Przejdź do treści

Nazwa:
Pracownia Filmu Eksperymentalnego II

To jedna z czterech pracowni Filmu eksperymentalnego, wchodząca w skład Katedry Intermediów, realizujących kierunek INTERMEDIA w zakresie Film Eksperymentalny.

Jest także pracownią otwartą dla studentów innych kierunków jako Pracownia wolnego wyboru.

Zespół Pracowni: 
prof. dr hab. Sławomir Sobczak

mgr Maria Ornaf

Miejsce:
budynek C, s. 204 oraz inne przestrzenie realizacyjne
Katedra Intermediów

Godziny i dni otwarcia:

czwartki 14:30 – 19:00

piątek 10:00 – 15:15

Kontakt:
slawomir.sobczak@uap.edu.pl

maria.ornaf@uap.edu.pl

Realizowane przedmioty:

 • Narracje wizualne – I r. studiów I stopnia (prof. dr hab. Sławomir Sobczak)
 • Przestrzenie trans medialne – II i III r. studiów I stopnia (prof. dr hab. Sławomir Sobczak)
 • Kino rozszerzone – studia II stania (prof. dr hab. Sławomir Sobczak)
 • Film Autorski – II-III r. studiów I stopnia (mgr Maria Ornaf)
 • Film Autorski – I-II r. studiów II stopnia (mgr Maria Ornaf)
 • Projekty twórcze (plener pracowni, wystawy i inne wydarzenia) – poza oficjalnym planem 

Wykładowcy pracowni biorą udział także w cyklicznych  modułach warsztatowych dla studentów studiów magisterskich.

Opis:

Program prowadzonych w pracowni przedmiotów sprzyja swobodnej i pogłębionej wymianie poglądów i doświadczeń związanych z prowadzeniem praktycznych działań studentów wykorzystujących różne metody interdyscyplinarnych, artystycznych interwencji w strukturę przestrzeni i czasu, szczególnie tych z bazowym użyciem składnika filmowego.

Przedmioty, mimo iż programowo traktowane są rozłącznie stanowią całościową propozycję dla wszystkich, którzy chcą pogłębić wiedzę i umiejętności na temat współczesnych zjawisk dziejących się na pograniczu dyscyplin sztuk wizualnych i filmu.

Program pracowni jak i poszczególnych przedmiotów odnosi się do zjawisk zapoczątkowanych w latach 60 XX w. w obrębie sztuk wizualnych, jak i pojęcia kultura konwergencji, tj. zjawiska z pogranicza nauk społecznych i nowych technologii. W tym kontekście, to co dotąd powstało stanowi jedynie wycinek potencjału twórczego, mocno uzależnionego od dynamicznie zmieniających się technologii, bowiem one w zasadniczy sposób wpływają na możliwości realizacyjne, a także poszerzają bazę dla nowych eksperymentów w obrębie szeroko pojętej twórczości w tym audiowizualnej i filmowej.

Dynamicznie rozwijająca się technologia w zasadniczy sposób wpływa także na możliwości kreacyjne, które już nie tylko generują zjawiska filmowe o charakterze proscenicznym. Istotną rolę w kształtowaniu i odbiorze tego typu komunikatów odgrywa partycypacyjność, gdzie widz/uczestnik może stać się w pełni odczuwającym.

Treści programowe przedmiotów:

 • Narracje wizualne (I rok, studia I stopnia Intermediów w zakresie Film eksperymentalny oraz inni studenci pracowni chcący poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności warsztatowe w obrębie filmu i instalacji filmowej)

Program przedmiotu dla studentów I roku Filmu Eksperymentalnego skupia się na poznawaniu podstaw gramatyki języka sztuki filmowej i okołofilmowej.  W trakcie zajęć studenci doświadczą możliwości kształtowania się obrazu filmowego i generowania za jej pomocą narracji wizualnych. Doświadczą  podstawowych aspektów technologicznych tworzenia filmów w praktyce.  

Wszystkie ćwiczenia realizowane będą w odniesieniu do zagadnień propedeutycznych niezbędnych do tworzenia złożonych struktur filmowych.

W semestrze zimowym zostanie przeprowadzona seria ćwiczeń odnoszących się do tematu Granice (omówienie na spotkaniu informacyjnym). 

Ponadto, studenci I roku studiów licencjackich będą mogli się włączyć (na zasadzie dobrowolności) do realizacji prac studentów lat starszych, w tym studiów magisterskich, powstających na zaproponowany temat, tym samym nabiorą kompetencji koniecznych do tworzenia w przyszłości zespołów realizacyjnych. 

Realizacja projektów sfinalizowana będzie w ramach problemowej wystawy zbiorowej lub innej adekwatnej formy prezentacji.

 • Przestrzenie transmedialne (studia I stopnia Intermediów oraz studenci Pracowni wolnego wyboru)

Program przedmiotu skupia się na odkrywaniu nowych zjawisk w obrębie redefiniowanych pojęć sztuki.  

W trakcie zajęć studenci doświadczą możliwości technologicznych tworzenia w praktyce przestrzeni transmedialnych z istotnym komponentem filmowym. Zaznajomią się z teoretycznymi uwarunkowaniami budowania złożonych prac artystycznych – instalacji filmowych. Nabiorą umiejętności kreowania zarówno prostych jak i formalnie skomplikowanych komunikatów audiowizualnych, oraz wzbogacą się o unikatowe doświadczenia. 

Wszystkie ćwiczenia realizowane będą w odniesieniu do problematyzowania własnych lub zbiorowych idei i/lub istotnych zjawisk współczesnego świata.

W semestrze zimowym zostanie przeprowadzona seria ćwiczeń odnoszących się do tematu Granice (omówienie na spotkaniu informacyjnym).

Ponadto, studenci studiów licencjackich będą mogli się włączyć (na zasadzie dobrowolności) do realizacji prac studentów studiów magisterskich, powstających na zaproponowany temat, tym samym nabiorą kompetencji koniecznych do tworzenia w przyszłości zespołów realizacyjnych. 

Studenci roku III będą mogli alternatywnie realizować własny (zatwierdzony) program, związany z doświadczeniem kształtowania przestrzeni transmedialnych z użyciem składnika filmowego.

Realizacja projektów sfinalizowana będzie w ramach problemowej wystawy zbiorowej lub innej adekwatnej formy prezentacji.

 • Kino rozszerzone (studia II stopnia Intermediów oraz studenci Pracowni wolnego wyboru)

Program przedmiotu Kino rozszerzone nakierowany jest na odkrywanie i generowanie nowych zjawisk w obrębie działań kinowych (nie tylko filmowych), w tym na działania w obrębie filmu interaktywnego, instalacji filmowej i wirtualnej rzeczywistości, itp.

Film jako wewnętrznie skomplikowane medium może stać się częścią nasyconej o rzeczywistą przestrzeń, interdyscyplinarnej wypowiedzi twórczej, zdefiniowanej pojęciem kina rozszerzonego lub instalacji multimedialnej.

Studenci, którzy zdecydują się wybrać ten przedmiot, będą mieli do wyboru trzy alternatywne ścieżki działań lub ich hybrydy:

 • realizacja własnego (wynegocjowanego z prowadzącym) tematu uwzględniającego specyfikę programu pracowni realizację tematu Granice, odnoszącego się do dowolnego doświadczenia własnego lub obcego, albo autorskiej kreacji potencjalnego zjawiska (więcej na spotkaniu informacyjnym);
 • realizacja prac własnych realizowanych w kooperatywie z kilkoma konsultantami w obszarze programowym przedmiotu.

Realizacja tematów artystyczno-badawczych możliwa jest zarówno w trybie indywidualnym jak i zespołowym. 

Czas na realizację projektu – do maja 2022 (z etapem pośrednim – do stycznia 2022)

Realizacja projektów sfinalizowana będzie w ramach problemowej wystawy zbiorowej lub innej adekwatnej formy prezentacji.

 • Film Autorski (studia I stopnia Intermediów oraz studenci Pracowni wolnego wyboru)

Make visible what, without you, might perhaps never been seen. 

Robert Bresson

Poprzez analizy fragmentów filmów przyjrzymy się alchemii tworzenia kina arthousowego. Rozszyfrujemy charakter pisma wybranych reżyserów. Co sprawia, że film staje się autorski? Jak tożsamość reżysera odzwierciedla się w jego filmach? Co buduje głębię, niejednoznaczność, wielopoziomowość, styl i klimat takiego dzieła filmowego? Będziemy tropić sekwencje metafizyczne, metaforyczne, transowe i poetyckie.  Będziemy się przyglądać: postawie artystycznej, narracjom nielinearnym, potędze narracji wizualnej, mocy sound designu, łamaniu konwencji i wykraczaniem poza utarte szlaki filmowe. Interesować nas będą filmy odWAŻNE i takie, w których udało się uchwycić, to co niewidzialne i niewypowiedziane. Wszystko to po to, aby kraść, naśladować, inspirować się i uczyć jak zrobili to inni.  Od czasu do czasu zaprosimy też na spotkanie ciekawych twórców polskiego kina arthousowego.

 • Film Autorski (studia II stopnia Intermediów oraz studenci Pracowni wolnego wyboru)

(treści programowe j.w.)

 • Projekty twórcze (I rok – studia I stopnia Filmu eksperymentalnego oraz inni chętni)

Program przedmiotu realizowany będzie w formie intensywnego bloku odbywającego się (jeżeli nic nie stanie naprzeciw) podczas Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage w Toruniu (listopad) i ma na celu m.in:

 1. zaznajomienie studentów z zagadnieniami technicznymi warsztatu współczesnego artysty – filmowca;
 2. zmierzenie się studentów z praktycznymi aspektami procesu realizacyjnego filmu od koncepcji po prezentacje/ekspozycje;
 3. zaznajomienie się z najnowszymi i najwartościowszymi dokonaniami światowej sztuki filmowej.

Zapraszamy także na moduły warsztatowe dla osób studiujących na  studiach magisterskich, w szczególności na te prowadzone przez osoby z zespołu pracowni, tj:

 • Poetycki język filmu. Wybrany wiersz jako punkt wyjścia do napisania krótkiego scenariusza i nakręcenia filmu.(Maria Ornaf + Joanna Pelczar, Piotr Bosacki)

Kiedy myślisz obrazami – bez słów – jesteś na dobrej drodze.

William Burroughs

Film jest bliższy poezji niż literaturze. Prostota, niedosłowność i repetytywność mogą zbudować poetycki język filmu.Budowanie metafor za pomocą detali, gestów dłoni, studium twarzy człowieka, fragmentarycznego kadrowania, zmiany klatkarzy i ruchu światła. Tworzenie narracji wizualnej, która wyzwoli w widzu silne emocje. Próba pokazania tego, co niewidzialne. Obraz zaczyna się tam, gdzie kończy się słowo.

 • Kino w przestrzeni społecznej/publicznej. Plany w filmie i plany dla filmu. (Sławomir Sobczak + Anna Konik, Izabella Gustowska)

Moduł warsztatowy obejmuje poszukiwania alternatywnej przestrzeni ekspozycyjnej i percepcyjnej  w obrębie  eksperymentu kinowego    Celem warsztatu jest próba wpisania własnych komunikatów artystycznych w przestrzeń społeczną i publiczną. Poznawanie i odkrywanie już  istniejących jak  i współcześnie  pojawiających czynników technologicznych umożliwiających prezentacje współczesnych form audiowizualnych.

 • Autor: Aleksandra Gaj
 • Opublikowano: 22.03.2017, 14:18
 • Ostatnia edycja: 30.10.2023, 15:47