Przejdź do treści

mgr inż. arch Piotr Kamiński

P.O. kierownika II Pracowni Projektowania Architektonicznego

Kontakt:

piotr.kaminski@uap.edu.pl

Biogram:

Urodzony w Poznaniu, absolwent II LO w Poznaniu (międzynarodowa matura IB), Architektury i Urbanistyki na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu (UAP, PL) oraz Bachelor of Architecture na Nottingham Trent University (NTU, UK).

Podczas studiów stypendysta m.in. Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010). Za pracę dyplomową pt. „Przestrzeń czytania, czytanie przestrzeni” otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie SARP im. Zbyszka Zawistowskiego za Najlepszy Dyplom Roku 2012.

Praca brała udział w wielu wystawach w Polsce. 

Od końca studiów praktykujący architekt i członek Stowarzyszenia Architektów RP, obecnie członek zarządu oddziału w Poznaniu. Z ramienia SARP pomagał m.in. w tworzeniu wystawy Zapis Idei w Muzeum Narodowym w Poznaniu (2013). W 2013 otrzymał stypendium Artystyczne Prezydenta Miasta Poznania. Zwycięzca trzeciej edycji konkursu Fundacji im. Stefana Kuryłowycza „Teoria”(2015), za pracę „Model przeplotu: Strategia dla miast w epoce sieci”. Pracę wydano w formie dwujęzycznej książki w roku 2016 (ISBN 978-83-944581-0-2). Od 2016 do 2018 reprezentant ZG SARP w stowarzyszeniu architektów Europy (ACE-CAE) w grupie urbanistycznej. W 2019 otrzymał brązową odznakę SARP za aktywną działalność na rzecz stowarzyszenia.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując zarówno w polskich (m.in. Pracownia Projektowa Ewy i Stanisława Sipińskich, Poznań) jak i zagranicznych pracowniach architektonicznych (m.in. Ar’chic Architects, Londyn). Od 2018 ekspert do spraw planowania Banku Światowego (The World Bank).

Architekt przede wszystkim zgłębiający wielowarstwową strukturę w architekturze, zarówno w skali człowieka, budynku jak i organizacji miasta. Stara się operować na styku abstrakcyjnej kompozycji i materialności rzemiosła, wierząc, że architektura to więcej niż suma jej części. 

Od 2016 współzałożyciel pracowni Wartość Dodana architekci (wartoscdodana.com)

Współtwórca wielu projektów architektury mieszkaniowej, biurowo-usługowej, wnętrz prywatnych i komercyjnych oraz opracowań planistycznych i MPZP.


Piotr Kamiński, born in Poznan, Poland, obtained an International Baccalaureate at the 2nd High School in Poznan, a BA in Architecture from Nottingham Trent University in the UK and an MSc in Architecture and Urban Planning from the University of Arts in Poznan.

While studying, he held a scolarship from the Polish Ministry of Culture and National Heritage (2010). His degree project entitled 'Space for reading, reading of space’ recieved first prize in the Zbyszek Zawistowski competition organised by the Association of Polish Architects (SARP) for the Best Diploma of 2012. His project has been displayed in many exhibitions throughout Poland.

Since finishing studies, he has practiced as an architect and member of the Association of Polish Architects (SARP), currently serving on its Poznan board. On behalf of SARP, he served as assistant to the curator of the 'Record of Ideas’ exhibition (2013) at the National Museum in Poznan. In 2013 he recieved an art scholarship from the Mayor of Poznan. Winner of the 3rd edition of the „Theory” competition, organised by the Stefan Kuryłowicz Foundation. His winning work entitled „The interweave model: a strategy for cities in the age of network societies” has been distributed in print in 2016 (ISBN 978-83-944581-0-2). Since 2016 he is representing the Association of Polish Architects (SARP) in the Architects’ Council of Europe (ACE-CAE), Urban Issues work group.

In 2019 awarded the SARP bronze medal for active work in the Polish Architects Association.

His professional experience includes working in both Polish (i.e. Design Studio of Ewa and Stanislaw Sipińscy in Poznan) and foreign architectural studios (i.e. Ar’chic Architects, London).

Since 2018 he is a senior urban development specialist consultant for The World Bank.

As an architect, he primarily explores multi-layered structures on the human, architectural and urban scale. He tries to operate on the verge of abstract composition and materiality of craftsmanship, believing that architecture is more than just the sum of its parts.

In 2016 co-founded the architecture studio Wartość Dodana[Value Added] (wartoscdodana.com).

Co author of many architectural projects including but not limited to: residential, office, private and commercial interiors and regional and local spatial plans.


Wybrane realizacje w ramach pracowni Wartość Dodana Architekci:

  • Autor: Agnieszka Meller-Kawa
  • Opublikowano: 20.09.2021, 18:17
  • Ostatnia edycja: 01.03.2024, 11:42