Przejdź do treści

KURATORSTWO I TEORIE SZTUKI

>> REKRUTACJA


Tryb studiowania:

Studia licencjackie

Studia stacjonarne pierwszego stopnia: 6 semestry (3 lata),
tytuł zawodowy: licencjat
Profil kształcenia: praktyczny
Forma kształcenia: studia stacjonarne
Obszar kształcenia: nauki humanistyczne
Dziedziny nauki i dyscyplina naukowa, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia: dziedzina – nauki humanistyczne, dyscyplina naukowa – nauki o sztuce

ROZWIN

Opis kierunku

Kuratorstwo i teorie sztuki to pierwszy teoretyczny kierunek na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Łączy on zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych do realizowania prezentacji sztuki z wiedzą teoretyczną dotyczącą wielorakich kontekstów sztuki i kultury. Połowa przedmiotów ma formę warsztatową. Część zajęć prowadzą praktycy, czasami  odbywają się one w naturalnym środowisku kuratorskim – w galeriach i muzeach.

ROZWIN

Sposób kształcenia na danym kierunku 

W programie kładziemy nacisk na połączenie praktycznych umiejętności niezbędnych do realizowania prezentacji sztuki, z wiedzą teoretyczną dotyczącą wielorakich kontekstów sztuki i kultury. Uwzględnione zostały zarówno teoretyczne aspekty nauk humanistycznych, szczególnie dotyczących nauk o sztuce, jak i praktyczna wiedza dotycząca tworzenia wystaw, w tym pozyskiwania środków, stosowania przepisów prawnych oraz promowanie wydarzeń. Ważnym elementem w całym cyklu edukacyjnym są praktyki w wybranych przez studenta/studentkę placówkach, z którymi zostały podpisane porozumienia (6 miesięcy). Szczegóły odbywania praktyk są zawarte w regulaminie, dostępnym na stronie Wydziału.

Program zawiera obowiązkowe zajęcia  z języka obcego oraz wychowania fizycznego. 

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta/kę
Licencjat

ROZWIN

Kompetencje uzyskane przez absolwenta

Absolwent/absolwentka powinien/na posiadać wiedzę humanistyczną oraz umiejętności umożliwiające występowanie w roli kuratora/ki, animatora/ki kultury i teoretyka/czki sztuki współczesnej. Powinien/na być przygotowany/a do organizacji wystaw i wydarzeń kulturalnych oraz umieć wykorzystywać zdobytą wiedzę i znać złożone konteksty sztuki, z naciskiem na sztukę współczesną. Będzie umiał/a syntetyzować wiedzę wykorzystując różnorodne treści, zarówno przykłady z zakresu sztuki, jak i elementy dyskursu teoretycznego, a także analizować i interpretować dzieło sztuki z wykorzystaniem naukowej metodologii. Studia powinny wyposażyć również w wiedzę dotyczącą dokumentowania i klasyfikowania sztuki oraz wiedzę o metodach jej sponsorowania (w tym pozyskiwania środków z funduszy unijnych). Absolwent/ka musi mieć kwalifikacje pozwalające współpracować z innymi i umiejętnie organizować i zarządzać zespołem ludzi. Absolwenci/absolwentki powinni osiągnąć popartą doświadczeniem pewność w komunikowaniu się i umiejętność życia w społeczeństwie, co w szczególności powinno przejawiać się poprzez:

 • inicjowanie i pracę z innymi osobami przy wspólnych projektach i działaniach,
 • prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań,
 • integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych,
 • prezentowanie wypowiedzi dotyczących sztuki.

Absolwent/ka powinien/na znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent/ka powinien/na być przygotowany/a do podjęcia studiów II stopnia.

ROZWIN
Obszary zatrudnienia
 • krajowe i zagraniczne instytucje sztuki i kultury (muzea, galerie, domy kultury),
 •  praca przy organizacji i promocji wystaw oraz innych wydarzeń kulturalnych,
 •  praca w szeroko pojętym obszarze rynku sztuki (praca przy kolekcjach, targach sztuki),
 • praca w mediach, w działach dotyczących promocji sztuki i kultury

ROZWIN

Dalsze możliwości kształcenia

Po ukończeniu kierunku kuratorstwo i teorie sztuki na poziomie licencjatu można dalej kontynuować naukę na studiach magisterskich wszelkich kierunków humanistycznych i artystycznych, o ile nie ma wewnętrznych ograniczeń.


Widok wystawy dyplomowej Pauliny Brelińskiej Voyager’s Record | Rejestr podróżnika, 2018, kuratorka – Paulina Brelińska, fot. Tomasz Koszewnik

Tryb studiowania:

Studia magisterskie

Studia stacjonarne drugiego stopnia: 4 semestry (2 lata),
tytuł zawodowy: magister.
Profil kształcenia: praktyczny
Forma kształcenia: studia stacjonarne
Obszar kształcenia: nauki humanistyczne
Dziedziny nauki i dyscyplina naukowa, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia: obszar – nauki humanistyczne, dziedzina – nauki humanistyczne, dyscyplina naukowa – nauki o sztuce

ROZWIN
Opis kierunku

Pierwsze kuratorskie studia magisterskie w Polsce KURATORSTWO I TEORIE SZTUKI – studia magisterskie na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa UAP

Absolwenci/absolwentki studiów zdobędą zaawansowaną wiedzę humanistyczną oraz wiedzę dotyczącą sztuki współczesnej. Nasze studia przygotowują do pracy w roli kuratora/ki, animatora/ki kultury i teoretyka/czki sztuki współczesnej w krajowych i zagranicznych instytucjach sztuki i kultury, a zatem w muzeach, galeriach prywatnych i publicznych, domach kultury, NGOsach lub przy organizacji festiwali poświęconych sztuce. Edukacja w tym obszarze pomaga zdobyć umiejętności potrzebne przy organizacji i promocji wystaw oraz innych wydarzeń kulturalnych. Program nauczania na tym kierunku ułatwia zdobycie pracy w mediach, w działach promocji sztuki i kultury, a także w sferze szeroko pojętego rynku sztuki (kolekcjach, targach sztuki itp.)

ROZWIN

Nasze mocne strony to:

♣ wyspecjalizowana kadra

♣ współpraca z artystami i pracowniami artystycznymi naszej uczelni

♣ zajęcia z doświadczonymi praktykami, odbywające się również w galeriach

♣ ciekawe praktyki w ramach specjalności

♣ utrzymanie wysokiej jakości nauczania

♣ kształtowanie programu studiów przy uwzględnieniu potrzeb rynku pracy

♣ nacisk na interdyscyplinarność

♣ tworzenie partnerskiej i twórczej relacji ze studentami i studentkami.

Kuratorstwo i teorie sztuki drugiego stopnia magisterskie, to propozycja skierowana do absolwentów humanistycznych lub artystycznych studiów licencjackich. W programie kładziemy nacisk na połączenie praktycznych umiejętności niezbędnych do realizowania wystaw sztuki – architekturze wystaw, pozyskiwaniu środków, edukacji muzealno-galeryjnej, a także metod tworzenia i zarządzania kolekcją sztuki, z wiedzą teoretyczną dotyczącą wielorakich kontekstów sztuki i kultury. Połowa przedmiotów ma formę warsztatową. Część zajęć prowadzonych jest przez doświadczonych kuratorów wystaw i praktyków. Ważnym elementem w całym cyklu edukacyjnym są trzymiesięczne praktyki.

ROZWIN

Informacja na temat egzaminów wstępnych

List motywacyjny.

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę i kompetencje kandydata/kandydatki z zakresu sztuki i nauk humanistycznych.Więcej informacji na temat rekrutacji:
http://uap.edu.pl/uczelnia/wydzialy/weaik/
http://uap.edu.pl/dla-kandydata/

Facebook:
https://www.facebook.com/edukacja.artystyczna/

 • Autor: Michał Żerdzicki
 • Opublikowano: 06.03.2017, 22:57
 • Ostatnia edycja: 10.02.2023, 19:47