ROZWIN

Zasady ogólne

1. W ramach programu Erasmus+ możliwe są wyjazdy na studia na jedną z uczelni partnerskich, z którymi Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu podpisał umowy międzyinstytucjonalne.

Lista uczelni partnerskich UAP jest dostępna online.

Wyjazd na uczelnię, z którą UAP nie ma podpisanej umowy jest możliwy. Student zainteresowany taką opcją powinien skontaktować się z daną uczelnią zagraniczną oraz koordynatorem programu Erasmus+ na UAP. Jeżeli obydwie uczelnie wyrażą zgodę, możliwe będzie podpisanie umowy.

UAP nie gwarantuje, że uczelnia zagraniczna niebędąca uczelnią partnerską zgodzi się na przyjęcie kandydatury.

2. Aplikować o wyjazd na studia mogą studenci pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Studenci studiów niestacjonarnych zobowiązani są podczas wyjazdu w dalszym ciągu uiszczać opłatę za studia.

3. Wyjazd na studia nie może odbywać się w semestrze dyplomowym, tj.:

a) studenci II roku studiów pierwszego stopnia mogą aplikować o wyjazd jedynie na semestr zimowy III roku studiów,
b) studenci III roku studiów pierwszego stopnia na kierunku Architektura mogą aplikować o wyjazd jedynie na semestr zimowy IV roku studiów,
c) studenci I roku studiów II stopnia mogą aplikować o wyjazd jedynie na semestr zimowy II roku studiów.

4. Aplikować mogą studenci, którzy w momencie wewnątrzuczelnianej rekrutacji w roku akademicki 2020/2021 nie przebywają na urlopie dziekańskim (w tym na urlopie dziekańskim czynnym).

5. Rekrutacja prowadzona jest na wyjazdy trwające jeden semestr (co najmniej 3 miesiące). Możliwe jest ubieganie się się o przedłużenie pobytu na Erasmusie na kolejny semestr jedynie jeżeli student rozpoczął mobilność w semestrze zimowym.

6. Rekrutacja przeprowadzana w lutym 2021 r. dotyczy wyjazdów na semestr zimowy oraz semestr  letni roku akademickiego 2021/2022.

7. Studenci biorący udział w rekrutacji na III roku studiów I stopnia (lub na IV roku studiów I stopnia w przypadku kierunku architektura) mogą aplikować jedynie o wyjazd na semestr letni I roku studiów II stopnia.

8. Na wyjazd z programu Erasmus+ można aplikować więcej niż raz na danym poziomie w studiów, pod warunkiem, że łączny czas trwania wyjazdów nie przekroczy kapitału mobilności wynoszącego 12 miesięcy na poziom studiów.

9. Semestr zaliczony na uczelni zagranicznej zostanie w pełni zaliczony jako równoważny semestrowi studiów na  UAP pod warunkiem uzyskania przez studenta wymaganej w planie studiów ilości punktów ECTS.  Zaliczenie semestru odbywa się na podstawie ocen/zaliczeń uzyskanych na uczelni zagranicznej.

10. Uczestnicy wyjazdów na studia w ramach programu Erasmus+ zobowiązani są realizować na uczelni zagranicznej program studiów jak najbardziej zbliżony do programu studiów realizowanego przez nich na UAP na tym samym semestrze. Każdy uczestnik zakwalifikowany do wyjazdu na studia będzie zobowiązany przed wyjazdem przygotować Porozumienie o Programie Zajęć (Learning Agreement for Studies), w którym wyszczególnione będą przedmioty realizowane podczas pobytu na Erasmusie.

11. Osoby zakwalifikowane do wyjazdu, które powinny na UAP realizować przedmiot seminarium magisterskie, zobowiązane są przed rozpoczęciem mobilności przedstawić pisemną zgodę promotora.

12. Osoby zakwalifikowane do wyjazdu, które zdecydują się nie realizować mobilności, proszone są o możliwie jak najszybsze poinformowanie o tym fakcie Uczelnianego Koordynatora Erasmusa. W przypadku rezygnacji kandydata lub odrzucenie kandydatury przez uczelnię przyjmującą, oferta wyjazdu będzie kierowana do kolejnych osób z listy rankingowej.

ROZWIN

Wymagania rekrutacyjne

Rekrutacja odbywa się na wyjazdy planowane w semestrze zimowym i semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022.

Rozpatrywane będą jedynie aplikacje osób, które dostarczą komplet dokumentów w wyznaczonym terminie.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

 1. 1. Formularz aplikacyjny
  uwagi: Średnia arytmetyczna ocen z 2 ostatnich semestrów -prosimy o nieuzupełnianie tej rubryki samodzielnie. Średnia zostanie uzupełniona przez koordynatora programu Erasmus+ po konsultacji z właściwym dziekanatem. Średnia zostanie wyliczona na  podstawie średniej arytmetycznej ocen z semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 oraz semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021. W przypadku studentów I roku studiów pierwszego stopnia oraz I roku studiów drugiego stopnia brana pod uwagę będzie jedynie średnia ocen uzyskanych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. Trzy preferowane uczelnie zagraniczne – prosimy o podanie nazw uczelni zaczynając od tej, którą są Państwo najbardziej zainteresowani (przed dokonaniem wyboru zalecamy zapoznanie się z ofertą danej uczelni oraz sprawdzenie, czy oferuje ona studiowany przez Państwa kierunek na danym poziomie studiów).
 2. 2. List motywacyjny
  uwagi: Powinno znaleźć się w nim co najmniej: uzasadnienie wyboru danej uczelni/danych uczelni, motywacja do wzięcia udziału w programie Erasmus+ oraz przewidywane korzyści, które ma Państwu przynieść udział w programie.
 3. 3. Portfolio (dla studentów kierunków artystycznych i projektowych) / projekt kuratorski (dla studentów kierunku Kuratorstwo i Teorie Sztuki)
  uwagi: Portfolio powinno składać się z nie więcej niż 15 prac. Prosimy o dostarczenie portfolio w wersji cyfrowej (pdf). Studenci kierunku Kuratorstwo i Teorie Sztuki proszeni są o przygotowanie projektu dowolnej wystawy. Projekt powinien zawierać: tytuł wystawy, scenariusz wystawy (2000 – 5000 znaków ze spacjami), listę artystów, listę wybranych prac (z tytułami, datami powstania, technikami i wymiarami), reprodukcje prac. Prosimy o dostarczenie projektu w wersji cyfrowej w formacie pdf. Projekt będzie oceniany w identycznej skali jak portfolio dla kandydatów z kierunków artystycznych i projektowych.
 4. 4. Zaświadczenie o znajomości języka obcego
  uwagi: Domyślnym językiem większości wymian jest język angielski na poziomie minimum B1. Uczelnie, które wymagają innego języka obcego zostały odpowiednio oznaczone na liście uczelni partnerskich.
  Uznawane będą zaświadczenia o znajomości języka obcego wystawiane przez lektorów prowadzących zajęcia z angielskiego na UAP oraz certyfikaty zewnętrzne.
 5. 5. Dodatkowe dokumenty nieobowiązkowe 
  – poświadczenie znajomości języka kraju, do którego planują Państwo wyjazd (poza językiem angielskim)

uwagi: Informujemy, że dodatkowe dokumenty nie są konieczne, natomiast mogą zwiększyć szansę na przyznanie wyjazdu w wypadku uzyskania tej samej punktacji przez kilku aplikantów.

ROZWIN

Procedura rekrutacyjna

W rekrutacji na wyjazdy w roku akademickim 2020/2021 przewidziano 20 miejsc na wyjazdy na studia. W razie pojawienia się dodatkowych miejsc, informowane będą kolejne osoby z listy rezerwowej.

Materiały aplikacyjne zostaną przekazane do Komisji Rekrutacyjnej.
Każdy Wydział stworzy komisję składającą się z 3 osób.
Komisja będzie oceniała materiały kandydatów reprezentujących dany Wydział. Każdy z 3 członków danej komisji będzie oceniał:

 •  portfolio/ projekt kuratorski – w skali od 0 do 5 punktów
 •  list motywacyjny – w skali od 0 do 5 punktów.

Maksymalna punktacja dokumentów aplikacyjnych wynosi 30 punktów.
Do punktacji przyznanej przez Komisję Rekrutacyjną zostanie dodana średnia arytmetyczna ocen z dwóch poprzednich semestrów (lub jednego semestru). Zakładając najwyższą możliwą średnią ocen 5.5, ostateczny maksymalny wynik rekrutacji to 35,5 pkt.

Do punktacji końcowej mogą być doliczone dodatkowe punkty:

 • potwierdzona znajomość języka kraju docelowego – 1 pkt.

20 osób z najwyższym wynikiem zostanie zakwalifikowanych do wyjazdu. Pozostali kandydaci zostaną wpisani na listę rezerwową.

Koordynator Programu Erasmus+ skontaktuje się mailowo ze wszystkimi uczestnikami postępowania rekrutacyjnego i poinformuje o wynikach.

ROZWIN

Zakwalifikowani na wyjazd

 1. 1. W procesie kwalifikacji do wyjazdu na konkretną uczelnie będą brane pod uwagę:

 • liczba punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • preferencje kandydata;
 • maksymalna liczba kandydatów możliwych do zakwalifikowana do wyjazdu na daną uczelnię (przewidziana w umowie z daną uczelnią).

W formularzu aplikacyjnym kandydaci będą zobowiązani podać nazwy 3 uczelni, na które chcieliby aplikować. Uczelnia wpisana pod numerem 1 to uczelnia priorytetowa. Kandydat może być nominowany na wyjazd do jednej z 3 wybranych uczelni na podstawie wyżej wymienionych kryteriów.

W przypadku wyczerpania miejsc na uczelnie wybraną priorytetowo przez kandydatów z wyższą punktacją, kandydat zostanie nominowany na uczelnie wymienią w dalszej kolejności.

Osoby zakwalifikowane do wyjazdu będą proszone o mailowe potwierdzenie chęci wzięcia udziału w programie Erasmus+. Jeżeli w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości kandydat nie potwierdzi chęci udziału, jego miejsce zajmie kolejna osoba z listy rezerwowych.

 1. 2. Nominacje.

  Koordynator Programu Erasmus+ prześle do uczelni partnerskich nominacje wszystkich kandydatów zakwalifikowanych do wyjazdu.
  Wysłanie nominacji nie oznacza automatycznie, że uczelnia partnerska przyjmie danego kandydata.
  Każda uczelnia ma własny tryb rekrutacji kandydatów na Erasmusa. Studenci nominowani przez UAP są zobowiązani samodzielne dostarczyć danej uczelni wszelkie wymagane dokumenty w wyznaczonym przez tę uczelnię terminie.
  Pozytywne przejście rekrutacji powinno zakończyć się otrzymaniem oficjalnego Letter of Acceptance. Kandydaci, którzy zostali odrzuceni przez uczelnię zagraniczną nie mogą ubiegać się o nominowanie na inną uczelnię.
  Informacje o finansowaniu i formalnościach związanych z wyjazdem znajdą Państwo w pliku Informacje dla zakwalifikowanych do wyjazdu.

ROZWIN

Wysokość grantu

Osoby zakwalifikowane do wyjazdu na praktyki w ramach programu Erasmus+ otrzymają dofinansowanie na każdy miesiąc (stawki na rok akademicki 2020/2021).

Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka stypendium w €
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg,
Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
520
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta,
Niemcy Portugalia, Włochy
500
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika
Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry,
Serbia, Turcja
450