Przejdź do treści

Rozprawa doktorska w trybie eksternistycznym  – skrót

na podstawie Uchwały Senatu UAP w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu

 

1. Złożenie wniosku do Rady Naukowej Uczelni (skrót: RNU, pełna nazwa: Uczelniana rada do spraw nauki i jakości kształcenia Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu) o przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8. Polskiej Ramy Kwalifikacji.

2. Rada Naukowa Wydziału właściwa ze względu na tematykę pracy doktorskiej powołuje członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia weryfikacji efektów uczenia się.

3. Egzamin weryfikujący.

4. Komisja Egzaminacyjna podejmuje uchwałę o pozytywnej lub negatywnej weryfikacji efektów uczenia się.

5. W przypadku pozytywnej weryfikacji Komisja Egzaminacyjna wydaje kandydatowi zaświadczenie o uzyskaniu efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8. Polskiej Ramy Kwalifikacji.

6. Zawarcie z kandydatem umowy na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym.

7. Złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów wraz z propozycją koncepcji rozprawy doktorskiej oraz planowanym terminem jej złożenia.

8. Uchwała Rady Naukowej Uczelni w sprawie wyznaczenia promotora lub promotorów w celu sprawowania opieki naukowej nad kandydatem.

9. Złożenie promotorowi rozprawy doktorskiej.

10. Sporządzenie przez promotora pisemnej opinii na temat złożonej rozprawy doktorskiej (czas na przygotowanie opinii – 30 dni + ew. max 14 dni).

11. Złożenie w Biurze Rektora wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora wraz z pracą i kompletem dokumentów.

12. Wyznaczenie 3 recenzentów pracy doktorskiej – uchwała Rady Naukowej Uczelni, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej Wydziału właściwej ze względu na tematykę pracy doktorskiej.

13. Przewodniczący Rady Naukowej Uczelni zleca zawarcie umowy z recenzentami.

14. Recenzenci sporządzają recenzje rozprawy doktorskiej w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia im rozprawy.

15. Przekazanie recenzji Przewodniczącemu Komisji Doktorskiej.

16. Umieszczenie w BIP na stronie UAP (nie później niż 30 dni przed wyznaczonym dniem obrony) rozprawy doktorskiej wraz z jej streszczeniem i recenzjami.

17. Wniosek do Rady Naukowej Uczelni, która po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej Wydziału wyznacza Komisję Doktorską oraz Przewodniczącego Komisji do prowadzenia dalszych czynności w postępowaniu o nadanie stopnia doktora dla konkretnego kandydata.

18. Postanowienie Komisji Doktorskiej w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do publicznej obrony oraz wyznaczeniu terminu i miejsca obrony.

19. Obrona rozprawy doktorskiej na otwartym posiedzeniu Komisji Doktorskiej, w którym uczestniczą promotor oraz recenzenci.

20. Uchwała Komisji Doktorskiej w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej.

21. Rada Naukowa Wydziału opiniuje uchwałę i przekazuje ją wraz z opinią, protokołem Komisji Doktorskiej, opinią promotora i recenzjami Przewodniczącemu Rady Naukowej Uczelni, który otrzymane dokumenty przekazuje Senatowi.

22. Na podstawie uchwały Senat w głosowaniu jawnym nadaje stopień doktora albo odmawia jego nadania w drodze decyzji administracyjnej.

 

Opracowała Agnieszka Parysek (dziekanat szkoły doktorskiej UAP)

  • Autor: Agnieszka Sikorska-Długaj
  • Opublikowano: 26.04.2020, 10:07
  • Ostatnia edycja: 04.08.2020, 16:28