KURATORSTWO I TEORIE SZTUKI

>>> REKRUTACJA

Tryb studiowania
Studia stacjonarne I stopnia trwają 6 semestrów (3 lata)

Studia stacjonarne II stopnia trwają 4 semestrów (2 lata)

Specjalności: brak

Widok wystawy dyplomowej Pauliny Brelińskiej Voyager’s Record | Rejestr podróżnika, 2018, kuratorka – Paulina Brelińska, fot. Tomasz Koszewnik

Sposób kształcenia na danym kierunku 

Studenci równolegle zapoznają się z teoriami współczesnej kultury i sztuki, jak i zostają wprowadzeni w tajniki zawodu kuratora. Ważnym elementem w całym cyklu edukacyjnym są praktyki. Każdy rok akademickimi będzie się kończył miesięcznym pobytem w wybranej przez studenta/studentkę placówce. Zaliczenie praktyk jest dwuetapowe: w danej placówce opiekun praktyk, uzupełniając Dzienniczek praktyk, będzie musiał zaświadczyć o odbytych zajęciach i zdobytych kwalifikacjach. Następnie osoba studiująca jest zobowiązana do przedstawienia sprawozdania ze swoich praktyk i opiekun praktyk wyznaczony na kierunku dokonuje ich zaliczenia, biorąc pod uwagę sprawozdanie oraz Dzienniczek praktyk.

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta, sposób uzyskania dyplomu

licencjat

ROZWIN

Opis kierunku

Kuratorstwo i teorie sztuki to pierwszy teoretyczny kierunek na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Podczas studiów nacisk zostaje położony na łączenie praktycznych umiejętności niezbędnych do realizowania prezentacji sztuki z wiedzą teoretyczną dotyczącą wielorakich kontekstów sztuki i kultury. W programie uwzględniliśmy zarówno teoretyczne aspekty nauk humanistycznych, szczególnie dotyczących nauk o sztuce, jak i praktyczną wiedzę dotyczącą tworzenia wystaw, w tym pozyskiwania środków, stosowania przepisów prawnych oraz promowania wydarzeń. Dlatego połowa przedmiotów ma formę warsztatową. Zakłada się również 3 miesiące praktyk. Część zajęć będą prowadzić praktycy, często odbywać się one będą w naturalnym środowisku kuratorskim – w galeriach i muzeach.

ROZWIN

Kompetencje uzyskane przez absolwenta

Absolwent powinien posiadać wiedzę humanistyczną oraz umiejętności umożliwiające występowanie w roli kuratora, animatora kultury i teoretyka sztuki współczesnej. Powinien być przygotowany do organizacji wystaw i wydarzeń kulturalnych oraz umieć wykorzystywać zdobytą wiedzę i znać złożone konteksty sztuki, z naciskiem na sztukę współczesną. Będzie umiał syntetyzować wiedzę wykorzystując różnorodne treści, zarówno przykłady z zakresu sztuki, jak i elementy dyskursu teoretycznego, a także analizować i interpretować dzieło sztuki z wykorzystaniem naukowej metodologii. Studia powinny wyposażyć również w wiedzę dotyczącą dokumentowania i klasyfikowania sztuki oraz wiedzę o metodach jej sponsorowania (w tym pozyskiwania środków z funduszy unijnych). Absolwent musi mieć kwalifikacje pozwalające współpracować z innymi i umiejętnie organizować i zarządzać zespołem ludzi. Absolwenci powinni osiągnąć popartą doświadczeniem pewność w komunikowaniu się i umiejętność życia w społeczeństwie, co w szczególności powinno przejawiać się poprzez:

  • inicjowanie i pracę z innymi osobami przy wspólnych projektach i działaniach,
  • prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań,
  • integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych,
  • prezentowanie wypowiedzi dotyczących sztuki.

Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w placówkach takich jak muzea i galerie sztuki, ośrodkach upowszechniania kultury, instytucjach kultury i ośrodkach sztuki, mass mediach i prasie specjalistycznej, strukturach promocji sztuki.

Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

ROZWIN

Obszary zatrudnienia

  •  krajowe i zagraniczne instytucje sztuki i kultury (muzea, galerie, domy kultury),
  •  praca przy organizacji i promocji wystaw oraz innych wydarzeń kulturalnych,
  •  praca w szeroko pojętym obszarze rynku sztuki (praca przy kolekcjach, targach sztuki),
  • praca w mediach, w działach dotyczących promocji sztuki i kultury.

ROZWIN

Dalsza możliwość kształcenia

Po ukończeniu kierunku kuratorstwo i teorie sztuki na poziomie licencjatu można dalej kontynuować naukę na studiach magisterskich wszelkich kierunków humanistycznych i artystycznych, o ile nie ma wewnętrznych ograniczeń.

ROZWIN

Studia magisterskie

Studia stacjonarne drugiego stopnia: 4 semestry (2 lata), tytuł zawodowy: magister.
Profil kształcenia: praktyczny
Forma kształcenia: studia stacjonarne
Obszar kształcenia: nauki humanistyczne
Dziedziny nauki i dyscyplina naukowa, do których odnoszą się zakładane efekty
kształcenia: obszar – nauki humanistyczne, dziedzina – nauki humanistyczne, dyscyplina naukowa – nauki o sztuce

Pierwsze kuratorskie studia magisterskie w Polsce
KURATORSTWO I TEORIE SZTUKI – nowe studia magisterskie na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa UAP

Jeżeli jesteś zainteresowany/a zdobyciem profesjonalnego przygotowania do zawodu kuratora to mamy ofertę specjalnie dla Ciebie!
Zdawaj na kuratorstwo i teorie sztuki na UAP.

Absolwenci studiów zdobędą zaawansowaną wiedzę humanistyczną oraz wiedzę dotyczącą sztuki współczesnej. Nasze studia przygotowują do pracy w roli kuratora, animatora kultury i teoretyka sztuki współczesnej w krajowych i zagranicznych instytucjach sztuki i kultury, a zatem w muzeach, galeriach prywatnych i publicznych, domach kultury, NGOsach lub przy organizacji festiwali poświęconych sztuce. Edukacja w tym obszarze pomaga zdobyć umiejętności potrzebne przy organizacji i promocji wystaw oraz innych wydarzeń kulturalnych. Program nauczania na tym kierunku ułatwia zdobycie pracy w mediach, w działach promocji sztuki i kultury, a także w sferze szeroko pojętego rynku sztuki (kolekcjach, targach sztuki itp.)

Nasze mocne strony to:
 wyspecjalizowana kadra
 współpraca z artystami i pracowniami artystycznymi naszej uczelni
 zajęcia z doświadczonymi praktykami, odbywające się również w galeriach
 ciekawe praktyki w ramach specjalności
 utrzymanie wysokiej jakości nauczania
 kształtowanie programu studiów przy uwzględnieniu potrzeb rynku pracy
 nacisk na interdyscyplinarność
 tworzenie partnerskiej i twórczej relacji ze studentami i studentkami
Kuratorstwo i teorie sztuki to pierwszy teoretyczny kierunek na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu istniejący od 2015 roku. Debiutujący w najbliższym semestrze poziom magisterski, to propozycja skierowana do absolwentów humanistycznych lub artystycznych studiów licencjackich. W programie kładziemy nacisk na połączenie praktycznych umiejętności niezbędnych do realizowania wystaw sztuki – architekturze wystaw, pozyskiwaniu środków, edukacji muzealno-galeryjnej, stosowaniu przepisów prawnych oraz promowaniu wydarzeń, a także metod tworzenia i zarządzania kolekcją sztuki, z wiedzą teoretyczną dotyczącą wielorakich kontekstów sztuki i kultury. Połowa przedmiotów będzie miała formę warsztatową. Część zajęć prowadzonych przez doświadczonych kuratorów wystaw i praktyków odbywać będzie się w naturalnym środowisku kuratorskim – w galeriach i muzeach. Ważnym elementem w całym cyklu edukacyjnym są trzymiesięczne praktyki.

Informacja na temat egzaminów wstępnych
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę i kompetencje kandydata/kandydatki z zakresu sztuki i nauk humanistycznych.

Więcej informacji na temat rekrutacji:
http://uap.edu.pl/uczelnia/wydzialy/weaik/
http://uap.edu.pl/dla-kandydata/

Facebook:
https://www.facebook.com/edukacja.artystyczna/

REKRUTACJA na studia I stopnia

REKRUTACJA na studia II stopnia