Przejdź do treści

ROZWIN

Zasady ogólne

 1. Zasady ogólne opisane są w Regulaminie Praktyk oraz w Regulaminie Rekrutacji.

 

W ramach programu Erasmus+ możliwe są wyjazdy na praktyki do zagranicznych firm i instytucji pod warunkiem, że znajdują się w jednym z krajów objętych programem. Należą do nich:
kraje członkowskie Unii Europejskiej;
Islandia;
Lichtenstein;
Norwegia;
Republika Macedonii Północnej;
Serbia;
Turcja.

 1. Praktyki w ramach programu Erasmus+ nie mogą odbywać się w instytucjach UE ani organizacjach zarządzających programami UE. Praktyka finansowana ze środków programu Erasmus+ nie może też być dodatkowo finansowana z innych programów UE.

  3. Praktyki powinny mieć związek ze studiowanym kierunkiem. Dla studentów UAP oznacza to, że można je odbywać m.in. w galeriach sztuki, biurach projektowych, organizacjach pozarządowych zajmujących się sztuką, studiach animacji itd. Miejsce odbywania praktyk powinno być natomiast możliwe do zweryfikowania przez uczelnię (m.in. posiadać osobowość prawną, stronę internetową, dane kontaktowe etc.).

  4. Wyjazd na praktyki w ramach programu Erasmus+ musi trwać co najmniej 60 dni.
   
  5. Czas trwania praktyk z programu Erasmus+ w roku akademickim 2023/2024 i 2024/2025 to od 2 do maksymalnie 3 miesięcy.
   
  6. Praktyki mogą rozpocząć się najwcześniej w czerwcu 2024. Tegoroczni absolwenci mogą zrealizować mobilność w terminie do 12 miesięcy od dnia egzaminu dyplomowego.
   
  7. Kandydat jest zobowiązany znaleźć miejsce odbywania praktyk we własnym zakresie.
   
  8. O wyjazd na praktyki w ramach programu Erasmus+ mogą ubiegać się:
 • studenci studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia,
 • studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,
 • studenci, którzy w czerwcu 2024 r. kończą studia (staże absolwenckie).
 1. O wyjazd na praktyki ubiegać mogą się osoby, które w momencie wewnątrzuczelnianej rekrutacji w roku akademickim 2023/2024 nie przebywają na urlopie dziekańskim (w tym na urlopie dziekańskim czynnym).

  10. Praktyki z programu Erasmus+ włączają się do kapitału mobilności– łączny czas trwania wyjazdów z programu Erasmus+ (studia/praktyki) nie może przekroczyć 12 miesięcy na poziom studiów (lub 24 miesięcy w przypadku jednolitych studiów magisterskich).

  11. Osoby zakwalifikowane do wyjazdu, które zdecydują się nie realizować mobilności, proszone są o możliwie jak najszybsze poinformowanie o tym Koordynatora Programu Erasmus.

ROZWIN

Wymagania rekrutacyjne

Rekrutacja odbywa się na wyjazdy, które mają rozpocząć się w czerwcu 2023 r.

Rozpatrywane będą jedynie aplikacje osób, które dostarczą komplet dokumentów w wyznaczonym terminie.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

Dokumenty aplikacyjne na wyjazdy na studia w roku akademickim 2024/2025 (na semestr zimowy i letni) oraz na wyjazdy na praktyki (od czerwca 2024) należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: erasmus@uap.edu.pl w terminie 26.02.2024 – 01.03.2024 (do godziny 23:59). Formularz aplikacyjny, list motywacyjny oraz ewentualne dodatkowe zaświadczenia wymagane w procesie rekrutacji należy dostarczyć do biura Erasmus (budynek C, pok. 404) w następujących dniach:
 
26.02., 27.02. oraz 29.02 w godz. 9:00 – 13:00 oraz 28.02. w godz. 11:00 – 13:00.

Przesyłając dokumenty rekrutacyjne w formie elektronicznej, prosimy o podanie w temacie wiadomości typu wyjazdu (studia/praktyki), którego dotyczy aplikacja. Prosimy aby załączone pliki były odpowiednio opisane imieniem, nazwiskiem oraz nazwą dokumentu.

W przypadku dzielenia się linkami z dostępem do dysku Google prosimy, aby foldery były opisane
imieniem, nazwiskiem oraz kierunkiem i stopniem studiów oraz miały odpowiednie ustawienia dostępu.

Aplikacje przesłane oraz dostarczone do Biura Erasmus+ UAP przed lub po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Komplet dokumentów aplikacyjnych na wyjazd na praktyki powinien zawierać:
 
1. Podpisany formularz aplikacyjny (skan oraz w formie papierowej z pominięciem rubryki dotyczącej średniej arytmetycznej ocen. Informacje te zostaną uzupełnione przez Koordynatora Erasmus+ w porozumieniu z dziekanatami),

2. Podpisany list motywacyjny (skan oraz forma papierowa) – powinny znaleźć się w nim co najmniej: motywacja do wzięcia udziału w mobilności z programu Erasmus+ oraz przewidywane korzyści, które ma Państwu przynieść udział w programie.

3. Portfolio (dla studentów kierunków artystycznych i projektowych) / projekt kuratorski (dla studentów kierunku Kuratorstwo i Teorie Sztuki). Portfolio powinno składać się z nie więcej niż 15 prac. Prosimy o dostarczenie portfolio tylko w formie cyfrowej (pdf). Studenci kierunku Kuratorstwo i Teorie Sztuki proszeni są o przygotowanie projektu dowolnej wystawy. Projekt kuratorski powinien zawierać: tytuł wystawy, scenariusz wystawy (2000–5000 znaków ze spacjami), listę artystów, listę wybranych prac (z tytułami, datami powstania, technikami i wymiarami), reprodukcje prac. Prosimy o dostarczenie projektu w wersji cyfrowej w formacie pdf. Projekt będzie oceniany w identycznej skali jak portfolio dla kandydatów z kierunków artystycznych i projektowych.

4. Zaświadczenie o znajomości języka obcego – dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B1. Honorowane będą zaświadczenia wydawane przez lektorów języków obcych z UAP, certyfikaty wydawane przez instytucje zewnętrzne, świadectwa
ukończenia szkoły średniej z angielskim jako językiem wykładowym lub dyplomy ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia, na których angielski był językiem wykładowym. Za dokument poświadczający znajomość języka nie będzie uznane polskie świadectwo dojrzałości.

5. Dodatkowe dokumenty nieobowiązkowe:
 • skan dokumentu potwierdzającego gotowość przyjęcia stażysty przez zagraniczną instytucję,
 • udokumentowane potwierdzenie znajomości języka kraju docelowego (certyfikat językowy na poziomie min. B1),
 • oświadczenie dotyczące uczestnictwa w programie mentoringu ESN Erasmus Buddy w roku akademickim 2023/2024 podpisane przez kandydata (informacja zostanie zweryfikowana w porozumieniu z przedstawicielem ESN Poznań).

ROZWIN
Procedura rekrutacyjna

W rekrutacji na wyjazdy w roku akademickim 2024/2025 przewidziano 9 miejsc na wyjazdy na praktyki.


Materiały aplikacyjne zostaną przekazane do Komisji Rekrutacyjnej. Każdy Wydział stworzy komisję składającą się z 3 osób. Komisja będzie oceniała materiały kandydatów reprezentujących dany Wydział. Każdy z 3 członków danej komisji będzie oceniał:


 • portfolio/ projekt kuratorski – w skali od 0 do 5 punktów
 • list motywacyjny – w skali od 0 do 5 punktów.

Maksymalna punktacja dokumentów aplikacyjnych wynosi 30 punktów.
Do punktacji przyznanej przez Komisję Rekrutacyjną zostanie dodana średnia arytmetyczna ocen z semestru zimowego 2023/2024. 

Do punktacji końcowej mogą być doliczone dodatkowe punkty:


 • potwierdzenie zagranicznej instytucji o gotowości przyjęcia danego kandydata na praktyki – 1 pkt
 • udokumentowana znajomość języka kraju docelowego – 1 pkt.
 • potwierdzenie uczestnictwa w programie mentoringu w roku akademickim 2021/2022–1 pkt

Zakładając najwyższą możliwą średnią ocen 5.5 oraz ewentualne punkty za dodatkowe dokumenty ostateczny maksymalny wynik rekrutacji to 38,5 pkt.

 

9 osób z najwyższym wynikiem zostanie zakwalifikowanych do wyjazdu. Pozostali kandydaci zostaną wpisani na listę rezerwową.

ROZWIN

Zakwalifikowani na wyjazd

 1. Osoby zakwalifikowane do wyjazdu na praktyki będą zobowiązane dostarczyć pisemne zaświadczenie wydane przez zagraniczną instytucję o gotowości przyjęcia kandydata na praktyki. Zaświadczenie powinno zawierać:
 • nazwę instytucji;
 • kraj, w którym się znajduje;
 • dokładne daty planowanych praktyk;
 • typ działalności, którą prowadzi instytucja;
 • dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za praktyki.

Zaświadczenie powinno być opatrzone pieczęcią firmową i podpisane przez osobę odpowiedzialną za praktyki.

Osoby zakwalifikowane, które do 30 czerwca 2024 r.  nie przedstawią wymaganego zaświadczenia tracą możliwość odbycia praktyk w ramach programu Erasmus+.

2. Po przedstawieniu zaświadczenia spełniającego warunki wymienione w punkcie 1, osoby zakwalifikowane na praktyki zobowiązane będą:

 • przygotować w porozumieniu z organizacją przyjmującą i UAP Porozumienie o programie praktyk (Learning Agreement for Traineeships) i uzyskać 3 wymagane podpisy;
 • uzyskać trzy rodzaje ubezpieczeń ważnych przez okres realizacji praktyk:

– ubezpieczenie zdrowotne (karta EKUZ lub inne ubezpieczenie o podobnym zakresie);
– ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
– ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC)

 • zalogować się na platformę EU Academy i rozwiązać test językowy (informacja zostanie przesłana przez koordynatora Erasmus+)
 • przed wyjazdem osobiście podpisać umowę finansową w biurze Erasmus+ UAP.

ROZWIN

Wysokość grantu

Osoby zakwalifikowane do wyjazdu z programu Erasmus+ otrzymają dofinansowanie na każdy miesiąc praktyk. 

 

Wysokość stypendium oraz dodatkowe informacje nt. finansowania opisane zostały w Regulaminie ogólnym Erasmus+, a aktualne stawki publikowane są na stronie Narodowej Agencji Erasmus+. Link do strony: https://erasmusplus.org.pl/dokumenty?download_category=stawki

 

Stypendium  Erasmus  przysługuje  wyłącznie  za  czas  mobilności fizycznej  w  kraju  w którym realizowana jest praktyka i wynosi miesięcznie (umowa KA 131-2023):

820 euro – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 142

820 euro – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 13

750 euro – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

 

O dodatkach z tytułu mniejszych szans oraz green travel informujemy w Regulaminie wymian

 • Autor: Szymon Dolata
 • Opublikowano: 19.11.2018, 14:13
 • Ostatnia edycja: 19.01.2024, 15:30