Przejdź do treści

„Tváře obrazu /Oblicza obrazu”
Galerie Půda w Cieszynie Czeskim
24.09.-27.10.2022

[ENG BELOW}

UCZESTNICY/UCZESTNICZKI WYSTAWY: Andrzej Banachowicz, Anna Bochenek, Rafał Boettner-Łubowski, Marina Burani, Milan Cieslar, Dáša Lasotová, Hanna Maria Ograbisz-Krawiec, Aleksander Radziszewski, Sonia Rammer, Andrea Vettori.

Wystawa w ramach międzynarodowego projektu artystycznego pt. „Oblicza obrazu / Faces of Image”
(kierownik i pomysłodawca projektu: dr hab. Rafał Boettmer-Łubowski, prof. UAP / współpraca: mgr Aleksander Radziszewski, as.

Międzynarodowy projekt „OBLICZA OBRAZU” ma na celu prezentację współczesnych wybranych możliwości artystycznych kreacji obrazu: od obrazu malarskiego pojmowanego tradycyjnie, poprzez obraz inspirowany anty-iluzjonistycznymi (w tym ekspresjonistycznymi i abstrakcyjnymi) sposobami obrazowania, poprzez obrazy fotograficzne, filmowe, digitalne, jak również te, wykorzystujące możliwości nowoczesnego cyfrowego druku na nietypowych podłożach. Projekt uwzględnia również prezentację dzieł eksponujących obrazowe cytaty wizualne w rozmaitych autorskich ujęciach twórczych. Do udziału w projekcie zaproszeni zostali polscy, czescy i włoscy artyści i artystki, reprezentujący różnorodne pokolenia i media współczesnych sztuk wizualnych. Projekt nie ma sztucznie postawionej (tematycznej lub teoretycznej) tezy kuratorskiej, lecz ma pokazywać różnorodne, aktualne dziś sposoby kreowania obrazu oraz rozmaite narracje, które mogą być przez to proponowane współczesnym odbiorcom. Tym samym założenia projektu nie zamykają eksplorowanego problemu, lecz dążą do ukazania jego potencjału, wielowątkowości oraz bogactwa związanych z nim możliwości artystycznych. Współczesne zainteresowanie kreowaniem różnorodnych obrazów jest bowiem bardzo żywotne i łączy się obecnie z wieloma (czasem zdecydowanie opozycyjnymi wobec siebie) strategiami, założeniami, wrażliwościami czy preferencjami artystycznymi, w pewnych przypadkach owocując również powstawaniem dzieł hybrydycznych pod względem medialnym czy stylistycznym. Jest to sytuacja cenna i tak naprawdę pluralistyczna w swym charakterze, niemożliwa zapewne do totalnego i ostatecznego zbadania, lecz dająca się obserwować i poznawać „fragmentarycznie”, także poprzez odkrywanie tych postaw i rozwiązań twórczych, które wydają się bardzo wartościowe, lecz nie są silnie obecne i promowane w oficjalnym, mainstreamowym obiegu artystycznym. Pomysłodawcą i kierownikiem projektu „OBLICZA OBRAZU” jest dr hab. Rafał Boettner-Łubowski, prof. Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, któremu asystuje w realizacji wspomnianego zadania as. Aleksander Radziszewski, także pracujący w wyżej wymienionej, polskiej uczelni artystycznej. Projekt „OBLICZA OBRAZU” inaugurowany jest międzynarodową wystawą w Republice Czeskiej, zorganizowaną w Galerii Půda w Cieszynie Czeskim wczesną jesienią 2022 roku. Kolejne wystawy projektu odbędą się natomiast w Niemczech oraz w Polsce, odpowiednio pod koniec 2022 roku i na początku roku 2023. W przypadku tych wystaw, oprócz dzieł zaprezentowanych w Galerii Půda, będą również pokazywane prace kilku innych jeszcze artystów i artystek, przez co każda z następnych ekspozycji z serii „OBLICZA OBRAZU” będzie także nowym w wymiarze kontekstualnym wydarzeniem artystycznym. Projekt „OBLICZA OBRAZU” jest finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2022 jako efekt działalności badawczej dr. hab. Rafała [Boettnera]-Łubowskiego – pracownika Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. (R. Boettner-Łubowski)

Dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Ostrawskiego doc. mgr. Daniel Jandačka, Ph.D. nadaje patronat międzynarodowemu projektowi
artystycznemu ,,Tváře obrazu/Oblicza obrazu”, w tym wystawie związanej z projektem, zorganizowanej w Galerii Půda w Cieszynie Czeskim w
roku 2022 oraz kolejnym wystawom projektu w Niemczech i w Polsce, jak również podejmuje współpracę artystyczną z kierownikiem projektu –
doktorem habilitowanym Rafałem Boetterem-Łubowskim – profesorem Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
oraz jego zespołem (magistrem Aleksandrem Radziszewskim, asystentem) – pracownikami Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa
Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu w ramach realizacji wyżej wymienionego projektu.

„Tváře obrazu / Faces of image I”
Galerie Půda in Český Těšín

Participants of the exhibition: Andrzej Banachowicz, Anna Bochenek, Rafał Boettner-Łubowski, Marina Burani, Milan Cieslar, Dáša Lasotová, Hanna Maria Ograbisz-Krawiec, Aleksander Radziszewski, Sonia Rammer, Andrea Vettori.

The exhibition is an international art project entitled „Faces of Image” (head and initiator of the project: Rafał Boettner-Łubowski PhD, professor at the Poznań University of the Arts / collaboration: Aleksander Radziszewski, M.A., assistant)


The international project „FACES OF IMAGE” aims to present selected contemporary possibilities of artistic creation of an image: from a traditional painting, through an image inspired by anti-illusionist (including expressionist and abstract) means of imaging, through photographic, film and digital imaging, and also imaging taking advantage of the possibilities of modern digital print on non-standard surfaces. The project includes also a presentation of works with images of visual quotations in various original creative depictions. Polish, Czech and Italian artists, who represent different generations and media of contemporary visual art, have been invited to participate in the project. The project does not have an artificially set curatorial statement (thematic or theoretic) but rather it is intended to present various current ways of creating an image, as well as various narrations, which can be thus proposed to contemporary audience. Therefore the assumptions of the project do not limit and close the explored subject but lead to revealing its potential, multithreading and wealth of creative possibilities. Present interest in creating various images is indeed vastly lively and it connects with numerous strategies (sometimes definitely opposing), assumptions, sensitivities or artistic preferences, sometimes resulting in works that are hybrid in terms of style or media. It is a precious and pluralistic situation, impossible probably to research totally and ultimately, yet possible to fragmentarily observe and research-also through revealing artistic attitudes and solutions which seem very valuable but are not significantly present and promoted in the official, mainstream artistic circulation. The initiator and head of the project „FACES OF IMAGE” is professor Rafał Boettner-Łubowski PhD, professor at the Magdalena Abakanowicz University of the Arts assisted by Aleksander Radziszewski, M.A., assistant, who also works at the University. The project „FACES OF IMAGE” is inaugurated with an international exhibition in the Czech Republic, organized at Půda Gallery in Český Těšín in early autumn 2022. Subsequent exhibitions of the project will be held in Germany and in Poland, respectively at the end of 2022 and at the beginning of 2023. In those exhibitions, apart from the works shown at Půda Gallery, other works of several artist will be presented, thus making every following exhibition „FACES OF IMAGE” a contextually new artistic event. The project „FACES OF IMAGE” is financed by the Ministry of Science and Higher Education in 2022 as a result of research activity of professor Rafał Boettner-Łubowski PhD, employee at the Faculty of Art Education and Curatorial Studies at Magdalena Abakanowicz University of the Arts in Poznań.

The Dean of the Faculty of Education at the University of Ostrava, associate professor Daniel Jandačka, PhD, has offered his patronage to the international art project „Tváře obrazu / Faces of Image”, including the exhibition connected with the project at Půda Gallery in Český Těšín in 2022, as well as subsequent exhibitions of the project in Germany and Poland. He has also made alliances in terms of artistic collaboration with the Head of the project, professor Rafał Boettner-Łubowski PhD, professor at the Magdalena Abakanowicz University of the Arts and his team ( Aleksander Radziszewski, M.A., assistant; and the employees of the Faculty of Art Education and Curatorial Studies at Magdalena Abakanowicz University of the Arts in Poznań), to help accomplish the realization of the project.

  • Autor: Matylda Konarska
  • Opublikowano: 26.09.2022, 11:19
  • Ostatnia edycja: 26.09.2022, 11:23