FOTOGRAFIA

>>> REKRUTACJA

Tryb studiowania danego kierunku. Zakresy: Fotografia i Fotografia intermedialna

 • Studia pierwszego i drugiego stopnia w trybie stacjonarnym (dzienne).
 • Studia pierwszego i drugiego stopnia w trybie niestacjonarnym (zaoczne).

Sposób kształcenia na danym kierunku 

Kształcenie na kierunku fotografia w wymiarze praktycznym odbywa się w siedmiu pracowniach fotografii oraz w ramach semestralnych, warsztatowych zajęć technicznych (fotografia studyjna, cyfrowa edycja obrazu, klasyczne i hybrydowe procesy fotografii, praca z kamerą wielkoformatową, portfolio multimedialne). Praktyka artystyczna i warsztatowa uzupełniana jest zajęciami teoretycznymi takimi jak historia i teoria fotografii, historia sztuki, zagadnienia sztuki współczesnej, fotografia w wystawiennictwie i ekspozycji galeryjnej, prawo autorskie itp. W każdym roku studiów obowiązuje zimowa i letnia sesja egzaminacyjna. W ostatnim roku studiów student przygotowuje pracę dyplomową w wybranej pracowni fotografii. Student proponuje temat pracy i wspólnie z promotorem ustala zakres problemowy, artystyczny lub projektowy dyplomu praktycznego. Otwartą, publiczną obronę pracy dyplomowej ocenia komisja dyplomowa.

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta, sposób uzyskania dyplomu

 • licencjat w zakresie fotografii – po 3-letnich studiach pierwszego stopnia i obronie dyplomu w wybranej pracowni fotografii,
 • magister sztuki w zakresie fotografii – po 2-letnich studiach drugiego stopnia i obronie dyplomu w wybranej pracowni fotografii.

ROZWIN

Opis kierunku

Uniwersytet Artystyczny (dawniej ASP) w Poznaniu jako pierwszy w kraju rozpoczął kształcenie w zakresie fotografii na poziomie studiów wyższych. 27 lat doświadczeń to nie tylko stworzenie programu i powołanie pierwszego w kraju kierunku fotografia, ale przede wszystkim liczne inicjatywy artystyczno-badawcze i popularyzatorskie, współpraca zagraniczna, międzynarodowy konkurs Photo Diploma Award, konferencje i sympozja naukowe, wystawy i liczne publikacje oraz ogromny dorobek absolwentów, z których wielu to uznani twórcy, dydaktycy i kuratorzy fotografii. Wydział Fotografii posiada profesjonalne zaplecze dydaktyczno-badawcze, w skład którego wchodzą: studio światła błyskowego i dziennego, pracownia komputerowa, ciemnia fotograficzna, czytelnia i specjalistyczna biblioteka. Do dyspozycji studentów jest także nowoczesna wypożyczalnia sprzętu i akcesoriów fotograficznych. Studenci fotografii poza regularnymi zajęciami (na studiach zaocznych są to weekendowe zjazdy, średnio co dwa tygodnie) uczestniczą w wystawach, plenerach, spotkaniach autorskich, działają w Kole Naukowym, wydają magazyn COMO, uczestniczą w warsztatach i międzynarodowych wymianach studentów. Kształcenie w zakresie fotografii oparte jest o siedem autorskich pracowni fotografii (obowiązkowych i fakultatywnych), blok zajęć techniczno-warsztatowych, konwersatoria oraz zajęcia teoretyczne. Kadrę stanowią doświadczeni, aktywni twórcy oraz teoretycy fotografii.

Więcej informacji: fotografia.uap.edu.pl | facebook.com/fotografiauap

ROZWIN

Kompetencje uzyskane przez absolwenta

Absolwenci kierunku fotografii przygotowani są do samodzielnej działalności artystycznej i użytkowej. Posiadają umiejętność oceny własnych działań, zdolność werbalnego określania problemów artystycznych, samodzielnego funkcjonowania w zmiennych warunkach świata sztuki, jak i w jej komercyjnych obszarach. Animują liczne działania z zakresu upowszechniania kultury, nauczają fotografii na wszystkich poziomach kształcenia. Absolwenci studiów pierwszego stopnia posiadają kwalifikacje do podjęcia pracy w zakresie fotografii artystycznej i użytkowej, zajmują się projektowaniem i realizacją publikacji fotograficznych (książki autorskie, self-publishing, ilustracje, internet i inne wydawnictwa). Absolwenci studiów magisterskich gotowi są do kierowania zespołami (organizacja wystaw, publikacje, warsztaty interdyscyplinarne i wystąpienia publiczne), formułowania tekstów odautorskich i krytycznych dotyczących fotografii, prowadzenia działalności popularyzatorskiej i krytycznej w środkach masowego przekazu oraz w mediach specjalistycznych.

ROZWIN

Obszary zatrudnienia

Absolwent studiów licencjackich przygotowany jest do podjęcia pracy w następującym zakresie i jednostkach:

 • samodzielnej pracy twórczej lub projektowej w obszarze fotografii,
 • w komercyjnym atelier fotograficznym,
 • w agencji reklamowej, studiu graficznym,
 • w prasie i wydawnictwach,
 • jako instruktor fotografii w domu kultury, szkole podstawowej lub średniej.

Absolwent studiów magisterskich przygotowany jest podjęcia pracy w następującym zakresie i jednostkach:

 • samodzielnej pracy twórczej i projektowej w obszarze fotografii i dziedzin pokrewnych,
 • w agencji reklamowej, studiu graficznym – także jako kierownik artystyczny,
 • jako autor, krytyk lub publicysta w obszarze wiedzy nabytej podczas studiów,
 • jako twórca, kurator lub kierownik galerii,
 • w prasie i wydawnictwach,
 • w komercyjnym atelier fotograficznym,
 • jako instruktor lub nauczyciel w szkole podstawowej lub średniej, wykładowca na studiach wyższych w zakresie fotografii,
 • w archiwach i kolekcjach fotografii

ROZWIN

Dalsza możliwość kształcenia

Po ukończeniu 3-letnich studiów I stopnia absolwent może kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia (magisterskich).

Studia doktoranckie (3-letnie studia stacjonarne) – planowane uruchomienie w roku akademickim 2020/2021
Absolwenci studiów magisterskich mogą kontynuować naukę w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

O studiach
Studia Doktoranckie są studiami o charakterze elitarnym przeznaczonymi dla osób wyróżniających się i posiadających znaczący dorobek w zakresie sztuk pięknych lub projektowych. Studia dają możliwość wzbogacenia swoich doświadczeń poprzez pogłębienie wiedzy fachowej związanej z uprawianą dziedziną sztuki i wymianą myśli i doświadczeń, a także są szansą na wniesienie swojego wkładu w rozwój wybranej dyscypliny.

Realizacja studiów doktoranckich trwa 3 lata i kończy się obroną rozprawy doktorskiej w dziedzinie „sztuki”, w dyscyplinie artystycznej „sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki” oraz przyznaniem stopnia „doktora sztuki”.