Przejdź do treści

Monika Shaded |  Brzeg / The Bank
Galeria Rotunda UAP 
budynek A, Al. Marcinkowskiego 29 
27.03 – 7.04.2023

Brzeg

Czeka nad brzegiem wielkiej i powolnej rzeki

na drugim Charon niebo świeci mętnie

(nie jest to zresztą wcale niebo) Charon

jest już zarzucił tylko sznur na gałąź

ona (ta dusza) wyjmuje obola

który niedługo kwaśniał pod językiem

siada na tyle pustej łodzi

wszystko to bez słowa

żeby choć księżyc

albo wycie psa

Zbigniew Herbert

Praca nad wystawą zbiegła się z wybuchem wojny w Ukrainie. Bezmiar bólu, ludzkie dramaty wywołały we mnie współodczuwanie na cierpienie. W tym czasie towarzyszył mi Zbigniew Herbert i jego wiersz Brzeg.

Wykonałam cykl prac rysunkowych tłustą pastelą na papierze. Zinterpretowałam różne obrazy łodzi, nie tylko płynących samotnie po wijącej się rzece między górami, ale również fragmenty konstrukcji, wnętrza czy ekwipunek… Z serii rysunków zrodził się pomysł narysowania łodzi w naturalnej skali jako figury wędrówki, bezpieczeństwa, ukrycia się.

Rok po inwazji Rosji na Ukrainę oglądałam różne zdjęcia z terenów wojennych. Utkwiła mi w pamięci szczególnie jedna fotografia, na której ukazano zbombardowany most i – zbudowany naprędce – pomost tymczasowy. Po nim przemieszczała się grupa uzbrojonych ukraińskich żołnierzy. Fotografia ta stała się impulsem do  narysowania pejzażu, bez żołnierzy, bez karabinów, z ogromem zniszczenia. Na drugim planie znalazła się rzeka, która jest przeszkodą i granicą dwóch rzeczywistości i której przekroczenie oznacza bezpieczeństwo i życie.

Monika Shaded, marzec 2023

Monika Shaded

Urodzona w 1983 roku w Ciechanowie. W roku 2008 ukończyła studia na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, na Wydziale Edukacji Artystycznej w zakresie krytyki i promocji sztuki oraz pedagogiki sztuki. W tym samym roku obroniła dyplom z malarstwa. Od 2013 jest adiunktką w VIII Pracowni Malarstwa na Wydziale Malarstwa i Rysunku UAP. 

www.monikashaded.com


Shore

He waits on the shore of a great and slow river

on the other shore Charon the sky shines dimly

(besides, it isn’t the sky at all) Charon

he is already here, he only threw the rope over the branch

she (this soul) brings out the obol

that turned sour under the tongue for a little while

she sits on the back of an empty boat

all this without a word

if only the moon

or a dog’s howling

Zbigniew Herbert

The work on the exhibition coincided with the outbreak of the war in Ukraine. The immense pain and

human dramas triggered in me a sense of empathy for their suffering. During this time, I was

accompanied by Zbigniew Herbert and his poem The Shore.

I created a series of drawings in oil pastel on paper, interpreting various images of boats not only

drifting alone along a winding river between mountains, but also their constructions, interiors, and

equipment… The series of drawings gave me the idea of drawing boats as figures of journey, safety

and hiding.

One year after the Russian invasion of Ukraine, I saw various photographs of war-torn areas. One

particular photograph stuck in my mind – it showed a bombed-out bridge and a hastily built

temporary bridge. A group of armed Ukrainian soldiers were crossing it. This photograph became the

impulse to draw a landscape, without soldiers or rifles, with enormous destruction. In the

background was a river, which is an obstacle and a border between two realities and crossing it

means safety and life.

Monika Shaded, March 2023

Monika Shaded

Born in 1983 in Ciechanów. She graduated from the University of the Arts in Poznań from the Art

Education Faculty of curatorial and art promotion, as well as art education, in 2008. In the same year,

she defended her diploma in Painting. In 2013, she earned her Doctoral Degree in Fine Arts. Adjunct

in the VIII Painting Studio at the Magdalena Abakanowicz University of the Arts in Poznań.

www.monikashaded.com

  • Autor: Matylda Konarska
  • Opublikowano: 24.03.2023, 14:29
  • Ostatnia edycja: 27.04.2023, 13:03