Przejdź do treści

REGULAMIN:

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

PODSTAWA PRAWNA:


DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI SOCJALNEJ W UAP
Informacja dla Pracowników UAP

07.11.2016
– powołanie przez Senat składu Komisji Socjalnej UAP na kadencję 2016-2020

08 – 17.11.2016
– zapoznanie się nowo powołanych członków komisji z zasadami działania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UAP (przepisy prawa, obowiązujący regulamin, dokumentacja, środki finansowe w dyspozycji) wraz z przejęciem wszystkich bieżących spraw od poprzedniej Komisji Socjalnej.

18.11.2016
– pierwsze, organizacyjne posiedzenie Komisji Socjalnej w nowym składzie.

21.11.2016
– rozpoczęcie prac nad stworzeniem projektu nowego regulaminu ZFŚS, zgodnego z obecnie obowiązującymi przepisami.

22.11 – 16.12.2016
– czynności związane z przygotowaniem dorocznego spotkania świątecznego dla Seniorów UAP (lista gości, projekt, wydruk, kopertowanie oraz wysyłka zaproszeń, ustalenia dot. cateringu, upominki dla byłych pracowników, telefoniczne potwierdzenia przybycia, rezerwacja, wyposażenie techniczne, sprzątanie oraz dekoracja sali na spotkanie)

Równoległe prowadzenie czynności formalnych związanych z wypłatą bonusu świątecznego dla wszystkich pracowników i ich dzieci (rozsyłanie informacji, przyjmowanie oświadczeń, aktualizacja danych w systemie komputerowym, sporządzanie list dla Działu Płac) oraz ustalenia dotyczące formy świadczenia gwiazdkowego dla dzieci, wraz z ich ostateczną realizacją.

07.12.2016
– zakończenie prac nad projektem nowego regulaminu ZFŚS. Propozycja zostaje przesłana do Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych w celu zaopiniowania.

09.01 – 04.03.2017
– akcja wydawania pracownikom plecaczków dla dzieci.

19.01.2017
– odbiór pisma od Kwestora UAP o wysokości odpisu na ZFŚS w 2017r.

19.01 – 25.01.2017
– ostateczne ustalenia z Kancelarią mające na celu doprecyzowanie zapisów w projekcie regulaminu

26.01.2017
– przesłanie projektu regulaminu do Pełnomocnika Rektora do kontaktów ze Związkami Zawodowymi celem przekazania Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UAP do zapoznania się.

30.01.2017
– przesłanie projektu regulaminu do zaopiniowania bezpośrednio do Przewodniczącego Komisji Zakładowej wraz z zaproszeniem na drugie posiedzenie Komisji Socjalnej UAP, zaplanowane na dzień 17.02.2017

17.02.2017
– posiedzenie Komisji Socjalnej z udziałem przedstawiciela Kancelarii Prawnej oraz Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ. Głównym punktem spotkania było uzgodnienie projektu nowego regulaminu. Przewodniczący przedstawił stanowisko związku zawodowego dotyczące nowego regulaminu – do uzgodnienia nie doszło.

20 – 24.02.2017
dopełnienie wszelkich formalności, aby Związek miał możliwość spełniać swoje statutowe obowiązki związane z konsultacją projektu regulaminu.

28.02.2017
– przesłanie przez Przewodniczącego drogą mailową zestawienia uwag, jakie Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” wnosi do projektu regulaminu.

06.03.2017
– ustalenie kolejnego terminu posiedzenia Komisji Socjalnej na 10.03.2017, która w związku z przedłużającym się procesem uzgodnienia nowego regulaminu zamierza procedować na bazie regulaminu dotychczas obowiązującego.

08.03.2017
– wysłanie przez Przewodniczącą Komisji Socjalnej do Przewodniczącego Organizacji Związkowej projektu preliminarza (rocznego planu dochodów i wydatków) funduszu Socjalnego UAP na rok 2017, którego uzgodnienie z Organizacją Zakładową NSZZ „Solidarność” jest warunkiem koniecznym do procedowania ( na podstawie regulaminu z 2013 r.)

09.03.2017
– w piśmie do Przewodniczącej Komisji Socjalnej strona związkowa zarzuca Komisji zbędny pośpiech oraz podważa status prawny otrzymanego preliminarza.

10.03.2017
– z powodu braku uzgodnienia preliminarza zaplanowane posiedzenie Komisji Socjalnej zostaje odwołane

14.03.2017
– Rektor UAP przekazuje Komisji ZFŚS oraz NSZZ „Solidarność” w UAP sprawozdanie z wykorzystania środków Funduszu Socjalnego w roku 2016 – organizacja związkowa otrzymuje komplet koniecznych informacji

23.03.2017
Przewodniczący Komisji Zakładowej informuje w piśmie, iż organizacja związkowa nie może uzgodnić treści preliminarza funduszu na rok 2017 z powodów merytorycznych. Rzekome braki wymienione w tym piśmie, były zawarte w dokumentach przekazanych wcześniej Przewodniczącemu NSZZ „Solidarność” w UAP.

24.03.2017
– na podstawie uwag zgłoszonych przez stronę związkową, Kancelaria przesyła kolejną wersję projektu regulaminu, gotową do uzgodnienia ze Związkiem Zawodowym działającym w UAP .

30.03.2017
– zaproszenie Przewodniczącego Komisji Zakładowej do omówienia projektu regulaminu oraz innych kwestii związanych z ZFŚS podczas osobistego spotkania w UAP .

04.04.2017
– powstaje projekt wysokości procentu maksymalnej kwoty dofinansowania wypoczynku, bonusu świątecznego oraz paczki dla dzieci w roku 2017 r.

07.04.2017
– spotkanie Przewodniczącego Komisji Zakładowej z Kanclerzem UAP, Przewodniczącą Komisji Socjalnej oraz przedstawicielem Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych, w związku z procedowaniem nowego regulaminu. Ustalono ostateczną listę rozbieżności i propozycji strony związkowej.

27.04.2017
– po uzgodnieniach z Rektorem, Kancelaria przekazuje treść nowego regulaminu z naniesionymi poprawkami, który dzień później zostaje przesłany drogą elektroniczną Przewodniczącemu NSZZ „Solidarność” w UAP.

08.05.2017
– do chwili obecnej brak odpowiedzi strony związkowej w kwestii regulaminu.
Brak też odpowiedzi w pozostałych sprawach: w kwestii preliminarza oraz projektu wysokości procentu maksymalnej kwoty dofinansowania świadczeń z funduszu socjalnego na rok bieżący.

Bez uzgodnienia powyższych dokumentów z Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” w UAP, Komisja Socjalna zgodnie z prawem NIE MOŻE ROZPATRZYĆ ŻADNYCH WNIOSKÓW złożonych przez pracowników Uczelni.
NIE MOŻE RÓWNIEŻ rozpocząć żadnych działań związanych z wypłatą dofinansowania wypoczynku, tzw. „wczasów po gruszą”.

Pomimo starań Komisji Socjalnej i nieustannego podejmowania prób wyjścia z impasu, brak podpisu Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” w UAP pod dokumentem preliminarza oraz projektu wysokości procentu maksymalnej kwoty dofinansowania świadczeń z funduszu socjalnego na rok bieżący, a z drugiej strony brak odpowiedzi strony związkowej na projekt nowego regulaminu – wywołuje podwójną blokadę i stan wstrzymania prac, które mogłyby pomóc wielu Pracownikom UAP.

16.05.2017
-wpłynęło pismo od przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu – prof. A. Syski, dotyczące uzgodnienia treści nowego regulaminu ZFŚS w UAP

17.05.2017
-do Biura Rektora UAP o 14:23 wpłynął mail z załącznikiem „Oświadczenie Komisji Zakładowej NSZZ pt. „Solidarność” w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu w związku z opublikowaną na stronie internetowej UAP informacją zatytułowaną: Działalność Komisji Socjalnej w UAP (Informacja dla pracowników UAP)”

30.05.2017
-JM Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu prof. dr hab. Wojciech Hora, prof. zw. UAP podjął decyzję o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o dofinansowanie „wczasów pod gruszą” – w myśl zasad dotychczas obowiązującego „Regulaminu ZFŚS” (nowy regulamin nie został dotąd uzgodniony z OZ NSZZ „Solidarność” w UAP)

22.06.2017
– W związku z rozpowszechnianymi ostatnio, nieprawdziwymi informacjami, uprzejmie informujemy, iż według ksiąg rachunkowych UAP zadłużenie (niedobór na koncie) ZFŚS już w 2005 roku wynosiło 762 015,25 zł, a w roku 2006 wzrosło do poziomu 1 359 838,44 i w kolejnych latach ulegało zwiększaniu.
Do końca 2015 roku stan niedoboru na w księgach na koncie ZFŚS wynosił
1 970 938,95 zł.
W roku 2016 zadłużenie zostało umniejszone o 65 919,74 i osiągnęło pułap
1 905 012,21 zł.
Wynika stąd jednoznacznie, że zadłużenie na koncie ZFŚS powstało w czasie poprzednich kadencji władz Uczelni, a obecnie czynione są wysiłki, aby je sukcesywnie niwelować.
Tym niemniej, wysokość tegorocznego odpisu jest zabezpieczona w całości – w pełnej wysokości określonej odpowiednimi przepisami ustawy.

23.06.2017
– Przewodniczący Organizacji Zakładowej NSZZ ”Solidarność” w UAP prof. Andrzej Syska zaakceptował, z zastrzeżeniami zawartymi w piśmie UAP.KZ.NSZZ „Solidarność” 45/2017 oraz w piśmie z dnia 26.05.2017, wysokość procentu maksymalnej kwoty dofinansowania wypoczynku w roku 2017, wprowadzoną w życie w dniu 14.06.2017 Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu nr 104/2016/2017.

27.06.2017
– JM Rektor UAP wystosował pismo do Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w UAP w sprawie informacji dotyczącej uzgodnienia preliminarza ZFŚS na rok 2017. Ewentualne uzgodnienie w terminie do dnia 30.06.br. pozwoliłoby na wdrożenie wypłat jeszcze w lipcu, tj. z początkiem sezonu urlopowego.

04.07.2017 r.
– Wpłynęło pismo od przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu-prof. Andrzeja Syski, który nie zaakceptował przedstawionego przez Komisje Socjalną Preliminarza, co skutkuje wstrzymaniem wypłat zapomóg, pożyczek i świadczeń „wczasy pod gruszą”… Wobec tak obstrukcyjnego stanowiska KZ „Solidarność”, faktycznie blokującego wypłaty świadczeń, JM Rektor rozważa podjęcie innych działań.

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 10.05.2017, 12:15
  • Ostatnia edycja: 30.04.2024, 11:18