Przejdź do treści

X Pracownia Malarstwa

Nazwa Pracowni:
X Pracownia Malarstwa

Kierownik Pracowni: imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, kontakt służbowy
prof. dr hab. Zbigniew Taszycki
zbigniew.taszycki@uap.edu.pl 

Wydział:
Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa

Sala: nr sali, budynek
301, bud. A

zajęcia: poniedziałki, środy, w godz. 10-12:30

Ogólna formuła zajęć: (formuła prowadzenia zajęć, np. wykłady, seminaria, konsultacje, ćwiczenia, korekty zadanych tematów, warsztaty, praca w laboratorium, projekty i prace terenowe – plenery, inne zajęcia praktyczne itp.) 

Konsultacje, ćwiczenia, korekty podjętych tematów

Ogólne treści merytoryczne (odpowiadające zapisom z kart przedmiotów realizowanych w pracowni):

X Pracownia Malarstwa jest miejscem spotkania i tworzenia, ale nie tylko. Jest to przestrzeń otwarta gdzie myśl, koncepcja, szkic, zapis, proces, realizacja, konteksty, zależności i uwikłania, swoboda i ograniczenia, pewność swoich racji ale i dystans czy też pokora, praca bez ograniczeń formalnych ale z odpowiedzialnością stają się, dzięki systematyczności doświadczeniem twórczym.

To miejsce pozwalające studentom, studentkom i osobom studenckim doświadczyć procesu w czasie, zapisu myśli językiem sztuki – w celu pełnego wyrażania siebie. Tu potrzebna będzie odwaga w podejmowaniu decyzji, eksperyment, poszukiwanie, niezgoda, bunt i analiza powyższych wartości. 

Temu służą zadania problemowe ustalane z uczestnikami, zagadnienia będące wynikiem procesów zachodzących w przedponowoczesnej sztuce.  

Indywidualne i zbiorowe korekty również pozostają w swym charakterze uzależnione od odrębnych predyspozycji studentów. Rozmowa, dyskusja, spór, ma w tym wypadku pozwolić na wyrobienie umiejętności uzasadniania swych decyzji i podejmowanych działań. Komunikacja bądź jej uzasadniony brak, pomiędzy uczestnikiem zajęć a prowadzącym ma na celu określenie ram malarstwa, obrazu czy działań typu site specific

X Pracownia Malarstwa z założenia jest miejscem, w którym panuje klimat poszukiwań twórczych. Rolą prowadzącego zajęcia jest umiejętne wskazywanie problemów powstających w procesie koncepcyjnym i wyjaśnianie przyczyn ich powstawania, jednak bez dawania gotowych recept na ich rozwiązanie.                        

       Uczestnictwo w zajęciach pracownianych ma:

– ułatwić posługiwanie się wiedzą dotyczącą analizy procesu percepcji,

  – przyczynić się do rozwoju twórczego potencjału, stymulowania wyobraźni i widzenia artystycznego, rozwijania samoświadomości, autoanalizy i znalezienia siebie w kontekście wielorakich problemów otaczającego nas świata; podjęcie refleksji na temat estetycznych, etycznych, kulturowych, społecznych czy politycznych aspektów i uwarunkowań związanych z problematyką tworzenia 

    – w efekcie przygotować studentów, studentki i osoby studenckie do publicznej prezentacji własnej, w pełni świadomej twórczości artystycznej.

Prowadzenie dziennika, notatnika, czy innej formy zapisu myśli jest obowiązkiem uczestnika zajęć – kursu. Wszystkie prace muszą być dokumentowane na bieżąco a także muszą być przechowywane do zakończenia semestru i przedstawione do oceny.

prof. dr hab. Zbigniew Taszycki

Realizowane tematy/zadania: 

Semestr I 

Zadania i tematy zostaną podane w pierwszych tygodniach października po spotkaniach i rozmowach ze studentkami i studentami. 

Semestr II

j/w

Wymagania wstępne (odpowiadające zapisom z kart przedmiotów realizowanych w pracowni i inne jeśli są): 

Brak wymagań wstępnych

Spis zalecanych lektur: 

„Świat sztuki” pisma z filozofii sztuki; Arthur C. Danto

„Sposoby widzenia; John Berger

„ O patrzeniu”; John Berger

„Sztuka barwy”; Johannes Itten

„Urodziłem się”; Georges Perec

„O obrazach i widzeniu” antologia tekstów; Gottfried Boehm

„Pochwała cienia”; Junihiro Tanizaki

Język wykładowy (język, w jakim prowadzony może być przedmiot): 

polski, francuski, angielski ze wspomaganiem

  • Autor: Michał Żerdzicki
  • Opublikowano: 12.12.2016, 16:09
  • Ostatnia edycja: 28.11.2022, 13:49