Przejdź do treści

ARCHITEKTURA

Tryb studiowania:

studia stacjonarne jednolite

>>> REKRUTACJA

Sposób kształcenia:

UAP, będąc uczelnią w ciągłym rozwoju, jako jedyna uczelnia artystyczna w Polsce wprowadziła studia na kierunku Architektura i Urbanistyka w roku 2003, jako jednolite pięcioletnie studia inżyniersko-magisterskie. 

Studia na Uniwersytecie Artystycznym im Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu mają związaną z charakterem uczelni unikalną specyfikę. Wyróżniającymi cechami kształcenia architektów na Wydziale Architektury i Wzornictwa  UAP są: obowiązkowe, w dużej mierze humanistyczne, przedmioty uzupełniające oraz wspólne zajęcia studentów architektury ze studentami wszystkich, w tym także typowo artystycznych, wydziałów Uczelni.

Rozumiemy bowiem, że właściwe wykonywanie zawodu architekta wymaga połączenia artystycznego rozumienia takich pojęć jak przestrzeń, forma, kompozycja czy materia z umiejętnością praktycznego rozwiązywania funkcji i konstrukcji oraz biegłości w stosowaniu materiałów i technologii. I tak ukształtowany jest nasz program studiów na kierunku Architektura.

Mamy też świadomość nieustannych zmian, jakie zachodzą wokół nas. Szczególnie tych w obszarze środowiska przyrodniczego, klimatu, a także zmian i procesów w obszarze relacji społecznych i ekonomicznych.  Zwracamy zatem szczególną uwagę na ekologię i projektowanie odpowiedzialne środowiskowo, a także szczególnie wydatnie akcentujemy rozumienie projektowania architektury jako umiejętności przestrzennej organizacji procesów społecznych. W naszych pracowniach kształcimy najbardziej przydatne umiejętności warsztatowe zarówno w zakresie modelowania tradycyjnego, jak i zaawansowanych nowoczesnych technik komputerowych.

Na studiach realizowany jest obowiązkowy i dodatkowy program nauczania. Wyróżniającą cechę kształcenia architektów na Uniwersytecie Artystycznym są przedmioty uzupełniające poza standardem oraz „pracownie wolnego wyboru”. Zasadą jest, że student wybiera autorską pracownię (pedagoga) spośród przedmiotów uzupełniających i pracuje razem ze studentami wszystkich wydziałów, bo zasada wyboru pracowni obowiązuje dla studentów całej Uczelni.

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta, sposób uzyskania dyplomu:

Kierunek Architektura i Urbanistyka prowadzony jest na jednym poziomie.  Po ukończeniu absolwent uzyskuje tytuł magistra inżyniera architekta.

ROZWIN

Opis kierunku

Od roku 2023 studia na kierunku Architektura zorganizowane będą ponownie w formie jednolitych studiów magisterskich. Będą trwały 11 semestrów. Semestr 10 będzie semestrem przeznaczonym na odbycie obowiązkowej praktyki zawodowej. Semestr 11 poświęcony natomiast będzie w całości przygotowaniu i obronie pracy dyplomowej. Plan nauczania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lipca 2019 roku, w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu architekta. W roku 2023 kandydaci będą przyjmowani na studia na kierunku Architektura zgodnie z ustalonym przez Uniwersytet limitem przyjęć (w ostatnim roku 19 osób).

Przedmioty dzielą się na moduły: Projektowanie, Kontekst projektowania, Zajęcia uzupełniające, Praktyki zawodowe i Dyplom. Najobszerniejszy moduł projektowania zawiera zajęcia obejmujące projektowanie architektoniczne i urbanistyczne oraz projektowanie ruralistyczne. W ramach modułów projektowych studenci odbywają zajęcia projektowe także w zakresie projektowania wnętrz, projektowania w strukturach objętych ochroną konserwatorską. Zajęcia projektowe dopełniają elementy projektowe o charakterze inżynieryjnym, budowlanym i warsztatowym.
Moduł kontekstu projektowania to Teoria i historia oraz Inżynieria, technika i technologia, a także Warsztat projektowy. Tu mieszczą się między innymi zajęcia z historii i podstaw teorii architektury i urbanistyki, ale także z mechaniki budowli, materiałów budowlanych czy prawa budowlanego. Praktyki zawodowe obejmują plener rysunkowy oraz praktykę urbanistyczną i inwentaryzacyjną. 

Dodatkowo, do czasu zakończenia kształcenia dwustopniowego na poziomie studiów inżynierskich Architektura UAP, będzie prowadzony nabór także na 2-letnie studia magisterskie.

ROZWIN

Kompetencje uzyskane przez absolwenta

Celem Uczelni i kierunku Architektura  jest wszechstronne przygotowanie absolwenta do wykonywania zawodu architekta i sprawnego poruszania się w szeroko rozumianej przestrzeni projektowej. Przez przestrzeń tę rozumiemy zarówno sfery zarezerwowane dla tradycyjnie pojmowanej architektury, budownictwa, inżynierii, planowania przestrzennego i projektowania krajobrazu, ale także te zazębiające się z szeroko rozumianym designem i obszarami sztuki. Przebywanie w środowisku artystycznym i humanistycznym, kontakt z rówieśnikami we wspólnych pracowniach z obszarów sztuki i designu, częste realizowanie tych samych zadań i projektów oraz szeroki zakres przedmiotów obowiązkowych i nadobowiązkowych, poza ogólnie przyjętym standardem, jest czynnikiem wywołującym wzajemnie interakcje i poszerzającym horyzonty intelektualne absolwenta, a w konsekwencji możliwości uprawiania zawodu.

ROZWIN

Obszary zatrudnienia

Absolwent kierunku Architektura zgodnie z uzyskanym wykształceniem może znaleźć zatrudnienie w biurach projektów, urzędach administracji architektoniczno-budowlanej, biurach planowania przestrzennego, na budowie oraz może prowadzić własną praktykę projektową. Jednak charakter tego zatrudnienia i zakres możliwych uprawnień zależy po pierwsze od tego czy ukończył I czy II stopień. Pełne możliwości wykonywania zawodu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej uzyskuje absolwent studiów magisterskich po odbyciu przewidzianych ustawowo praktyk w biurach projektów, na budowie oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia projektowe i (lub) wykonawcze. Uzyskanie uprawnień i członkostwo w Izbie Architektów umożliwia pełne wykonywanie zawodu w specjalności architektonicznej, zarówno w formie zatrudnienia jak i w formie własnej praktyki projektowej. Taka formuła kwalifikacji dotyczy absolwentów wszystkich uczelni architektonicznych w Polsce. Uzyskane kompetencje podczas studiów na kierunku Architektura UAP umożliwiają jednak zgodnie z punktem V praktycznie nieograniczone możliwości aktywności projektowej np. w ramach wzornictwa, meblarstwa, reklamie i innych form uprawiania zawodu.

ROZWIN

Dalsza możliwość kształcenia

Po ukończeniu studiów magisterskich może aplikować na studia doktoranckie lub studia podyplomowe.


Opracował:

dr hab. inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak

  • Autor: Michał Żerdzicki
  • Opublikowano: 06.03.2017, 22:56
  • Ostatnia edycja: 07.04.2023, 09:21