Przejdź do treści

ROZWIN

Zasady ogólne

1. W ramach programu Erasmus+ możliwe są wyjazdy na studia na jedną z uczelni partnerskich, z którymi Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu podpisał umowy międzyinstytucjonalne.

Lista uczelni partnerskich UAP jest dostępna online (jest na bieżąco aktualizowana).

Wyjazd na uczelnię, z którą UAP nie ma podpisanej umowy jest możliwy. Student zainteresowany taką opcją powinien skontaktować się z daną uczelnią zagraniczną oraz koordynatorem programu Erasmus+ na UAP. Jeżeli obydwie uczelnie wyrażą zgodę, możliwe będzie podpisanie umowy.

UAP nie gwarantuje, że uczelnia zagraniczna niebędąca uczelnią partnerską zgodzi się na przyjęcie kandydatury.

2. Aplikować o wyjazd na studia mogą studenci pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Studenci studiów niestacjonarnych zobowiązani są podczas wyjazdu w dalszym ciągu uiszczać opłatę za studia.

3. Kandydaci nie mogą ubiegać się o wyjazd na semestr dyplomowy.

4. Aplikować mogą studenci, którzy w momencie wewnątrzuczelnianej rekrutacji w roku akademickim 2023/2024 nie przebywają na urlopie dziekańskim (w tym na urlopie dziekańskim czynnym).

5. Rekrutacja prowadzona jest na wyjazdy trwające jeden semestr (co najmniej 2 miesiące). Ubieganie się się o przedłużenie pobytu na kolejny semestr jest możliwe jedynie, jeżeli student rozpoczął mobilność w semestrze zimowym.

6. Rekrutacja przeprowadzana w lutym 2024 r. dotyczy wyjazdów na semestr zimowy oraz semestr letni roku akademickiego 2024/2025.

7. Studenci biorący udział w rekrutacji na III roku studiów I stopnia (lub na IV roku studiów I stopnia w przypadku kierunku architektura) mogą aplikować jedynie o wyjazd na semestr letni I roku studiów II stopnia.

8. Na wyjazd z programu Erasmus+ można aplikować więcej niż raz na danym poziomie w studiów, pod warunkiem, że łączny czas trwania wyjazdów nie przekroczy kapitału mobilności wynoszącego 12 miesięcy na poziom studiów (lub 24 miesiące w przypadku jednolitych studiów magisterskich).

9. Semestr zaliczony na uczelni zagranicznej zostanie w pełni zaliczony jako równoważny semestrowi studiów na  UAP pod warunkiem uzyskania przez studenta wymaganej w planie studiów ilości punktów ECTS.  Zaliczenie semestru odbywa się na podstawie wykazu ocen/zaliczeń uzyskanych na uczelni zagranicznej.

10. Uczestnicy wyjazdów na studia w ramach programu Erasmus+ zobowiązani są realizować na uczelni zagranicznej program studiów jak najbardziej zbliżony do programu studiów realizowanego przez nich na UAP na tym samym semestrze. Każdy uczestnik zakwalifikowany do wyjazdu na studia będzie zobowiązany przed wyjazdem przygotować Porozumienie o Programie Zajęć (Learning Agreement for Studies), w którym wyszczególnione będą przedmioty realizowane podczas pobytu na Erasmusie.

11. Osoby zakwalifikowane do wyjazdu, które powinny na UAP realizować przedmiot seminarium magisterskie, zobowiązane są przed rozpoczęciem mobilności przedstawić pisemną zgodę promotora.

12. Osoby zakwalifikowane do wyjazdu, które zdecydują się nie realizować mobilności, proszone są o możliwie jak najszybsze poinformowanie o tym fakcie Uczelnianego Koordynatora Erasmusa. W przypadku rezygnacji kandydata lub odrzucenie kandydatury przez uczelnię przyjmującą, oferta wyjazdu będzie kierowana do kolejnych osób z listy rankingowej.

ROZWIN

Wymagania rekrutacyjne

Rekrutacja odbywa się na wyjazdy planowane w semestrze zimowym i semestrze letnim roku akademickiego 2024/2025.

Rozpatrywane będą jedynie aplikacje osób, które dostarczą komplet dokumentów w wyznaczonym terminie.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

 1. 1. Formularz aplikacyjny
 2. 2. List motywacyjny
  uwagi: powinny znaleźć się w nim co najmniej: motywacja do wzięcia udziału w mobilności z programu Erasmus+ oraz przewidywane korzyści, które ma Państwu przynieść udział w programie
 3. 3. Portfolio (dla studentów kierunków artystycznych i projektowych) / projekt kuratorski (dla studentów kierunku Kuratorstwo i Teorie Sztuki)
  uwagi: Portfolio powinno składać się z nie więcej niż 15 prac. Prosimy o dostarczenie portfolio w formie cyfrowej (pdf). Studenci kierunku Kuratorstwo i Teorie Sztuki proszeni są o przygotowanie projektu dowolnej wystawy. Projekt kuratorski powinien zawierać: tytuł wystawy, scenariusz wystawy (2000–5000 znaków ze spacjami), listę artystów, listę wybranych prac (z tytułami, datami powstania, technikami i wymiarami), reprodukcje prac. Prosimy o dostarczenie projektu w wersji cyfrowej w formacie pdf. Projekt będzie oceniany w identycznej skali jak portfolio dla kandydatów z kierunków artystycznych i projektowych.
 4. 4. Zaświadczenie o znajomości języka obcego
  uwagi: Jeżeli językiem mobilności ma być angielski, należy dostarczyć zaświadczenie o znajomości języka minimum na poziomie B1.

  Jeżeli planują odbywać Państwo wymianę w innym języku, należy dostarczyć zaświadczenie o znajomości danego języka minimum na poziomie B1.

  Uznawane będą zaświadczenia o znajomości języka obcego wystawiane przez lektorów prowadzących zajęcia na UAP oraz certyfikaty językowe.

 5. 5. Dodatkowe dokumenty nieobowiązkowe
  • udokumentowane potwierdzenie znajomości języka kraju docelowego,
  • potwierdzenie uczestnictwa w programie mentoringu w roku akademickim 2023/2024.

ROZWIN

Procedura rekrutacyjna

Rozpatrywane będą jedynie aplikacje osób, które dostarczą komplet dokumentów w wyznaczonym terminie. Wszystkie dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w formie elektronicznej na adres: erasmus@uap.edu.pl oraz w formie papierowej w Biurze Erasmus, budynek C, 4 piętro, pok. 404 w godzinach otwarcia Dziekanatów (portfolio tylko w formie elektronicznej).

Materiały aplikacyjne na wyjazdy na studia oceniane będą przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powołane przez Dziekanów w następujący sposób:

 • ocena listu motywacyjnego – w skali 1 do 5 pkt,
 • ocena portfolio/projektu kuratorskiego – w skali od 1 do 5 pkt.

Maksymalna punktacja dokumentów aplikacyjnych wynosi 30 punktów.
Do punktacji przyznanej przez Komisję Rekrutacyjną zostanie dodana średnia arytmetyczna ocen z semestru zimowego 2023/2024.

Do punktacji końcowej mogą być doliczone dodatkowe punkty:

 • potwierdzenie znajomości kraju docelowego (dokument dodatkowy) – 1 pkt
 • oświadczenie o udziale w programie ESN Erasmus Buddy (dokument dodatkowy) – 1 pkt

Zakładając najwyższą możliwą średnią ocen 5.5, ostateczny maksymalny wynik rekrutacji to 37,5 pkt.

Na podstawie punktów przyznanych przez komisje rekrutacyjne, doliczonych do nich średnich i,
ewentualnych dodatkowych punktów, stworzone zostaną dwie ogólnouczelniane listy rankingowe: jedna na wyjazdy na studia, jedna na wyjazdy na praktyki.

Osoby z najwyższym wynikiem zostaną zakwalifikowane do wyjazdu (zgodnie z liczbą dotacji przyznaną UAP przez Narodową Agencję FRSE w konkursie wniosków 2024). Pozostali kandydaci zostaną wpisani na listę rezerwową.

Każda osoba zakwalifikowana na wyjazd jest osobą wstępnie zakwalifikowaną do czasu pisemnego potwierdzenia przez uczelnię przyjmującą przyjęcia na studia oraz do czasu potwierdzenia finansowania na Uniwersytecie Artystycznym oraz podpisania umowy stypendialnej z Uniwersytetem Artystycznym (UAP).

ROZWIN

Zakwalifikowani na wyjazd

 1. 1. W procesie kwalifikacji do wyjazdu na konkretną uczelnie będą brane pod uwagę:

 • liczba punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • preferencje kandydata;
 • maksymalna liczba kandydatów możliwych do zakwalifikowana do wyjazdu na daną uczelnię (przewidziana w umowie z daną uczelnią).

W formularzu aplikacyjnym kandydaci będą zobowiązani podać nazwy 3 uczelni, na które chcieliby aplikować. Uczelnia wpisana pod numerem 1 to uczelnia priorytetowa. Kandydat może być nominowany na wyjazd do jednej z 3 wybranych uczelni na podstawie wyżej wymienionych kryteriów.

W przypadku wyczerpania miejsc na uczelnie wybraną priorytetowo przez kandydatów z wyższą punktacją, kandydat zostanie nominowany na uczelnie wymienią w dalszej kolejności.

Osoby zakwalifikowane do wyjazdu będą proszone o mailowe potwierdzenie chęci wzięcia udziału w programie Erasmus+. Jeżeli w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości kandydat nie potwierdzi chęci udziału, jego miejsce zajmie kolejna osoba z listy rezerwowych.

 1. 2. Nominacje.

  Koordynator Programu Erasmus+ prześle do uczelni partnerskich nominacje wszystkich kandydatów zakwalifikowanych do wyjazdu.
  Wysłanie nominacji nie oznacza automatycznie, że uczelnia partnerska przyjmie danego kandydata.
  Każda uczelnia ma własny tryb rekrutacji kandydatów na Erasmusa. Studenci nominowani przez UAP są zobowiązani samodzielne dostarczyć danej uczelni wszelkie wymagane dokumenty w wyznaczonym przez tę uczelnię terminie.
  Pozytywne przejście rekrutacji powinno zakończyć się otrzymaniem oficjalnego Letter of Acceptance. Kandydaci, którzy zostali odrzuceni przez uczelnię zagraniczną nie mogą ubiegać się o nominowanie na inną uczelnię.

ROZWIN

Wysokość grantu

Wysokość stypendium oraz dodatkowe informacje nt. finansowania opisane zostały w Regulaminie ogólnym Erasmus+, a aktualne stawki publikowane są na stronie Narodowej Agencji Erasmus+. Link do strony: https://erasmusplus.org.pl/dokumenty?download_category=stawki

Stypendium  Erasmus  SMS  przysługuje  wyłącznie  za  czas  mobilności fizycznej  w  kraju  uczelni przyjmującej i wynosi miesięcznie (umowa KA 131-2023):

670 euro – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 142

670 euro – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 13

600 euro – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

O dodatkach z tytułu mniejszych szans oraz green travel informujemy w Regulaminie wymian.

Stawki na rok akademicki 2024/2025 zostaną opublikowane przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ w późniejszym terminie.

 • Autor: Szymon Dolata
 • Opublikowano: 19.11.2018, 15:53
 • Ostatnia edycja: 19.01.2024, 11:33