Przejdź do treści

 Doktoranci UAP mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

  • stypendium socjalne – dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach stypendium może być przyznane w zwiększonej wysokości
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych – dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności
  • zapomoga – dla osób, które znalazły się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej
  • stypendium Rektora – dla najlepszych studentów
  • zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Wnioski o przyznanie stypendium będzie można składać od połowy września do dnia:
-zwiększenie stypendium doktoranckiego do 31.10.2020r.
-pozostałe stypendia do 15.10.2020r.

W przypadku stypendium Rektora oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego – wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku stypendium socjalnego i stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych – świadczenie może być przyznane pod warunkiem niewyczerpania puli środków.
UWAGA, nastąpiły zmiany w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Osoby ubiegające się o stypendium socjalne, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł są zobowiązani dołączyć do wniosku zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny. Niezłożenie zaświadczenia stanowi podstawę do odmowy przyznania świadczenia. Wniosek może zostać rozpatrzony pozytywnie jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny


Pomoc materialna dla studentów i doktorantów:
Sylwia Juszczak
pomoc.materialna@uap.edu.pl
tel. 61 853 11 42
bud. C UAP, pok. 404
czynne:
poniedziałek: 10.00-13.00
wtorek: 10.00-13.00
środa: 11.00-13.00
czwartek: 10.00-13.00
piątek: 10.00-13.00

  • Autor: Michał Żerdzicki
  • Opublikowano: 08.02.2018, 13:20
  • Ostatnia edycja: 07.09.2022, 19:16