PROJEKTOWANIE MEBLA – studia I stopnia

>>> REKRUTACJA

Tryb studiowania danego kierunku. Specjalności

Studia dzienne

Sposób kształcenia

Wykłady, prezentacje multimedialne, opracowania analityczne, warsztaty makietowania i modelowania, indywidualne konsultacje, dyskusje panelowe w zakresie szeroko pojętego kierunku, jakim jest projektowanie mebla.

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta, sposób uzyskania dyplomu

Absolwent studiów I stopnia uzyskuje tytuł licencjata. Praca dyplomowa składa się z dwóch części: teoretycznej (praca pisemna) i praktycznej (realizacja projektu w skali  1:1). Warunkiem realizacji praktycznej pracy dyplomowej w wybranej pracowni kierunkowej jest zaliczenie w tej pracowni w toku studiów minimum jednego semestru. Pod koniec piątego semestru student wybiera pracownię dyplomującą, kierownik pracowni obejmuje funkcję promotora i wraz ze studentem ustalają zakres problemowy i projektowy dyplomu. Otwartą obronę licencjackiej pracy dyplomowej ocenia pięcioosobowa komisja dyplomowa wyznaczona przez Dziekana Wydziału Architektury  i Wzornictwa.

ROZWIN

Opis kierunku

Kierunek Projektowanie Mebla na Wydziale Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu jest jedynym funkcjonującym na polskich  uczelniach  artystycznych. Nowa formuła  programu stawia na nieustanny rozwój i nowatorskie spojrzenie na zawód projektanta mebli w celu umocnienia jego pozycji na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Nowy kierunek wsparto o przedmioty kształtujące umiejętności tworzenia innowacyjnych rozwiązań projektowych, uwzględniających kryteria estetyczne, technologiczne i rynkowe. Wprowadzono nowe zagadnienia z obszaru logiki, estetyki produktu, etyki zawodu projektanta oraz projektowania zrównoważonego. Większościową grupę stanowią zajęcia w pracowniach projektowych: meblowych, architektonicznych, urbanistycznych oraz w zakresie projektowania zieleni. Działania projektowe uzupełniają przedmioty ogólne, kierunkowe oraz zajęcia w zakresie sztuk pięknych. Celem programu jest przygotowanie studenta do współpracy zarówno z  przemysłem jak i klientem indywidualnym. Zadania projektowe obejmują szerokie spektrum działań indywidualnych oraz pracy w zespołach – od eksperymentów, badań, innowacji po projekty wdrażane do produkcji seryjnej. Program obejmuje także prowadzenie plenerów i warsztatów meblowych, konkursów tematycznych i wystaw promocyjnych. Jest uzupełniany praktykami zawodowymi w fabrykach mebli i zakładach produkcyjnych.

ROZWIN

Kompetencje uzyskane przez absolwenta

Absolwent posiada wiedzę w zakresie podstawowych zagadnień w dziedzinie historii sztuk pięknych oraz projektowych z obszaru historii wnętrz i wzornictwa poprzez pryzmat kluczowych wydarzeń historycznych i cywilizacyjnych. Wykazuje się znajomością stylów w architekturze, sztuce i meblarstwie. Jest zorientowany w tendencjach sztuki współczesnej, jako artysta projektant potrafi tę wiedzę efektywnie wykorzystać. Posiadł podstawową wiedzę związaną z projektowaniem i realizacją mebli – zna poszczególne etapy procesu projektowego począwszy od wstępnej koncepcji, makietowania, modelowania, technik wizualizacji aż po realizację mebla w skali 1:1. Ma podstawowe rozeznanie w najnowszych, dynamicznie rozwijających się technologiach w dziedzinie meblarstwa. Zna uwarunkowania przenoszenia wiedzy z zakresu technologii na praktykę artystyczno-projektową.

W zakresie sztuk projektowych potrafi przedstawić własny pomysł w kontekście funkcji, technologii i estetyki oraz zaprezentować swoją koncepcję przy pomocy odpowiednich technik przekazu. W realizacjach z zakresu sztuk pięknych oraz projektowych potrafi umiejętnie dobierać optymalne rozwiązania technologiczne w celu uzyskania pożądanych efektów. Rozwinął swoje umiejętności warsztatowe pozwalające na realizację niekonwencjonalnych projektów z zastosowaniem najnowszych rozwiązań technologicznych. Potrafi podejmować samodzielne decyzje projektowe w kontekście finalnych efektów technologicznych, funkcjonalnych i estetycznych. Jest przygotowany do pracy zespołowej, potrafi współdziałać wykorzystując swoje zdolności kreacyjne i organizacyjne. Posiadając odpowiedni zakres wiedzy i doświadczenia, wykorzystując swoją wyobraźnię i  intuicję, podejmuje w sposób swobodny i niezależny indywidualne działania projektowe. Potrafi samodzielnie pozyskiwać, analizować i interpretować informacje niezbędne do realizacji własnych koncepcji twórczych.

Rozumie znaczenie i wartość ciągłego kształcenia zawodowego. Posiadł umiejętność myślenia „wielowątkowego”, elastycznego dostosowanego do dynamicznego rozwoju nowych technologii w dziedzinie meblarstwa. Jest zdolny do przeprowadzenia konstruktywnej oceny dokonań własnych i innych osób. Zna zasady efektywnego negocjowania i organizowania procesu twórczego. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

ROZWIN

Obszary zatrudnienia

Absolwent studiów licencjackich jest przygotowany do podjęcia współpracy z małymi i dużymi przedsiębiorstwami, do profesjonalnej pracy w zespole nie tylko w biurze projektowym, ale również w zakładzie produkcyjnym, do prowadzenia własnej działalności projektowej. Coraz większa liczba absolwentów studiów licencjackich dostrzega celowość kontynuacji nauki, poszerzania swoich kwalifikacji, przystosowując się w ten sposób do dynamicznie zmieniających się wymagań rynku pracy oraz zapewniając sobie  dostęp do najnowszych osiągnięć naukowych i technologicznych.

ROZWIN

Dalsza możliwość kształcenia

Absolwent studiów licencjackich jest przygotowany do podjęcia studiów magisterskich.

ROZWIN

Informacja na temat sprawdzianów kwalifikacyjnych

 Warunkiem dopuszczenia kandydata do sprawdzianu kwalifikacyjnego jest złożenie świadectwa dojrzałości i wymaganych  dokumentów oraz znajomość języka obcego na poziomie B1. Sprawdzian kwalifikacyjny na studia stacjonarne I stopnia ma charakter konkursowy. Jest poprzedzony akcjami  informacyjnymi („Drzwi otwarte”) w miesiącu marcu i kwietniu, w trakcie których istnieje możliwość zwiedzenia gmachu Uczelni, skorzystania z korekt prac domowych  prowadzonych przez pedagogów UAP. Sprawdzian kwalifikacyjny obejmuje: rozwiązanie zadania (ćwiczenia) rysunkowego, malarskiego i kierunkowego oraz autoprezentację prac zrealizowanych podczas całego sprawdzianu kwalifikacyjnego.

  • Zadanie rysunkowe polega na odpowiedzi na temat lub hasło w odpowiedniej technice. Kandydat powinien wykazać się w pracy rysunkowej umiejętnością postrzegania oraz selekcjonowania wrażeń wizualnych.
  • Sprawdzian kwalifikacyjny z malarstwa polega na odpowiedzi na temat lub hasło w odpowiedniej technice malarskiej. Kandydat prezentuje zdolność obserwacji i wrażliwość na kolor.
  • Sprawdzian kwalifikacyjny kierunkowy polega na wykonaniu zadań – ćwiczeń, w których należy zaprezentować predyspozycje do tworzenia w wybranej dyscyplinie umiejętność analitycznej obserwacji otaczającego świata oraz kreatywnego rozwiązania zadanych problemów projektów, a także autoprezentacji zrealizowanych podczas całego sprawdzianu prac.
  • Autoprezentacja prac rysunkowych, malarskich i kierunkowych, w której ocenie podlegają predyspozycje kandydata do tworzenia w wybranej dyscyplinie, zdolność obserwacji otaczającego świata, umiejętność przedstawiania różnych cech obserwowanego zjawiska.


PROJEKTOWANIE MEBLA – studia II stopnia

>>> REKRUTACJA

Tryb studiowania danego kierunku. Specjalności

Studia dzienne

Sposób kształcenia na danym kierunku

Wykłady, prezentacje multimedialne, warsztaty makietowania i modelowania, realizacje mebli w skali 1:1, indywidualne konsultacje, dyskusje panelowe w zakresie szeroko pojętego kierunku jakim jest projektowanie mebla.

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta, sposób uzyskania dyplomu

Absolwent studiów II stopnia uzyskuje tytuł magistra.

Magisterską pracę dyplomową (teoretyczną i praktyczną) student wykonuje pod kierunkiem promotorów: profesorów i  doktorów habilitowanych. Praca magisterska stanowi świadectwo wnikliwych, indywidualnych studiów. Czwarty semestr jest okresem przeznaczonym na opracowanie projektowe i teoretyczne tematu dyplomowego. Dyplomant przygotowuje opracowanie pod opieką wybranego promotora (konsultanta głównego) i konsultantów pomocniczych. Zasady procesu dyplomowania i przeprowadzania egzaminu dyplomowego określa szczegółowo Regulamin studiów UAP.

ROZWIN

Opis kierunku

Kierunek Projektowanie Mebla na Wydziale Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu jest jedynym funkcjonującym na polskich  uczelniach  artystycznych. Nowa formuła  programu stawia na nieustanny rozwój i nowatorskie spojrzenie na zawód projektanta mebli w celu umocnienia jego pozycji na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Nowy kierunek wsparto o przedmioty kształtujące umiejętności tworzenia innowacyjnych rozwiązań projektowych, uwzględniających kryteria estetyczne, technologiczne i rynkowe.

Zakres działań w ramach programu przywiązuje szczególną uwagę do zagadnień designu meblowego opartego o zasady projektowania zrównoważonego. Wprowadza humanistyczne podejście do kształcenia projektanta. Tematy składające się na program pracowni mają na celu kształtowanie umiejętności:

  • pogłębiania wiedzy specjalistycznej i umiejętności zawodowych,
  • poruszania się w świecie dynamicznie rozwijającej się technologii,
  • przygotowania do zmieniających się wymagań rynku pracy w kraju i zagranicą.

ROZWIN

Kompetencje uzyskane przez absolwenta

Absolwent dysponuje rzetelnym przygotowaniem interdyscyplinarnym. Posiada zaawansowaną wiedzę  w zakresie zagadnień stanowiących obszar meblarstwa i architektury wnętrz w kontekście użytkowym i kulturowym. Jest dobrze zorientowany w dziedzinie najnowszych technologii i sposobów jej wykorzystania w przemyśle meblarskim. Posiada wiedzę w zakresie obszarów nauki i sztuki niezbędnych do realizacji koncepcji projektowych. Rozumie wzajemne zależności między teorią i praktyką, zarówno w zakresie sztuk pięknych jak i projektowych. Dysponując  szeroką wiedzą specjalistyczną i doświadczeniem warsztatowym, potrafi umiejętnie i samodzielnie dobierać optymalne rozwiązania estetyczne i technologiczne w celu uzyskania pożądanych efektów w realizacjach z zakresu sztuk pięknych i projektowych. Podejmuje samodzielne, profesjonalne decyzje projektowe  w kontekście finalnych efektów technologicznych, funkcjonalnych i estetycznych. Jest przygotowany do samodzielnej pracy zespołowej. Potrafi sprawnie realizować poszczególne etapy procesu projektowego efektywnie wykorzystując wzorcowe rozwiązania w zakresie formy, funkcji, konstrukcji, technologii i estetyki. Jest profesjonalnie przygotowany do swobodnego artykułowania swoich poglądów, koncepcji i planów twórczych. Potrafi samodzielnie pozyskiwać, analizować i interpretować informacje. Jest zdolny do przeprowadzenia konstruktywnej krytyki dokonań własnych i innych osób. Posiada umiejętność prezentacji swoich koncepcji twórczych na forum publicznym. Rozumie i potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu prawa autorskiego. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich oraz samodzielnej pracy naukowo-badawczej.

ROZWIN

Obszary zatrudnienia

Absolwent studiów magisterskich jest przygotowany do pracy w zespole konstruktorów, technologów i managerów produkcji. Posiada umiejętności organizacyjne i twórcze niezbędne do założenia własnego biura projektowego. Jego doświadczenie pozwala na podjęcie pracy w dużych zakładach produkcyjnych, fabrykach mebli, biurach projektowych, ośrodkach badawczych.

ROZWIN

Dalsza możliwość kształcenia

Jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych.