Przejdź do treści

ARCHITEKTURA

Tryb studiowania:

studia stacjonarne I stopnia

studia stacjonarne II stopnia

>>> REKRUTACJA

Sposób kształcenia:

Obecnie kierunek Architektura prowadzony jest na dwóch poziomach – na poziomie I licencjackim i na poziomie II magisterskim. Studia na I stopniu trwają 4 lata (8 semestrów) – semestr ostatni poświęcony jest na przygotowanie pracy licencjackiej (inżynierskiej), a na stopniu II, który trwa dwa lata (4 semestry) – semestr ostatni poświęcony jest na przygotowanie pracy magisterskiej.

 Stopień I

Na I stopień przyjmowani są kandydaci zgodnie z ustalonym przez Uniwersytet limitem przyjęć (w ostatnim roku 30 osób) Przedmioty dzielą się na przedmioty objęte standardem (załącznik nr 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów weterynarii i architektury, Dz.U. z dnia 30 września 2011) dzielące się na podstawowe, kierunkowe i uzupełniające oraz, co stanowi wyróżniającą cechę kształcenia architektów na Uniwersytecie, grupę przedmiotów uzupełniających poza standardami. Są to takie przedmioty jak: projektowanie wnętrz, sztuka projektowania krajobrazu, wzornictwo, projektowanie mebla, sztuki plastyczne i techniki warsztatowe, „pracownia wolnego wyboru”. Łączna ilość godzin zajęć dla I stopnia wynosi aktualnie 3375 godzin, a liczba punktów ECTS jaką musi uzyskać student wynosi 240.

Stopień II

Podobnie jak na stopień I kandydaci przyjmowani są zgodnie z ustalonym limitem. Program obejmuje przedmioty podstawowe, kierunkowe i uzupełniające. Program przedmiotów uzupełniających obowiązkowych i obowiązkowych do wyboru obejmuje psychologię architektury i filozofię współczesną oraz socjologię kultury, semiotykę, sztukę nowych mediów, estetykę i antropologię kultury. Studia na II stopniu trwają 4 semestry i obejmują aktualnie łącznie 1560 godzin zajęć i 120 punktów ECTS. Przedmioty objęte standardem zarówno na I jak i II stopniu to przedmioty realizowane na wszystkich uczelniach architektonicznych w Polsce.

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta, sposób uzyskania dyplomu

Kierunek Architektura i Urbanistyka prowadzony jest na dwóch poziomach.  Po ukończeniu  stopnia I (licencjatu) absolwent uzyskuje tytuł inżyniera architekta. Po ukończeniu stopnia II (magisterskiego) absolwent uzyskuje tytuł magistra inżyniera architekta.

ROZWIN

Opis kierunku

UAP, będąc uczelnią w ciągłym rozwoju, jako jedyna uczelnia artystyczna w Polsce wprowadziła studia na kierunku Architektura i Urbanistyka w roku 2003, jako jednolite pięcioletnie studia inżynierskie. Pierwotnie jednolite, obecnie dwustopniowe zgodnie z tzw. Kartą Bolońską, studia mają związaną z charakterem uczelni specyfikę. Wyróżniającą cechę kształcenia architektów na Wydziale Architektury i Wzornictwa na UAP są obowiązkowe, w dużej mierze humanistyczne, przedmioty uzupełniające oraz wspólne zajęcia studentów architektury ze studentami wszystkich, w tym także typowo artystycznych, wydziałów Uczelni. Na tle sytuacji architektury i zawodu architekta w świecie współczesnym, w wielu aspektach niekorzystnej, uznano, że podstawową zasadą kształcenia w reakcji na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość winna być jego wszechstronność, wykraczająca poza tradycyjnie rozumiane ramy architektury i urbanistyki. Na studiach I i II stopnia realizowany jest obowiązkowy i dodatkowy program nauczania. Przedmioty dzielą się na przedmioty objęte standardem, z podziałem na podstawowe, kierunkowe i uzupełniające. Wyróżniającą cechę kształcenia architektów na Uniwersytecie są  przedmioty uzupełniające poza standardem oraz „pracownie wolnego wyboru”. Zasadą jest, że student wybiera, jeśli jest ich więcej, autorską pracownię (pedagoga) spośród przedmiotów uzupełniających i pracuje razem ze studentami wszystkich wydziałów, bo zasada wyboru pracowni obowiązuje dla studentów całej Uczelni.

ROZWIN

Kompetencje uzyskane przez absolwenta

Celem Uczelni i kierunku Architektura  jest wszechstronne przygotowanie absolwenta do wykonywania zawodu architekta i sprawnego poruszania się w szeroko rozumianej przestrzeni projektowej. Przez przestrzeń tę rozumiemy zarówno sfery zarezerwowane dla tradycyjnie pojmowanej architektury, budownictwa, inżynierii, planowania przestrzennego i projektowania krajobrazu, ale także te zazębiające się z szeroko rozumianym designem i obszarami sztuki. Przebywanie w środowisku artystycznym i humanistycznym, kontakt z rówieśnikami we wspólnych pracowniach z obszarów sztuki i designu, częste realizowanie tych samych zadań i projektów oraz szeroki zakres przedmiotów obowiązkowych i nadobowiązkowych, poza ogólnie przyjętym standardem, jest czynnikiem wywołującym wzajemnie interakcje i poszerzającym horyzonty intelektualne absolwenta, a w konsekwencji możliwości uprawiania zawodu.

ROZWIN

Obszary zatrudnienia

Absolwent kierunku Architektura zgodnie z uzyskanym wykształceniem może znaleźć zatrudnienie w biurach projektów, urzędach administracji architektoniczno-budowlanej, biurach planowania przestrzennego, na budowie oraz może prowadzić własną praktykę projektową. Jednak charakter tego zatrudnienia i zakres możliwych uprawnień zależy po pierwsze od tego czy ukończył I czy II stopień. Pełne możliwości wykonywania zawodu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej uzyskuje absolwent studiów magisterskich po odbyciu przewidzianych ustawowo praktyk w biurach projektów, na budowie oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia projektowe i (lub) wykonawcze. Uzyskanie uprawnień i członkostwo w Izbie Architektów umożliwia pełne wykonywanie zawodu w specjalności architektonicznej, zarówno w formie zatrudnienia jak i w formie własnej praktyki projektowej. Taka formuła kwalifikacji dotyczy absolwentów wszystkich uczelni architektonicznych w Polsce. Uzyskane kompetencje podczas studiów na kierunku Architektura UAP umożliwiają jednak zgodnie z punktem V praktycznie nieograniczone możliwości aktywności projektowej np. w ramach wzornictwa, meblarstwa, reklamie i innych form uprawiania zawodu.

ROZWIN

Dalsza możliwość kształcenia

Po ukończeniu studiów licencjackich absolwent kierunku Architektura może aplikować na studia magisterskie na UAP lub do innych uczelni na terenie kraju i za granicą. Po ukończeniu studiów magisterskich może aplikować na studia doktoranckie lub studia podyplomowe.


Opracował:

dr hab. inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak

  • Autor: Michał Żerdzicki
  • Opublikowano: 06.03.2017, 22:56
  • Ostatnia edycja: 10.02.2023, 19:41