Przejdź do treści

NAZWA PRACOWNI: 

II Interdyscyplinarna Pracownia Rysunku 

KIEROWNIK / ASYSTENT: 

Anna Tyczyńska prof. UAP, Piotr Macha asystent 

MIEJSCE: 

Budynek Główny (A) UAP, sala 310, 309 

GODZINY I DNI OTWARCIA PRACOWNI: 

Wtorek/środa godz. 15.00 – 19.00 

KONTAKT: 

anna.tyczynska@uap.edu.pl 

piotr.macha@uap.edu.pl 

LINKI: 

https://www.facebook.com/IIinterdyscyplinarnapracowniarysunku https://2interdyscyplinarn.wixsite.com/pracownia 

https://www.instagram.com/pracowniainterdyscyplinarna/

OGÓLNA FORMUŁA ZAJĘĆ: 

II Interdyscyplinarna Pracownia Rysunku jest pracownią rysunkową wychodzącą poza sztywne rozumienie warsztatu rysunkowego; otwartą na różne media i  działania interdyscyplinarne. 

Program pracowni prowadzony jest dwutorowo – realizowany jest program  podstawowy, odnoszący się do układów aranżowanych w pracowni oraz program  zaawansowany – samodzielną pracę nad projektami konsultowanymi podczas zajęć.  

Program podstawowy skierowany jest przede wszystkim do studentów I roku  licencjatu, skupiając ich uwagę zarówno na obserwacji rzeczywistości, jak  i umiejętności samodzielnego postawienia sobie problemu, dobrania odpowiednich  środków wyrazu oraz widzenia rysunku jako spójnej całości – wypowiedzi  artystycznej. W trakcie spotkań na Uczelni zajęcia wzbogacone są o warsztaty dotyczące różnych technik (np. monotypia), kompozycji, wykłady i wspólne konsultacje. 

Program zaawansowany bazuje na kształtowaniu indywidualnego języka  wypowiedzi, samodzielnej pracy, a zadania stawiane studentom mają skłonić ich do  głębszej refleksji nad proponowanym tematem, nauczyć wnikliwości  i samoświadomości. Program wzbogacony jest o wykłady i prezentacje, a także warsztaty związane z rocznym tematem. 

Ważnym elementem na którym opiera się program pracowni, jest współpraca czyli  studiowanie poprzez uczenie się od siebie nawzajem. Są to zarówno wspólne konsultacje i przeglądy, ale również praca w grupach – w tym przede wszystkim na 

tzw. „plenerach stacjonarnych”, mającym miejsce rokrocznie w ciekawych miejscach  na terenie Poznania (takich, jak: Ogród Botaniczny, Pływalnia Letnia, Dworzec PKP,  Centrum Kultury ZAMEK…). 

FORMA ZAJĘĆ: 

∙ Rysunek w pracowni – rysowanie z natury (model, układy w pracowni); ∙ Rysunek – odpowiedź rysunkowa na postawiony problem; 

∙ Warsztaty dotyczące kompozycji, analizy obrazu, technik rysunkowych,  perspektywy; 

∙ Dyskusja w grupie na postawiony temat (bazą do dyskusji są przygotowane  materiały– teksty, zdjęcia, albumy); 

∙ Konsultacje indywidualne i zbiorowe; 

∙ Konsultacje i dyskusje z udziałem zaproszonych gości; 

∙ Wykłady i prezentacje dotyczące historii rysunku, kompozycji, historii  perspektywy, złudzeń optycznych; 

∙ Wystawy pracowni; elementy aranżacji, oprawy prac, montażu 

PROGRAM  

Nadrzędnym celem kształcenia jest przede wszystkim świadome poruszanie się  w obszarze sztuki, znajomość i świadomość narzędzi, którymi sztuka się posługuje,  samodzielne stawianie i rozwiązywanie problemów, umiejętność szerokiego,  bezkompromisowego postrzegania zjawisk i artykułowania ich na obszarze sztuki. 

Celem zajęć jest zdobycie umiejętności w zakresie: warsztatu i technik rysunkowych,  analizy postawionego problemu (temat), syntezy formy, kształtowanie indywidualnego  i świadomego języka wypowiedzi. Program pracowni prowadzony jest dwutorowo – realizowany jest program podstawowy, odnoszący się do układów aranżowanych  w pracowni oraz program zaawansowany – samodzielna praca nad projektami  konsultowanymi podczas zajęć. Program pracowni odnosi się do ogólnie rozumianego  języka rysunku, jako autonomicznego medium artystycznego.  

Pracownia nie ma charakteru studyjnego.  

Realizowane tematy/zadania

W pracowni realizowany jest roczny, wiodący temat, odnoszący się przede  wszystkim do zagadnień związanych z pamięcią, czasem, problemami społecznymi,  często we współpracy z instytutami naukowymi (Instytut Archeologii, Instytut  Astronomii, Instytut Ogród Botaniczny…). 

W bieżącym roku akademickim 2022/2023 tematem przewodnim jest  SĄSIEDZTWO; kwestie związane z granicami, tożsamością, budowaniem  wzajemnych relacji w kontekście historycznym i społecznym. 

Tematy realizowane w poprzednich latach można sprawdzić na stronie internetowej  pracowni oraz na FB. 

WYMAGANIA WSTĘPNE

Nie ma.

SPIS ZALECANYCH LEKTUR

Spis lektur podawany jest rokrocznie w nawiązaniu do tematu wiodącego. 

JĘZYK WYKŁADOWY

Polski, angielski.

  • Autor: Michał Żerdzicki
  • Opublikowano: 12.12.2016, 16:24
  • Ostatnia edycja: 14.12.2022, 12:40