Przejdź do treści

NAZWA PRACOWNI: 

II Interdyscyplinarna Pracownia Rysunku 

2interdyscyplinarnapracownia@gmail.com

KIEROWNIK / ASYSTENT: 

Anna Tyczyńska prof. UAP

kontakt służbowy: anna.tyczynska@uap.edu.pl / tel.: +48 696 465 273

Piotr Macha, as. 

piotr.macha@uap.edu.pl

WYDZIAŁ:

EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ I KURATORSTWA

MIEJSCE: 

Budynek Główny (A) UAP, sala 310 

OGÓLNA FORMUŁA ZAJĘĆ: 

II Interdyscyplinarna Pracownia Rysunku jest pracownią rysunkową, ale otwarta jest także na działania wychodzące poza jego obręb i posługiwanie się innymi mediami.  

Program pracowni prowadzony jest dwutorowo – realizowany jest program podstawowy – rysunek z elementami anatomii, odnoszący się do pracy z modelem i układów aranżowanych w pracowni oraz program zaawansowany bazujący na samodzielnej pracy nad projektami konsultowanymi podczas zajęć.  

Program podstawowy skierowany jest przede wszystkim do studentów I roku licencjatu skupiając ich uwagę zarówno na obserwacji rzeczywistości, jak i umiejętności samodzielnego postawienia sobie problemu, dobrania odpowiednich środków wyrazu oraz widzenia rysunku jako spójnej całości – wypowiedzi artystycznej.

Program zaawansowany bazuje na kształtowaniu indywidualnego języka wypowiedzi, samodzielnej pracy, a zadania stawiane studentom mają skłonić ich do głębszej refleksji nad proponowanym tematem, nauczyć wnikliwości i samoświadomości.

Ważnym elementem  jest współpraca, praca w grupie, czyli studiowanie poprzez uczenie się od siebie nawzajem – są więc to zarówno wspólne konsultacje i przeglądy, ale również praca w grupach – w tym przede wszystkim na tzw. „plenerze stacjonarnym” (obowiązkowym) organizowanym co roku na terenie Poznania (w miejscach takich, jak: Ogród Botaniczny, Pływalnia Letnia czy Dworzec PKP) i kończącym się przygotowywaną wspólnie wystawą.

FORMA ZAJĘĆ: 

 • Rysunek z elementami anatomii – praca z modelem;
 • Rysunek w pracowni – rysowanie z natury (postać, układy w pracowni);
 • Rysunek – odpowiedź rysunkowa na postawiony problem;
 • Warsztaty dotyczące kompozycji, analizy obrazu, technik rysunkowych, perspektywy;
 • Dyskusja w grupie na postawiony temat (bazą do dyskusji są przygotowane materiały– teksty, zdjęcia, albumy);
 • Konsultacje indywidualne i zbiorowe;
 • Konsultacje i dyskusje z udziałem zaproszonych gości;
 • Wykłady i prezentacje dotyczące historii rysunku, kompozycji, historii perspektywy, złudzeń optycznych;
 • Wystawy pracowni

Ogólne treści merytoryczne (odpowiadające zapisom z kart przedmiotów realizowanych w pracowni)

Nadrzędnym celem kształcenia jest przede wszystkim świadome poruszanie się w obszarze sztuki, znajomość i świadomość narzędzi, którymi sztuka się posługuje, samodzielne stawianie i rozwiązywanie problemów, umiejętność szerokiego, bezkompromisowego postrzegania zjawisk i artykułowania ich na obszarze sztuki. 

Celem zajęć jest zdobycie umiejętności w zakresie: warsztatu i technik rysunkowych, analizy postawionego problemu (temat), syntezy formy, kształtowanie indywidualnego i świadomego języka wypowiedzi. Program pracowni prowadzony jest dwutorowo – realizowany jest program podstawowy, odnoszący się do układów aranżowanych w pracowni oraz program zaawansowany – samodzielna praca nad projektami konsultowanymi podczas zajęć. Program pracowni odnosi się do ogólnie rozumianego języka rysunku, jako autonomicznego medium artystycznego. Pracownia nie ma charakteru studyjnego.  

Realizowane tematy/zadania

W trakcie roku akademickiego studenci pracują na jednym tematem przewodnim, który uzupełniany jest podtematami. Są one punktem wyjścia do samodzielnego postawienia sobie tematu, gdyż celem  pracowni jest położenie nacisku na kształtowanie indywidualnego języka wypowiedzi. Pierwszy rok licencjatu pracuje oddzielnym systemem, tematy realizowane są z zajęć na zajęcia.

W tym roku tematem przewodnim jest „Wstęp do rozumienia snów, baśni i mitów”

Tu można znaleźć szczegółowe informacje: https://2interdyscyplinarn.wixsite.com/pracownia, https://www.facebook.com/IIinterdyscyplinarnapracowniarysunku/

Wymagania wstępne (odpowiadające zapisom z kart przedmiotów realizowanych w pracowni i inne jeśli są):

Brak.

Spis zalecanych lektur (odpowiadające zapisom z kart przedmiotów realizowanych w pracowni i inne jeśli są):

 • podstawowe:

Wasilij Kandinsky, Punkt, linia a płaszczyzna;

 • uzupełniające (w tym roku akademickim): 

Erich Fromm Zapomniany język. Wstęp do rozumienia snów, baśni i mitów.

Bruno Bettelheim Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach  baśni.

              (rozszerzony spis lektur podany jest na stronie pracowni)

JĘZYK WYKŁADOWY

Polski, angielski.

 • Autor: Michał Żerdzicki
 • Opublikowano: 12.12.2016, 16:24
 • Ostatnia edycja: 23.11.2023, 14:54