Przejdź do treści

ROZWIN

Zasady ogólne

 1.  W ramach programu Erasmus+ możliwe są wyjazdy na praktyki do zagranicznych firm i instytucji pod warunkiem, że znajdują się w jednym z krajów objętych programem. Należą do nich:
 • kraje członkowskie Unii Europejskiej;
 • Islandia;
 • Lichtenstein;
 • Norwegia;
 • Republika Macedonii Północnej;
 • Serbia;
 • Turcja.
 1. 2. Praktyki w ramach programu Erasmus+ nie mogą odbywać się w instytucjach UE oni organizacjach zarządzających programami UE. Praktyka finansowana ze środków programu Erasmus+ nie może też być dodatkowo finansowana z innych programów UE.
 2.  
 3. 3. Praktyki powinny mieć związek ze studiowanym kierunkiem. Dla studentów UAP oznacza to, że można je odbywać m.in. w galeriach sztuki, biurach projektowych, organizacjach pozarządowych zajmujących się sztuką, studiach animacji itd. Miejsce odbywania praktyk powinno być natomiast możliwe do zweryfikowania przez uczelnię (m.in. posiadać osobowość prawną, stronę internetową, dane kontaktowe etc.).
 4.  
 5. 4. Wyjazd na praktyki w ramach programu Erasmus+ musi trwać co najmniej 60 dni.
 6.  
 7. 5. Czas trwania praktyk z programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023 i 2023/2024 to od 2 do maksymalnie 3 miesięcy.
 8.  
 9. 6. Praktyki mogą rozpocząć się najwcześniej w czerwcu 2022.
 10.  
 11. 7. Kandydat jest zobowiązany znaleźć miejsce odbywania praktyk we własnym zakresie.
 12.  
 13. 8. O wyjazd na praktyki w ramach programu Erasmus+ mogą ubiegać się:
  • studenci studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia,
  • studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,
  • studenci, którzy w czerwcu 2023 r. kończą studia (staże absolwenckie).
 14. 9. O wyjazd na praktyki ubiegać mogą się osoby, które w momencie wewnątrzuczelnianej rekrutacji w roku akademickim 2022/2023 nie przebywają na urlopie dziekańskim ( w tym na urlopie dziekańskim czynnym),
 15.  
 16. 10. Praktyki z programu Erasmus+ włączają się do kapitału mobilności– łączny czas trwania wyjazdów z programu Erasmus+ (studia/praktyki) nie może przekroczyć 12 miesięcy na poziom studiów (lub 24 miesięcy w przypadku jednolitych studiów magisterskich).
 17.  
 18. 11. Osoby zakwalifikowane na wyjazd, które zdecydują się nie realizować mobilności, proszone są o możliwie jak najszybsze poinformowanie o tym Koordynatora Programu Erasmus.

ROZWIN

Wymagania rekrutacyjne

Rekrutacja odbywa się na wyjazdy, które mają rozpocząć się w czerwcu 2023 r.

Rozpatrywane będą jedynie aplikacje osób, które dostarczą komplet dokumentów w wyznaczonym terminie.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

 1. 1. Formularz aplikacyjny
  uwagi: średnia arytmetyczna ocen z 2 ostatnich semestrów potwierdzona przez dziekanat – prosimy o podanie średniej arytmetycznej ocen z semestru zimowego roku akademickiego 2022/2023 oraz semestru letniego roku akademickiego 2021/2022.
  Studenci I roku studiów pierwszego stopnia oraz I roku studiów drugiego stopnia proszeni są o podanie jedynie średniej ocen z semestru zimowego roku akademickiego 2022/2023.
 2. 2. List motywacyjny
  uwagi: powinny znaleźć się w nim co najmniej: motywacja do wzięcia udziału w praktykach z programu Erasmus+ oraz przewidywane korzyści, które ma Państwu przynieść udział w programie
 3. 3. Portfolio (dla studentów kierunków artystycznych i projektowych) / projekt kuratorski (dla studentów kierunku Kuratorstwo i Teorie Sztuki)
  uwagi: Portfolio powinno składać się z nie więcej niż 15 prac. Prosimy o dostarczenie portfolio w formie cyfrowej (pdf). Studenci kierunku Kuratorstwo i Teorie Sztuki proszeni są o przygotowanie projektu dowolnej wystawy. Projekt kuratorski powinien zawierać: tytuł wystawy, scenariusz wystawy (2000 – 5000 znaków ze spacjami), listę artystów, listę wybranych prac (z tytułami, datami powstania, technikami i wymiarami), reprodukcje prac. Prosimy o dostarczenie projektu w wersji cyfrowej w formacie pdf. Projekt będzie oceniany w identycznej skali jak portfolio dla kandydatów z kierunków artystycznych i projektowych.
 4. 4. Zaświadczenie o znajomości języka obcego
  uwagi: Jeżeli językiem praktyk ma być angielski, należy dostarczyć zaświadczenie o znajomości języka minimum na poziomie B1.
  Jeżeli planują odbywać Państwo praktyki w innym języku, należy dostarczyć zaświadczenie o znajomości danego języka minimum na poziomie B1.
  Uznawane będą zaświadczenia o znajomości języka obcego wystawiane przez lektorów prowadzących zajęcia z angielskiego na UAP oraz certyfikaty językowe.
 5. 5. Dodatkowe dokumenty nieobowiązkowe
  • potwierdzenie zagranicznej instytucji o gotowości przyjęcia danego kandydata na praktyki,
  • udokumentowane potwierdzenie znajomości języka kraju docelowego,
  • potwierdzenie uczestnictwa w programie mentoringu w roku akademickim 2021/2022.
 6.  

uwagi: Informujemy, że dodatkowe dokumenty nie są konieczne, natomiast mogą zwiększyć szansę na przyznanie wyjazdu w wypadku uzyskania tej samej punktacji przez kilku aplikantów.

ROZWIN

Procedura rekrutacyjna

W rekrutacji na wyjazdy w roku akademickim 2023/2024 przewidziano 9 miejsc na wyjazdy na praktyki.

Materiały aplikacyjne zostaną przekazane do Komisji Rekrutacyjnej. Każdy Wydział stworzy komisję składającą się z 3 osób. Komisja będzie oceniała materiały kandydatów reprezentujących dany Wydział. Każdy z 3 członków danej komisji będzie oceniał:

 • portfolio/ projekt kuratorski – w skali od 0 do 5 punktów
 •  list motywacyjny – w skali od 0 do 5 punktów.

Maksymalna punktacja dokumentów aplikacyjnych wynosi 30 punktów.
Do punktacji przyznanej przez Komisję Rekrutacyjną zostanie dodana średnia arytmetyczna ocen z dwóch poprzednich semestrów (lub jednego semestru). Zakładając najwyższą możliwą średnią ocen 5.5, ostateczny maksymalny wynik rekrutacji to 38,5 pkt.

Do punktacji końcowej mogą być doliczone dodatkowe punkty:

 • potwierdzenie zagranicznej instytucji o gotowości przyjęcia danego kandydata na praktyki – 1 pkt
 • udokumentowana znajomość języka kraju docelowego – 1 pkt.
 • potwierdzenie uczestnictwa w programie mentoringu w roku akademickim 2021/2022 – 1 pkt

9 osób z najwyższym wynikiem zostanie zakwalifikowanych do wyjazdu. Pozostali kandydaci zostaną wpisani na listę rezerwową.

ROZWIN

Zakwalifikowani na wyjazd

Osoby zakwalifikowane na wyjazdu na praktyki będą zobowiązane dostarczyć pisemne zaświadczenie wydane przez zagraniczną instytucję o gotowości przyjęciu kandydata na praktyki. Zaświadczenie powinno zawierać:

 • nazwę instytucji;
 • kraj, w który się znajduje;
 • dokładne daty planowanych praktyk;
 • typ działalności, którą prowadzi instytucja;
 • dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za praktyki.

Zaświadczenie powinno być opatrzone pieczęcią firmową i podpisane przez osobę odpowiedzialną za praktyki.
Osoby, które do 30 marca 2023 r.  nie przedstawią wymaganego zaświadczenia tracą możliwość odbycia praktyk w ramach programu Erasmus+.

Po przedstawieniu zaświadczenia spełniającego warunki wymienione w punkcie 1, osoby zakwalifikowane na praktyki zobowiązane będą:

 • przygotować w porozumieniu z organizacją przyjmującą i UAP Porozumienie o programie praktyk (Learning Agreement for Traineeships);
 • uzyskać trzy rodzaje ubezpieczeń ważnych przez okres realizacji praktyk:
  – ubezpieczenie zdrowotne (karta EKUZ lub inne ubezpieczenie o podobnym zakresie);
  – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
  – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC)
 • zalogować się na platformę EU Academy i rozwiązać test językowy
 • przed wyjazdem podpisać z uczelnią umowę finansową.

ROZWIN

Wysokość grantu

Osoby zakwalifikowane do wyjazdu z programu Erasmus+ otrzymają dofinansowanie na każdy miesiąc praktyk. Zakwalifikowani na wyjazd z umowy KA131-2021 (termin realizacji do 31.10.2023

Kraje należące do danej grupy  Miesięczna stawka stypendium
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, 670 euro
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 670 euro
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 600 euro

  Zakwalifikowani na wyjazd z umowy KA131-2022 (termin realizacji do 31.07.2024r.)

Kraje należące do danej grupy  Miesięczna stawka stypendium
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, 700 euro
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 700 euro
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 600 euro

 

 • Autor: Szymon Dolata
 • Opublikowano: 19.11.2018, 14:13
 • Ostatnia edycja: 27.01.2023, 11:19