Przejdź do treści

PROGRAM PRACOWNI – na rok akademicki 2022/2023

Nazwa Pracowni:
I PRACOWNIA PROJEKTOWANIA PRODUKTU

Kierownik Pracowni:
dr Magdalena Grenda, ad.
magdalena.grenda@uap.edu.pl

Asystent:

Wydział:
Architektury i Wzornictwa

Sala:
Sala 26, Bud. E

Ogólna formuła zajęć:

Wykłady, konsultacje, korekty zadanych tematów, warsztaty, ćwiczenia, seminaria, plener.

Ogólne treści merytoryczne:

Pracownia kształci młodych projektantów wzornictwa do profesjonalnej i odpowiedzialnej działalności zawodowej w kraju i za granicą. Podstawową metodą dydaktyczną pracowni jest pobudzanie wyobraźni, wrażliwości i kreatywności młodych adeptów tego zawodu, przy jednoczesnym kształceniu umiejętności podejmowania problemów projektowych, ich wszechstronnej wnikliwej analizy i definiowaniu rozwiązań. Dużą uwagę przykłada się także do budowania świadomości estetycznej projektowanych produktów. Studenci uczą się w pracowni metody i języka komunikowania się z producentami i odbiorcami projektowanych produktów. W tym celu wykorzystywane są wszystkie możliwe w ramach Uczelni pracownie i ich programy. Dzięki utrzymywaniu ścisłych kontaktów z przemysłem studenci mają możliwość pogłębiania wiedzy i zdobywania zawodowych doświadczeń w obustronnych relacjach.

Realizowane przedmioty:

Studia pierwszego stopnia:

PROJEKTOWANIE – MODUŁ 1

Projektowanie SYSTEMU

W pierwszym module studenci poznają podstawowe zagadnienia i pojęcia dotyczące procesu projektowego, użytkownika, funkcji. Zapoznają się z prawidłowym procesem analizy – jako pierwszym elementem projektowania. Na podstawie zadanego tematu wykonują własną analizę wskazanej problematyki, na podstawie której rozpoczynają tworzenie koncepcji projektowej. Praca kończy się zapisaniem w formie graficznej wykonanych zadań i publiczną prezentacją – przed studentami z roku i kadrą Katedry Designu.

PROJEKTOWANIE – MODUŁ 2

Projektowanie SYSTEMU

W drugim module studenci wykonują analizę wybranej problematyki i na tej podstawie tworzą koncepcję projektową – ideę, w której ważnym elementem jest uwzględnienie różnorodnych kontekstów: kulturowych, społecznych, użytkowych, związanych ze środowiskiem itp. Praca kończy się zapisaniem w formie graficznej wykonanych zadań oraz makietą/modelem koncepcji i publiczną prezentacją – przed studentami z roku i kadrą Katedry Designu.

PROJEKTOWANIE – MODUŁ 3

Projektowanie SYSTEMU

W trzecim module studenci wykonują analizę wskazanej problematyki, tworzą koncepcję projektową, którą następnie rozwijają w konkretny projekt, adresowany do użytkowników, z uwzględnieniem m.in. określonych potrzeb, wymagań, kontekstów. Praca kończy się zapisaniem w formie graficznej wykonanych zadań oraz makietą/modelem projektu w konkretnej skali i publiczną prezentacją – przed studentami z roku i kadrą Katedry Designu.

PROJEKTOWANIE – MODUŁ 4

Projektowanie SYSTEMU

W czwartym module studenci po analizie zadanego tematu projektowego i stworzeniu koncepcji projektowej, realizują całościowy projekt, który wykonują w modelu lub prototypie. Praca kończy się graficzną dokumentacją projektu oraz wykonaniem pełnego modelu/prototypu i jego publiczną prezentacją – przed studentami z roku i kadrą Katedry Designu.

LICENCJACKA PRACOWNIA DYPLOMOWA

Dyplomanci samodzielnie opracowują temat licencjackiej pracy dyplomowej. Następnie prezentują swoje propozycje przed kadrą Katedry Designu, która zatwierdza temat i wskazuje recenzenta. Licencjackie prace dyplomowe zrealizowane w pracowni to między innymi: 

– Zestaw eksperymentalnych obiektów sensorycznych;

– Rotate – siedziska do przestrzeni publicznych;

– Plecak szkolny dla dziecka chorego na cukrzycę;

– Projekt naczyń kuchennych uwzględniających problemy wzrokowe seniorów;

– Projekt stroju uciskowego pomagającego w profilaktyce przeciwżylakowej;

– Uniwersalny ubiór z możliwością dopasowania do sylwetki;

– Hangul. Nauka języka koreańskiego w kontekście pomocy edukacyjnych. Projekt zabawki edukacyjnej do nauki języka koreańskiego;

– Menstruacja – problem współczesnej kobiety;

– Parzenie herbaty w kontekście kultury japońskiej. Zestaw do przygotowania herbaty;

– Projekt zestawu do sushi inspirowany japońską filozofią wabi-sabi;

– Gra podróżna jako łącznik w komunikacji międzykulturowej.

LICENCJACKIE SEMINARIUM DYPLOMOWE

Dyplomanci opracowują licencjacką pracę teoretyczną, której temat bezpośrednio związany jest z pracą praktyczną realizowaną w licencjackiej pracowni dyplomowej.

PROJEKTOWANIE – PROGRAM UZUPEŁNIAJĄCY / WYBRANA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA LUB PROJEKTOWA

Studenci studiów pierwszego stopnia pozostałych kierunków realizują tematy z zakresu podstaw projektowania wzornictwa, dotyczące głównych etapów procesu projektowego, formułowania koncepcji i tworzenia projektu całościowego wskazanego zagadnienia.

Studia drugiego stopnia:

PROJEKTOWANIE – TEMAT BADAWCZY

Tematy badawcze realizowane są w zespołach projektowych, składających się z dydaktyków Katedry Designu i studentów pierwszego roku studiów magisterskich kierunku Wzornictwo. Dotychczas zrealizowane tematy to między innymi:

– BIŻUTERIA. KONTEKSTY – we współpracy z firmą YES;

MOBILNOŚĆ FUNKCJONALNA WYPOSAŻENIA PLACÓWEK MEDYCZNYCH. Elementy towarzyszące w przestrzeniach placówek medycznych – we współpracy z firmą TENTE i Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalem Klinicznym im. W. Degi w Poznaniu;

BEZPIECZEŃSTWO W DOMU – GAŚNICA – we współpracy z firmą OGNIOCHRON i PAŃSTWOWĄ STRAŻĄ POŻARNĄ;

MODA W PANDEMII we współpracy z firmą LPP;

SMART-OFFICE / HOME-OFFICE. Otwarta, zmienna, minimalistyczna struktura „para-meblowa”, niosąca złożone funkcje, związane z pracą, nauką i rozrywką we współpracy z firmą KOMPUTRONIK;

– INFO-POINT. Praca zespołowa i komunikowanie się w firmie, przedsiębiorstwie czy organizacji we współpracy z firmą KOMPUTRONIK. 

MAGISTERSKA PRACOWNIA DYPLOMOWA

Dyplomanci samodzielnie opracowują temat magisterskiej pracy dyplomowej. Następnie prezentują swoje propozycje przed kadrą Katedry Designu, która zatwierdza temat i wskazuje recenzenta. Magisterskie prace dyplomowe zrealizowane w pracowni to między innymi:

– Projekt urządzenia nasobnego do monitorowania przemieszczania się osoby niepełnosprawnej umysłowo;

Miłość i jej struktura w kontekście posiadania dziecka oraz problemów z płodnością i intymnością w związku. Inseminacja w warunkach domowych (wyróżnienie w 39. Edycji Konkursu im. Marii Dokowicz na najlepszy dyplom magisterski UAP w dziedzinie projektowej);

Kolekcja oświetlenia inspirowana Bauhausem;

– Integracja międzypokoleniowa. Projekt wspomagający wspólną aktywność osób starszych i dzieci w wieku przedszkolnym;

– Dishwasher Design for Compact Living Conditions: An Emotional Design Perspective (praca powstała w ramach studiów w języku angielskim);

– Wytwórstwo kosmetyków naturalnych w przestrzeni domowej jako bezpieczny zamiennik masowej produkcji kosmetyków „Wykonaj, używaj, przechowuj”. Projekt domowego laboratorium kosmetycznego;

– Komfort akustyczny podczas pracy zdalnej w przestrzeni domowej. System paneli akustycznych;

– Zmiana potrzeb użytkownika spowodowana globalną sytuacją ekologiczną. Cykl – przestrzeń przeznaczona do produkcji domowej chemii sprzątającej;

– Interaktywny zestaw dla psa, zaspokajający potrzebę węszenia oraz wspierający jego rozwój umysłowy;

– Rzemiosło współcześnie. Seria obiektów wchodzących w interakcję z odbiorcą poprzez ich współtworzenie,

– Biofilia w kontekście ekologii, zdrowia psychicznego i edukacji człowieka. Projekt aplikacji i modułowego zestawu obiektów do uprawy roślin w przestrzeni domowej.

MAGISTERSKIE SEMINARIUM DYPLOMOWE

Dyplomanci opracowują magisterską pracę teoretyczną, której temat bezpośrednio związany jest z pracą praktyczną realizowaną w magisterskiej pracowni dyplomowej.

PROJEKTOWANIE – PROGRAM WSPOMAGAJĄCY / WYBRANA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA LUB PROJEKTOWA

Studenci studiów drugiego stopnia pozostałych kierunków przedstawiają własne propozycje tematów prac semestralnych lub uzgadniają je na podstawie wskazanej przez prowadzącego propozycji.

Wymagania wstępne:

Odpowiadające zapisom z kart przedmiotów realizowanych w pracowni.

Spis zalecanych lektur:

  • podstawowe:

Brown T., Zmiana poprzez Design. Jak design thinking zmienia organizacje i pobudza innowacyjność, Wydawnictwo Libron 2013

Miodownik M., W rzeczy samej, Karakter, Kraków 2016

Norman D., Dizajn na co dzień, Karakter, Kraków 2018

Sudjic D., Język rzeczy, Karakter, Kraków 2013

Thackara J., Na grzbiecie fali. O projektowaniu w złożonym świecie, SWPS Academica 2010

  • uzupełniające:

Bramston D., Material Thoughts, Ava Publishing SA, Lausanne 2009

Brownell B., Transmaterial, Princeton Architectural Press, New York 2006

Howes P., Laughlin, Z., Material Matters. New materials in design, Black Dog Publishing, London 2012

Klein M., No logo, Świat Literacki 2004

Munari B., Dizajn i sztuka, d2d.pl, Kraków 2014

Sauer C., Made of…New Materials Sourcebook for Architecture and Design, Die Gestalten Verlag, Berlin 2010

Język wykładowy:

POLSKI, ANGIELSKI


STUDIO’S PROGRAMME FOR ACADEMIC YEAR 2022-23_PRODUCT DESIGN STUDIO I


  • Autor: Michał Żerdzicki
  • Opublikowano: 20.12.2017, 18:28
  • Ostatnia edycja: 10.10.2022, 13:08