Przejdź do treści

Nazwa:
Pracownia Intermediów II

Kierownik:
prof. dr hab. Andrzej Syska

Asystentka:
dr Magdalena Starska

Dni tygodnia i godziny zajęć w pracowni:
czwartek 9:15 – 13:00
piątek 11:30 – 13:30

Miejsce lokalizacji:
Budynek C, Plac Wielkopolski
czwartek sala 208
piątek sala 108
opcjonalnie sala 310

Maksymalna wielkość grupy studentów:
15 osób

Kontakt :
andrzej.syska@uap.edu.pl
magdalena.starska@uap.edu.pl

Program ogólny – zakres kształcenia:
Pracownia Kształtowania i Transformacji Przestrzeni kontynuuje i rozwija program wcześniejszej Pracowni Transformacji Przestrzeni i Mediów, która w 2001 roku weszła w skład Katedry Intermediów.

PKiTP to pracownia artystyczna rozwijająca umiejętności przydatne do realizacji zagadnień związanych z kreatywnym wykorzystaniem przestrzeni. Metody pracy ze studentami obejmują: wykłady, ćwiczenia, warsztaty, plenery, konsultacje grupowe i indywidualne. W PKiTP realizowany jest przedmiot kierunkowy o charakterze artystycznym. Pracownia jest obowiązkowa dla studentów I roku oraz pracownią do wyboru (w ramach pracowni kierunkowych) dla studentów II i III roku studiów I stopnia oraz I i II roku studiów II stopnia studiujących na kierunku Intermedia. Pracownia może być również pracownią wolnego wyboru dla studentów wszystkich innych kierunków studiów i wszystkich lat studiów w UAP, jeżeli program tych studiów przewiduje możliwość wyboru takiej pracowni.
Pracownia kształci na wszystkich poziomach – w zależności od programu danego kierunku i roku studiów i prowadzi odrębne programy dla studentów studiów I i II stopnia. Może być pracownią dyplomującą, zarówno na studiach licencjackich jak i magisterskich dla studentów kierunku Intermedia.
Problemy, którymi zajmujemy się realizując program Pracowni dotyczą spraw związanych z definicjami, sposobami postrzegania (percepcji), odwzorowania, projektowania i kształtowania przestrzeni oraz jej wszelkich możliwych transformacji. Przestrzeń interesuje nas w sposób klasyczny jako „realne”, trójwymiarowe środowisko występowania różnorodnych obiektów i zdarzeń w czasie (w tym również obiektów i zdarzeń o charakterze „artystycznym”) ale próbujemy ją sobie także wyobrażać i kreować inaczej, również w sposób „wirtualny” i badać różnorodne (nie tylko artystyczne) możliwości i konsekwencje takiego stanu rzeczy.

Wymagania wstępne dla studentów, którzy rozpoczynają zajęcia w pracowni:
Podstawowe umiejętności posługiwania się narzędziami do rejestracji i edycji plików cyfrowych (graficznych, fotograficznych, audio i wideo).

Efekty kształcenia:
Po ukończeniu cyklu kształcenia student zna podstawowe problemy związane z pojęciem przestrzeni. Potrafi, przy użyciu rozmaitych narzędzi odwzorować przestrzeń, zaproponować indywidualny sposób jej ukształtowania i jest zdolny przygotować propozycje i projekty, w których przestrzeń (zarówno realna,

jak i wirtualna) wykorzystywana będzie w oryginalny i kreatywny sposób.

Język wykładowy:
polski, angielski

Przykładowe tematy artystyczne, badawcze, lub technologiczne:
Rok akademicki 2017/2018

Semestr II (letni)

 1. Ćwiczenie dla studentów II roku studiów I stopnia (licencjat).
  (Intermedia oraz studenci innych kierunków studiów, wybierający PKiTP jako pracownię wolnego wyboru).

    Lustro, stół, schody

Zaplanuj i wykonaj działanie (działania), w którym (w których)   wykorzystane zostaną wszystkie lub co najmniej jeden z wymienionych wyżej obiektów. Opracuj dokumentację tego działania (tych działań) w stosownej dla niego (dla nich) formie.

 1. Ćwiczenie dla studentów III roku studiów I stopnia (licencjat)
  (Intermedia oraz studenci innych kierunków studiów, wybierający PKiTP  jako pracownię wolnego wyboru).

     Radość, smutek, gniew…

Przy pomocy dowolnych środków języka wizualnego zdefiniować i zilustrować przywołane wyżej pojęcia.

 1. Ćwiczenie do wyboru (zamiast A lub B ) lub ćwiczenie uzupełniające dla studentów II lub III roku studiów I stopnia (licencjat) – (Intermedia oraz studenci innych kierunków studiów, wybierający PKiTP jako pracownię wolnego wyboru).

    Jeden dzień z życia w domu.

     Pytania pomocnicze:

     Czy dom jest centrum Twojego wszechświata?

     Jakie czynności są Twoimi ulubionymi rytuałami?

     Jak dom odzwierciedla Twoje samopoczucie?

     Czy przedmioty jakie gromadzisz w domu mają dla Ciebie jakieś      

     szczególne znaczenie?

 1. Ćwiczenie dla studentów I i II roku studiów II stopnia (studia magisterskie)
  (Intermedia oraz studenci innych kierunków studiów, wybierający PKiTP jako pracownię wolnego wyboru).

Dla tej grupy studentów tematy ćwiczeń określane będą indywidualnie po konsultacji z prowadzącymi Pracownię.

Realizacja określonych indywidualnie tematów wymaga systematycznych konsultacji (dotyczących wszystkich ich etapów) z prowadzącymi Pracownię w ramach cotygodniowych zajęć.

W  PKiTP ćwiczenia realizować można w dowolnie wybranej technice, adekwatnej do realizowanych tematów.

Ostateczny termin realizacji ćwiczeń: 18 maja 2018 r.

Aby uzyskać zaliczenie zajęć prowadzonych w PKiTP należy w określonym  wyżej terminie zrealizować w całości wszystkie ćwiczenia.


Forma zaliczenia:
Zaliczenie z oceną.

Podstawa otrzymania zaliczenia:
Aktywna obecność na przewidzianych planem studiów zajęciach w PKiTP oraz udział w innych formach zajęć zgodnych z realizowanym w niej w danym

semestrze programem. Systematyczne uczestniczenie w konsultacjach indywidualnych i grupowych.

Gradacja ocen i podstawa ich ustalania:
Obowiązkowe jest zrealizowanie wszystkich przewidzianych programem Pracowni tematów, ćwiczeń i zadań w podanych, zgodnych z planem studiów terminach. Ocena, którą otrzymuje student zależy od jakości, atrakcyjności i poziomu konsultowanych wcześniej z prowadzącymi pracownię i ukończonych oraz przedstawionych do oceny w przewidzianym programem studiów czasie realizacji, będących odpowiedziami na określone tematy ćwiczeń.

 Ocena wyrażana jest w skali:

niedostateczny, dostateczny, dobry, bardzo dobry.                                            

Dopuszcza się stosowanie ocen cząstkowych (ze znakiem „-” lub „+”).

Na zaliczenie i ostateczną ocenę, którą otrzymuje student wpływ ma aktywna obecność na przewidzianych planem studiów zajęciach w Pracowni oraz systematyczne uczestnictwo w konsultacjach indywidualnych i zbiorowych. Obowiązkowe jest zrealizowanie wszystkich przewidzianych programem Pracowni tematów, ćwiczeń i zadań w podanych, zgodnych z planem studiów terminach.


Spis zalecanych lektur (wybór):
 Yi-Fu-Tuan, Przestrzeń i miejsce, PIW 1987 Andrzej Zajączkowski – wybór tekstów różnych autorów, Czas w kulturze, PIW1988 Ernst Pöppel, Anna Lydia Edingshaus, Mózg- tajemniczy kosmos, PIW 1998 Włodzimierz Sedlak, Homo electronicus, PIW; 1980

Wyróżnieni absolwenci/dyplomanci pracowni:
Dyplom w Pracowni uzyskali między innymi:
Karolina Kucia 2004 ( I nagroda w Konkursie im. Marii Dokowicz w 2004 r.),

Piotr Bosacki, Monika Nawojska ( I miejsce w Konkursie TVP Dolina Kreatywna w 2006 r.), Adrian Kolarczyk (laureat Biennale Sztuki Młodych Rybie Oko w 2015 r. oraz laureat Konkursu Talenty Trójki w kategorii sztuki wizualne w 2016 r.),

Michalina Mistrzak, Marek Deka.

Najważniejsza aktywność poza uczelnią:
Wystawa studentów w Galerii Wozownia w Toruniu.

Prezentacja Pracowni  w trakcie EMAF w Osnabrück.

Udział w projekcie  N.A.T.U.R.E. realizowanym w Polsce i Norwegii.

Udział w Międzyuczelnianych Warsztatach Intermedialnych MEDIA><NACJE w Instytucie Sztuki Wyspa w Gdańsku.

Udział w warsztatach organizowanych przez europejską sieć uczelni artystycznych PARADOX w Cork, Granadzie i Poznaniu.

Współpraca z PCSS w Poznaniu.                                                                                                                                 

 • Autor: Aleksandra Gaj
 • Opublikowano: 15.05.2017, 12:21
 • Ostatnia edycja: 06.10.2023, 13:43