Przejdź do treści

„5+5 – plakat z Polski i Chin”

Wystawa z okazji 30-lecia partnerstwa między miastami Poznań i Shenzhen

Czas trwania wystawy: 1.12.2023–4.02.2024

Miejsce: Galeria Śluza, ul. Dziekańska 2, 61-108 Poznań

Organizatorzy: Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Guan Shanyue Museum w Shenzhen, Festiwal Poznań Art Week, Fringe Festival Shenzhen, Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Projekt współfinansowany przez Urząd Miasta Poznania (Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy z Zagranicą)

#Poznanwspiera

Kuratorzy: Mateusz Bieczyński, Eric Zhu

Projekt logo współpracy między miastami: Agata Kulczyk

Aranżacja i identyfikacja wizualna wystawy: Agata Kulczyk, Marcin Markowski

Realizacja wystawy: Rafał Górczyński


Wystawa „5+5 – plakat z Polski i Chin” została zorganizowana z okazji 30-lecia partnerstwa między miastami Poznań i Shenzhen. Prezentuje unikalne projekty plakatów wykonane przez twórców pochodzących z obu aglomeracji. Charakteryzują się one bogactwem artystycznych form i stylów, a także stanowią reprezentację różnych koncepcji kulturowych. Wystawa, będąca wynikiem współpracy poznańskich i chińskich środowisk twórczych, pokazuje, że kultura i sztuka mogą być łącznikiem nawet najodleglejszych zakątków świata i stanowić platformę wymiany kulturalnej i wzajemnego uczenia się między krajami.

Aby przedstawić historię, która doprowadziła do przygotowania poznańskiej wystawy w Galerii Śluza, należy się cofnąć do 30 lipca 1993 roku. Wtedy to władze Poznania podpisały z chińskim Shenzhen umowę o partnerstwie między miastami. W 2023 roku obchodzimy 30-lecie tej współpracy. Z tej okazji w ramach festiwalu Poznań Art Week zorganizowano konkurs na graficzną identyfikację obchodów. Laureatką została Agata Kulczyk, która zaproponowała znak nawiązujący do chińskiego pisma i okrągłej rocznicy międzynarodowego porozumienia.

Wystawa „5+5 – plakat z Polski i Chin” jest kolejnym wydarzeniem uświetniającym tę 30-letnią współpracę i wymianę kulturalną. W celu jej organizacji Rektor Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu prof. Wojciech Hora podpisał specjalne porozumienie z Guan Shanyue Museum w Shenzhen. Premiera chińskiej edycji wystawy odbyła się 30 lipca 2023 roku – dokładnie w trzydziestolecie podpisania partnerskiego porozumienia. Od 1 grudnia w przestrzeniach Galerii Śluza zobaczyć można jej drugą, poznańską odsłonę.

W wystawie wzięło udział po 5 projektantów z Poznania i Shenzhen. Z Poznania są to: Agata Kulczyk, Wojciech Janicki, Piotr Marzol, Marcin Markowski, Grzegorz Myćka; z Shenzhen: 1983ASIA, Du Fengsong, Liao Bofeng, Huang Yang, Huang Yuefei. Koncepcję wystawy przygotowała dwójka kuratorów: Mateusz Bieczyński – profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i dyrektor festiwalu Poznań Art Week oraz Eric Zhu – dyrektor Shenzhen Fringe Festival.

Wystawa ma na celu pogłębienie współpracy między artystami i projektantami graficznymi z obu miast. Kuratorzy zorganizowali losowanie wyłaniając 5 par twórców. Pary wymieniały się przez 6 miesięcy refleksjami na tematy związane z twórczością artystyczną oraz międzynarodową wymianą kulturalną. Efektem tej kolaboracji są prezentowane na wystawie plakaty.


EN

„5+5 – poster from Poland and China”

Exhibition on the occasion of the 30th anniversary of the partnership between the cities of Poznań and Shenzhen

Exhibition duration: December 1, 2023 – February 4, 2024

Place: Śluza Gallery, ul. Dziekańska 2, 61-108 Poznań

Organizers: Magdalena Abakanowicz university of the Arts Poznan, Guan Shanyue Museum in Shenzhen, Poznan Art Week Festival, Fringe Festival Shenzhen, Poznań Heritage Center

Project co-financed by the Poznan City Hall (Department of City Development and International Cooperation)

#Poznanwspiera

Curators: Mateusz Bieczyński, Eric Zhu

Design of the logo for cooperation between cities: Agata Kulczyk

Arrangement and visual identification: Agata Kulczyk, Marcin Markowski

Production of the exhibition: Rafał Górczyński


The exhibition „5+5 – poster from Poland and China ” was organized on the occasion of the 30th anniversary of the partnership between the cities of Poznań and Shenzhen. It presents unique poster designs made by artists from both agglomerations. They are characterized by a wealth of artistic forms and styles, and also represent various cultural concepts. The exhibition, which is the result of cooperation between Poznań and Chinese creative communities, shows that culture and art can connect even the most distant corners of the world and constitute a platform for cultural exchange and mutual learning between countries.

To present the history that led to the preparation of the Poznań exhibition at the Śluza Gallery, we need to go back to July 30, 1993. It was then that the Poznań authorities signed a city partnership agreement with the Chinese Shenzhen. In 2023, we celebrate the 30th anniversary of this cooperation. On this occasion, as part of the Poznań Art Week festival, a competition was organized for the graphic identification of the celebration. The winner was Agata Kulczyk, who proposed a sign referring to the Chinese script and the round anniversary of the international agreement.

The exhibition ” poster from Poland and China ” is another event honoring this 30-year cooperation and cultural exchange. In order to organize it, the Rector of the University of Arts. Magdalena Abakanowicz in Poznań prof. Wojciech Hora signed a special agreement with the Guan Shanyue Museum in Shenzhen. The premiere of the Chinese edition of the exhibition took place on July 30, 2023 – exactly on the thirtieth anniversary of signing the partnership agreement. From December 1, you can see its second, Poznań version in the Śluza Gallery.

Five designers from Poznań and Shenzhen took part in the exhibition. From Poznań they are: Agata Kulczyk, Wojciech Janicki, Piotr Marzol, Marcin Markowski, Grzegorz Myćka; from Shenzhen: 1983ASIA, Du Fengsong, Liao Bofeng, Huang Yang, Huang Yuefei. The concept of the exhibition was prepared by two curators: Mateusz Bieczyński – professor at the University of Arts in Poznań and director of the Poznań Art Week festival, and Eric Zhu – director of the Shenzhen Fringe Festival.

The exhibition aims to deepen cooperation between artists and graphic designers from both cities. The curators organized a draw selecting 5 pairs of artists. For 6 months, the pairs exchanged reflections on topics related to artistic creation and international cultural exchange. The result of this collaboration are the posters presented at the exhibition.

  • Autor: Michał Jaborski
  • Opublikowano: 29.11.2023, 11:09
  • Ostatnia edycja: 12.12.2023, 22:49