownika, funkcji. Zapoznają się z prawidłowym procesem analizy – jako pierwszym elementem projektowania. Na podstawie zadanego tematu wykonują własną analizę wskazanej problematyki, na podstawie której rozpoczynają tworzenie koncepcji projektowej. Praca kończy się zapisaniem w formie graficznej wykonanych zadań i publiczną prezentacją – przed studentami z roku i kadrą Katedry Designu.


PROJEKTOWANIE – MODUŁ 2
Projektowanie STRUKTURY

W drugim module studenci wykonują analizę wybranej problematyki i na tej podstawie tworzą koncepcję projektową – ideę, w której ważnym elementem jest uwzględnienie różnorodnych kontekstów: kulturowych, społecznych, użytkowych, związanych ze środowiskiem, itp. Praca kończy się zapisaniem w formie graficznej wykonanych zadań oraz makietą/modelem koncepcji i publiczną prezentacją – przed studentami z roku i kadrą Katedry Designu.


PROJEKTOWANIE – MODUŁ 3
Projektowanie STRUKTURY

W trzecim module studenci wykonują analizę wskazanej problematyki, tworzą koncepcję projektową, którą następnie rozwijają w konkretny projekt, adresowany do użytkowników, z uwzględnieniem m.in. określonych potrzeb, wymagań, kontekstów. Praca kończy się zapisaniem w formie graficznej wykonanych zadań oraz makietą/modelem projektu w konkretnej skali i publiczną prezentacją – przed studentami z roku i kadrą Katedry Designu.


PROJEKTOWANIE – MODUŁ 4
Projektowanie STRUKTURY

W czwartym module studenci po analizie zadanego tematu projektowego i stworzeniu koncepcji projektowej, realizują całościowy projekt, który wykonują w modelu lub prototypie. Praca kończy się graficzną dokumentacją projektu oraz wykonaniem pełnego modelu/prototypu i jego publiczną prezentacją – przed studentami z roku i kadrą Katedry Designu.


LICENCJACKA PRACOWNIA DYPLOMOWA
Dyplomanci samodzielnie opracowują temat licencjackiej pracy dyplomowej. Następnie prezentują swoje propozycje przed kadrą Katedry Designu, która zatwierdza temat i wskazuje recenzenta. W roku akademickim 2018–19 zrealizowane zostały następujące licencjackie prace dyplomowe:
– Zestaw eksperymentalnych obiektów sensorycznych;
– Rotate – siedziska do przestrzeni publicznych;
– Plecak szkolny dla dziecka chorego na cukrzycę.


Karta-Przedmiotu_Licencjackie seminarium dyplomowe
Dyplomanci opracowują licencjacką pracę teoretyczną, której temat bezpośrednio związany jest z pracą praktyczną realizowaną w licencjackiej pracowni dyplomowej.


PROJEKTOWANIE – PROGRAM UZUPEŁNIAJĄCY/WYBRANA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA LUB PROJEKTOWA
Studenci pierwszego stopnia pozostałych kierunków realizują tematy z zakresu podstaw projektowania wzornictwa dotyczące głównych etapów procesu projektowego, formułowania koncepcji i tworzenia projektu całościowego wskazanego zagadnienia.

Studia drugiego stopnia:

PROJEKTOWANIE – TEMAT BADAWCZY
Tematy badawcze realizowane są w zespołach projektowych, składających się z dydaktyków Katedry Designu i studentów pierwszego roku studiów magisterskich kierunku wzornictwo. W roku akademickim 2019–20 realizowane są następujące tematy:
– BIŻUTERIA. KONTEKSTY we współpracy z firmą YES;
– TYMCZASOWA PRYWATNOŚĆ we współpracy z firmą EUGENIUS.


MAGISTERSKA PRACOWNIA DYPLOMOWA
Dyplomanci samodzielnie opracowują temat magisterskiej pracy dyplomowej. Następnie prezentują swoje propozycje przed kadrą Katedry Designu, która zatwierdza temat i wskazuje recenzenta. W roku akademickim 2018–19 zrealizowana została następująca magisterska praca dyplomowa:
– Projekt urządzenia nasobnego do monitorowania przemieszczania się osoby niepełnosprawnej umysłowo;
– Miłość i jej struktura w kontekście posiadania dziecka oraz problemów z płodnością i intymnością w związku. Inseminacja w warunkach domowych;
– Kolekcja oświetlenia inspirowana Bauhausem.


MAGISTERSKIE SEMINARIUM DYPLOMOWE
Dyplomanci opracowują magisterską pracę teoretyczną, której temat bezpośrednio związany jest z pracą praktyczną realizowaną w magisterskiej pracowni dyplomowej.


PROJEKTOWANIE – PROGRAM WSPOMAGAJĄCY/WYBRANA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA LUB PROJEKTOWA
Studenci drugiego stopnia pozostałych kierunków przedstawiają własne propozycje tematów prac semestralnych lub uzgadniają je na podstawie wskazanej przez prowadzącego propozycji.


Wymagania wstępne:
Odpowiadające zapisom z kart przedmiotów realizowanych w pracowni.

Spis zalecanych lektur:

podstawowe:

 • Brown T., Zmiana poprzez Design. Jak design thinking zmienia organizacje i pobudza innowacyjność, Wydawnictwo Libron 2013
 • Miodownik M., W rzeczy samej, Karakter, Kraków 2016
 • Norman D., Dizajn na co dzień, Karakter, Kraków 2018
 • Sudjic D., Język rzeczy, Karakter, Kraków 2013
 • Thackara J., Na grzbiecie fali. O projektowaniu w złożonym świecie, SWPS Academica 2010

uzupełniające:

 • Bramston D., Material Thoughts, Ava Publishing SA, Lausanne 2009
 • Brownell B., Transmaterial, Princeton Architectural Press, New York 2006
 • Howes P., Laughlin, Z., Material Matters. New materials in design, Black Dog Publishing, London 2012
 • Klein M., No logo, Świat Literacki 2004
 • Munari B., Dizajn i sztuka, d2d.pl, Kraków 2014
 • Sauer C., Made of…New Materials Sourcebook for Architecture and Design, Die Gestalten Verlag, Berlin 2010

Język wykładowy:
POLSKI, ANGIELSKI

STUDIO’S PROGRAMME FOR ACADEMIC YEAR 2019-20_PRODUCT DESIGN STUDIO I