Przejdź do treści

ZARZĄDZENIE nr 85/2022/2023 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia terminarza roku akademickiego 2023/2024

Na podstawie § 118 ust. 2 Statutu UAP w zw. z art. 23 ust. 2 pkt 2) i 66 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r., poz. 742 tj. ze zm.), niniejszym:

§ 1

Ogłaszam organizację roku akademickiego 2023/2024 w terminarzu, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

TERMINARZ UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO IM. MAGDALENY ABAKANOWICZ W POZNANIU NA ROK AKADEMICKI 2023/2024

Semestr zimowy

02.10.2023-21.01.2024 okres zajęć dydaktycznych

23.12.2023-02.01.2024 przerwa świąteczna

15.01.2024-21.01.2024 sesja praktyczna (w godzinach zajęć)

22.01.2024-28.01.2024 zimowa sesja egzaminacyjna teoretyczna

29.01.2024-04.02.2024 ferie

12.02.2024 ostateczny termin zaliczeń poprawkowych i wpisywania ocen sesji poprawkowej w systemie Akademus

Semestr letni

05.02.2024-26.05.2024 okres zajęć dydaktycznych

28.03.2024-02.04.2024 przerwa wielkanocna

20.05.2024-26.05.2024 sesja praktyczna (w godzinach zajęć)

27.05.2024-02.06.2024 letnia sesja egzaminacyjna teoretyczna

05.06.2024 ostateczny termin wpisania ocen z sesji w systemie Akademus

12.06.2024 otwarcie wystawy końcoworocznej UAP

03.06.2024-21.06.2024 obrony prac dyplomowych – studia stacjonarne i niestacjonarne 

24.06.2024-15.07.2024 egzaminy wstępne

20.09.2024 – ostateczny termin zaliczeń poprawkowych i wpisania ocen w sesji poprawkowej w systemie Akademus

Drzwi otwarte – marzec, kwiecień 2024 r.

  • Autor: Michał Jaborski
  • Opublikowano: 13.09.2023, 09:49
  • Ostatnia edycja: 13.09.2023, 09:49