Przejdź do treści

Książka Artystyczna (wcześniej Pracownia Książki Artystycznej)

*Przedmiot Książka Artystyczna może być wybierana, jako pracownia artystyczna wolnego wyboru, przez studentów i studentki kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych (np. I i II roku studiów II stopnia). Z Przedmiotu mogą być realizowane dyplomy licencjackie i magisterskie na ww. kierunku. Przedmiot jest również otwarty dla studentów i studentek z innych Wydziałów UAP jako przedmiot artystyczny wolnego wyboru. Obowiązkowy przedmiot realizowany jest dla studentów i studentek Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa, kierunku: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych na I roku studiów I stopnia to – Książka Artystyczna – wprowadzenie (patrz: karta przedmiotu).

Prowadzący Przedmiot:

TOMASZ WILMAŃSKI, dr hab., prof. UAP / tomasz.wilmanski@uap.edu.pl 

Wydział:

Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa

Sala: sala nr 1II piętroKamienica (budynek przy Alejach Marcinkowskiego 28)

Ogólna formuła zajęć:

Konsultacje, korekty zadanych tematów, wykłady multimedialne, dyskusje

 Ogólne treści merytoryczne (odpowiadające zapisom z kart przedmiotów realizowanych z przedmiotu):

Program Przedmiotu Książka Artystyczna zakłada wypracowanie kreatywnego stosunku studentów do problematyki związanej z zagadnieniami związanymi z książką artystyczną i szeroko rozumianą poezją wizualną jako autonomicznych dzieł sztuki. Studenci w ramach przedmiotu mogą nabyć wiedzę związaną z zagadnieniami kreującymi te zjawiska w sztuce światowej; poczynając od pierwszych eksperymentów z zapisem tekstu przez futurystów („Słowa na wolności”)  i dadaistów (poematy symultaniczne, poezja opto-fonetyczna), poprzez doświadczenia twórcze poezji konkretnej, wizualnej, książki artystycznej, czy prac artystów czerpiących inspiracje z tej spuścizny sztuki tj. poezja cybernetyczna, hiperteksty, książka literacka, oraz sztuki związanej z poezją dźwiękową artykułowaną na zasadzie voice performance. W procesie edukacyjnym studentów prowadzonym w ramach przedmiotu jest istotna świadomość, że książka artystyczna, jako jedno z wielu mediów w sztuce współczesnej, jest wypowiedzią twórczą, która może potencjalnie łączyć zarówno doświadczenia wywodzące się z praktyk malarskich, fotografii, grafiki, czy pracy z tekstem wizualnym etc. W generalnych założeniach programowych Przedmiotu Książka Artystyczna jest uzmysłowienie studentom przede wszystkim szerokiego pola kreacji twórczej, jakie niesie w sobie rozumienie książki, tekstu czy litery jako autonomicznego obiektu/obrazu i tym samym ich istotnej roli w kształtowaniu się współczesnej sztuki. Zajęcia z Przedmiotu Książka Artystyczna przebiegają w dwóch podstawowych trybach postępowania: wykłady teoretyczne, oraz realizacja przez studentów prac artystycznych na zadane tematy semestralne.

 • Realizowane tematy/zadania:

Tematy semestralne prac artystycznych, praktycznych dla studentów I roku WEAiK, realizowane w ramach przedmiotu KSIĄŻKA ARTYSTYCZNA – WPROWADZENIE, (patrz: karta przedmiotu). 

(semestr zimowy)

ABECADŁO – obrazy liternicze

Ćwiczenie liternicze, w którym należy wykorzystać 35 liter polskiego alfabetu. 

Zrealizować wzajemnie dopełniające się 4 obrazy wizualne zbudowane z liter, w których użyte rodzaje czcionek / fontów będą adekwatne i spójne z wybraną ikonografią i z ogólną ideą obrazowania.

 1. obraz liternicy wykorzystujący wybrane spółgłoski (minimum 6 liter)
 2. obraz literniczy wykorzystujący tylko samogłoski
 3. obraz literniczy wykorzystujący wszystkie diakryty w języku polskim
 4. obraz literniczy wykorzystujący wszystkie litery polskiego alfabetu (35 liter) 

(spójny ikonograficznie z trzema pozostałymi obrazami)

Pokazać w formie zapisu wizualno-graficznego układ wzajemnych relacji zachodzących między literami – biorąc pod uwagę np. ich dopełnianie się, przenikanie, relacje przestrzenne, przy zastosowaniu różnych kolorów, wielkości i rodzajów czcionki. 

Każdy obraz należy wykonać na zasadzie kolażu, łącząc w nim trzy techniki wykonawcze:

 • pismo ręczne;
 • komputerowy zapis literniczy (wybór fontów); 
 • gotowe druki znalezione (litery, zdania) np. w gazetach, ulotkach reklamowych itp.;

Na obrazach połączyć litery z wybraną ikonografią plastyczną tj. malarską, graficzną, rysunkową. 

Nadać całej pracy (4 obrazy) własny tytuł adekwatny do założonej idei.

Obrazy wykonać w formacie kwadratu, minimum – 40×40 cm  

Wszystkie prace/obrazy przygotować na sztywnym podłożu (wydruki naklejone na tekturę, piankę).

PAPIEROWY ŚWIAT

Zrealizować książkę artystyczną używając w niej różnego rodzaju papieru – np. papier pakowy, karton, kalka, papier kredowy, papier czerpany etc., różnej gradacji i koloru i za pomocą słów lub liter umieszczonych na kolejnych kartach książki dopełnić całość według adekwatności w wyborze danego materiału papierowego. Wybrać odpowiednią do założonej idei pracy ilość stron i format książki, oraz formę oprawy np. szyta, klejona etc. Nadać książce swój autorski tytuł.

 (semestr letni)

BRUNO SCHULZ

Bazując bezpośrednio na doświadczeniach wyniesionych z pierwszego ćwiczenia semestralnego (użytej typografii literniczej etc.) należy zrealizować unikatową książkę artystyczną. Punktem wyjścia w podstawowej idei książki powinna być twórczość pisarska i plastyczno-rysunkowa Bruno Schulza, tj. przekazanie własnego myślenia o tym artyście, jego postaci – życiu i co istotne, jego założeniach twórczych, a nie dokonanie ilustracji plastycznej do wybranego tekstu z książki tego autora. Przy realizacji książki powinny być wykorzystane różne media artystyczne tj. rysunek, fotografia, grafika, kolaż (do wyboru), oraz elementy liternicze. Książkę zrealizować w spójnej logice intelektualnej i realizacyjnej wynikającej, np. z ilości stron, doboru gramatury i koloru papieru oraz użytych ww. środków plastycznych, jak i rodzaju oprawy. Umieszczając w książce litery, słowa, teksty należy przede wszystkim zwrócić uwagę na ich walory typograficzno-wizualne i ich “korespondencję” wizualną z całą ikonografią plastyczną poszczególnych stron książki, oraz powinny one być własnego autorstwa. Wybrać odpowiednią do założonej idei pracy ilość stron i format książki, oraz formę oprawy np. szyta, klejona etc. Nadać książce swój autorski tytuł. Minimalny format książki: 20 x 30 cm, minimalna ilość stron: 26

CZAS (temat dla studentów wolnego wyboru)

Zrealizować pracę plastyczną opierającą się na symbolicznym postrzeganiu czasu określającego nasz byt jednostkowy – przeszły, obecny, przyszły. Punktem wyjścia w realizacji pracy powinna być szeroko rozumiana książka jako forma / obiekt. Należy wybrać odpowiednie medium artystyczne tj. np. książka artystyczna, animacja liternicza (film), voice performance, poezja wizualna etc. wykorzystując w nich np. zapis literniczy, rysunek, grafikę, malarstwo, fotografię itd., zgodnie z założoną ideą merytoryczną i autorskim tytułem pracy.  


 • Wymagania wstępne (odpowiadające zapisom z kart przedmiotów realizowanych w pracowni i inne jeśli są): 

Studenci powinni posiadać podstawową wiedzę i umiejętności związane z ogólnym programem studiów, wykazywać wewnętrzną motywację, otwartość i kreatywność myślenia, interesować się nowymi zjawiskami w sztuce i kulturze oraz aktywnie w nich uczestniczyć.

 • Spis zalecanych lektur (odpowiadające zapisom z kart przedmiotów realizowanych w pracowni i inne jeśli są)

              podstawowe:       

 • Hans Richter, Dadaizm. Sztuka i antysztuka, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1986
 • Piotr Rypson, Książki i strony, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa, 2000;
 • Beata Śniecikowska, Nuż w uhu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008, drugie wydanie WN UMK, 2017;
 • Małgorzata Dawidek Gryglicka, Historia tekstu wizualnego, Ha!art, Kraków 2012;
 • Małgorzata Dawidek Gryglicka, Odpryski Poezji. Stanisław Dróżdż mówi, Ha!art, Kraków 2012;
 • Liberatura, e-literatura i…, redakcja Monika Górska-Olesińska, Uniwersytet Opolski 2012;
 • Urszula Pawlicka, (Polska) poezja cybernetyczna. Konteksty i charakterystyka, Ha!art, Kraków 2012;
 • Mariusz Pisarski, Xanadu. Hipertekstowe przemiany prozy, Ha!art, Kraków 2013;
 • Jacques Donguy, Poezja eksperymentalna. Epoka cyfrowa (1953-2007), słowo/obraz terytoria, Gdańsk, 2014;
 • Tekst wizualny jako forma metasztuki, Wydawnictwo Naukowe WMiNM, Akademia Sztuki, Szczecin 2017;  
 • Piotr Marecki, Miedzy kartką a ekranem. Cyfrowe eksperymenty z medium książki w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018;
 • Robert Bringhurst, Elementarz stylu w typografii, D2D.PL, Kraków 2018. 
 • Język wykładowy (język, w jakim prowadzony może być przedmiot):  

PolskiProgram-Pracowni Ksiązki Artystycznej_2021 2022

Program Pracowni Książki Artystycznej_2020_2021

 • Autor: Michał Żerdzicki
 • Opublikowano: 09.12.2016, 10:36
 • Ostatnia edycja: 29.11.2023, 16:20