Przejdź do treści

dr Jan Wasiewicz, ad.

Kontakt
jan.wasiewicz@uap.edu.pl


Z wykształcenia jestem filozofem. Początkowo moje zainteresowania naukowe skupiały się wokół problemu nihilizmu, w szczególności wokół jego dziewiętnastowiecznych przejawów na polu filozofii, literatury, życia społeczno-politycznego i religii. Choć zagadnienie nihilizmu ciągle pozostaje w orbicie moich zainteresowań, to obecnie zajmuję się przede wszystkim problematyką pamięci zbiorowej/kulturowej, w szczególności kwestią obecności w niej chłopskiego dziedzictwa. Badania te prowadzę wykorzystując narzędzia wypracowane w ramach szeroko pojętej humanistyki zaangażowanej, w tym m.in. memory studies, studiów postkolonialnych, teorii hegemonii oraz koncepcji wiedzy usytuowanej.

Wybrane publikacje:

Książki:

 • Oblicza nicości. Z dziejów nihilizmu europejskiego w XIX wieku, seria „Monografie FNP”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.
 • Pamięć – chłopi – bunt. Transdyscyplinarne badania nad chłopskim dziedzictwem Historia pamięci pierwszego powstania ludowego na ziemiach polskich, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2021.
 • Między nicością a boskością. Z rozważań wokół nihilizmu, sztuki, podmiotowości, pamięci i religii, e-book, Wydawnictwo Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Poznań 2021. Dostępny w Internecie: https://uap.edu.pl/wp-content/uploads/2021/12/Jan-Wasiewicz-Miedzy-nicoscia-a-boskoscia.pdf 

Artykuły:

 • The High Tide of Nihilistic Prophecy: Nietzsche and Nihilism. Some Introductory Remarks, [w:] O filozofii Fryderyka Nietzschego, red. K.M. Cern, R. Kozłowski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006, s. 69-77.
 • Gdzie jest miejsce chłopów w pamięci zbiorowej współczesnych Polaków? Przypatrując się pewnej starej fotografii, „Kultura Współczesna: teoria – interpretacje – praktyka”, nr 2(82)/2014, s. 82–100. Dostępny w Internecie: https://nck.pl/upload/archiwum_kw_files/artykuly/7._jan_wasiewicz_-_gdzie_jest_miejsce_chlopow_w_pamieci_zbiorowej_wspolczesnych_polakow_przypatrujac_sie_pewnej_starej_fotografii.pdf.
 • Bunty chłopskie. Od początków państwa do końca II Rzeczypospolitej, [w:] Polskie miejsca pamięci. Dzieje toposu wolności, red. S. Bednarek i B. Korzeniewski, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2014, s. 151–182.
 • Practising Counter-Memory in (Fine Art) Education, [w:] PARADOX. Fine Art European Forum. Alternative Zones: Uncovering the Official and Unofficial in Fine Art Practice, Research and Education, red. M. Wasilewski, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Poznań 2016, s. . 173–177.
 • Poddaństwo i pańszczyzna – „ciemna” karta polskiej historii (rys historyczny, świadectwa literackie), portal Pasaż Wiedzy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 06.08.2019. Dostępny w Internecie:  http://www.wilanow-palac.pl/poddanstwo_i_panszczyzna_ciemna_karta_polskiej_historii_rys_historyczny_swiadectwa_literackie.html.
 • Dynamika implantu pamięci na przykładzie narodzin, rozwoju i erozji legendy o powstaniu Kostki Napierskiego, [w:] Implanty pamięci społecznej. Teoria i przykłady, red. D. Gortych i Ł. Skoczylas, Wydawnictwo Rys, Poznań 2017, s. 255–272. Dostępny w Internecie: https://www.biblos.pk.edu.pl/ST/2018/03/100000315692/100000315692_Gortych_ImplantyPamieciSpolecznej.pdf.
 • „Chytrze bydlą z pany kmiecie…”. Prolegomena do badań nad obecnością oporu chłopskiego w polskiej pamięci kulturowej, [w:] Chłopska (nie)pamięć. Dziedzictwo chłopskości w polskiej literaturze i kulturze pod redakcją Grzegorza Grochowskiego, Grzegorza Wołowca i Doroty Krawczyńskiej,  Universitas, Kraków 2019, , s. 163–177.
 • Orka na ugorze. Praca pamięci nad poddaństwem i pańszczyzną w polskich mediach, humanistyce, kulturze i sztuce drugiej dekady XXI wieku,  „Zeszyty Artystyczne” 2020, nr 2 (38), s. 60–87. Dostępny w Internecie: http://za.uap.edu.pl/wp-content/uploads/2021/07/60-87.pdf.
 • Metachłopska wspólnota postpamięci. Poza chłopomanię i chłopofobię, [w:] Historia. Pamięć. Świadomość, red. A. Klarman, Instytut Pamięci Narodowej, Wrocław–Warszawa 2021, s.  158–187.

Prowadzone wykłady i inne zajęcia

 • Filozofia
 • Podstawy pisania tekstów
 • Fakultet: Zwrot ludowy w polskiej  debacie publicznej, humanistyce, kulturze i sztuce
 • Seminarium licencjackie

Artykuły:

 • The High Tide of Nihilistic Prophecy: Nietzsche and Nihilism. Some Introductory Remarks, [w:] O filozofii Fryderyka Nietzschego, red. K.M. Cern, R. Kozłowski, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2006.
 • Nihilizm – w labiryncie znaczeń, [w:] Nihilizm i nowoczesność, seria: Studia komparatystyczne Instytutu Sztuki PAN. Teatr. Sztuka. Kultura. 5, red. E. Partyga i M, Januszkiewicz, Errata, Warszawa 2012.
 • Gdzie jest miejsce chłopów w pamięci zbiorowej współczesnych Polaków? Przypatrując się pewnej starej fotografii, „Kultura Współczesna: teoria – interpretacje – praktyka”, nr 2(82)/2014, s. 82-100.
 • Bunty chłopskie. Od początków państwa do końca II Rzeczypospolitej, [w:] Polskie miejsca pamięci. Dzieje toposu wolności, red. S. Bednarek i B. Korzeniewski, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2014.
 • Practising Counter-Memory in (Fine Art) Education, [w:] PARADOX Fine Art European Forum. Alternative Zones: Uncovering the Official and Unofficial in Fine Art Practice, Research and Education, red. M. Wasilewski, UAP, Poznań 2016.

prowadzone wykłady i inne zajęcia

 • Filozofia (także w języku angielskim dla studentów-obcokrajowców)
 • Estetyka
 • Seminarium licencjackie
 • Filozofia i estetyka designu
 • Autor: Michał Żerdzicki
 • Opublikowano: 12.12.2016, 16:50
 • Ostatnia edycja: 31.01.2022, 08:47