Serdecznie zapraszamy na wystawę pedagogów i studentów Katedry Ubioru Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu w ramach cyklu wystaw w Galerii na Dziedzińcu Starego Browaru w Poznaniu oraz Poznań Art Week 2021

PRZENIKANIE / Diffusion 

19.05-2.06.2021

FINISAŻ-OPROWADZANIE KURATORSKIE:
2.06, GODZ. 18.00
(obowiązują ograniczenia sanitarne!)

Galeria na Dziedzińcu
Stary Browar
ul. Półwiejska 42

galeria czynna codziennie: 12.00-20.00 
> wstęp wolny <

Szczególne podziękowania dla Starego Browaru w Poznaniu


STUDENCI :
Zofia Brunarska
Jakub Jasiński
Kaja Liwacz
Jagoda Matecka
Weronika Musiał
Anastazja Niemiec
Martyna Pakuła
Justyna Stróżyńska
Aldona Talarczyk
Barbora Vostalová
Małgorzata Wierzbicka
Tomasz Wiśniewski
Adriana Wolska

PEDAGODZY:
Paulina Buczyńska
Elżbieta Cios
Sławomira Chorążyczewska
Ireneusz Domagała
Karolina Grzeszczuk
Dorota Kuźniarska
Kinga Ludek
Ewa Mróz-Pacholczyk
Anna Regimowicz-Korytowska
Izabella Rybacka

Kuratorka wystawy: Ewa Mróz-Pacholczyk
Aranżacja przestrzenna: Anna Regimowicz-Korytowska
Identyfikacja wizualna wystawy: Dorota Kuźniarska


Przenikanie kojarzy się z eterycznością. Poniekąd nieodczuwalny proces, a jednak mający znaczenie i odzwierciedlenie w działaniu, materii oraz emocji. Zawężając temat do tego co dzieje się wokół sylwetki człowieka, następuje pewnego rodzaju sferyczność. Forma ubioru jest niezwykle pojemnym hasłem. Jej możliwości są nieograniczone, a wielokierunkowość wzajemnie się przenika. Użytkowy aspekt ubioru generuje skupienie na funkcji. W obrębie dzieła bliższego obiektu, gdzie materia i struktura działa wrażeniowo, stwierdzić można – unikat. W zakresie sceny, kostium przekazuje treści o postaci, uwypuklając jej charakterystyczne cechy. Głębsza analiza przywodzi na myśl inne powiązania. Przenikanie i splatanie wątków z tego co noszone, z tym co widziane, dopełnia to co jest zawarte w emocji. Moda ulicy jest pełna form i struktur, gdzie widzimy chęć bycia unikatowym czy zjawiskowym. To swego rodzaju scena trendów i prezentacji osobowości. Wydarzenie związane z upublicznieniem form ubioru może posiadać znamiona spektaklu. Z kolei sztuka teatralna pod względem kostiumu, może odnosić się do ubioru użytkowego. Każdy z poruszonych zakresów może mieć swój finał w przestrzeni galeryjnej. Próba stawiania granicy jest niemalże niemożliwa. Przenikanie trwa i jest naturalnym procesem. Generuje szeroki wachlarz interpretacji i odpowiedzi artystycznej. 

dr Ewa Pacholczyk Mróz


Katedra Ubioru funkcjonuje w strukturze Wydziału Architektury Wnętrz i Scenografii na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Zróżnicowany charakter pracowni projektowych daje możliwość kreowania indywidualnego rozwoju. Wystawa prezentuje realizacje studentów studiów licencjackich i magisterskich, absolwentów oraz pedagogów.


PERMEATION

Permeation is associated with what is ethereal. This somewhat imperceptible process is significant and reflected in action, matter and emotions. When the subject is narrowed down to what is happening around the human figure, certain sphericity occurs. A form of clothing is an extremely capacious slogan. It offers endless possibilities and is of permeating multi-directional nature. The utility aspect of outfit makes us focus on function. As regards a close object, whose matter and structure make an impression, it can be stated that it is unique. As regards the stage, costumes tell a lot about characters, emphasising their characteristic features. A deeper analysis brings to mind other associations. Intertwining threads from what is worn with what is seen completes what is contained in emotions. Street fashion is full of forms and structures indicating the desire to be unique or phenomenal. It is a kind of a scene of trends and personality presentations. An event associated with the publication of the forms of clothing may have the hallmarks of a performance. On the other hand, costumes used in a theatrical play may refer to functional clothing. Each of the ranges touched upon may end in the gallery space. It is almost impossible to draw a border. Permeation continues and is a natural process. It generates a wide variety of interpretations and artistic responses. 

                                   dr Ewa Mróz-Pacholczyk

The Department of Fashion Design is part of the Faculty of Interior and Stage Design at the Magdalena Abakanowicz University of the Arts in Poznań. The diverse nature of the design studios enables individual development. The exhibition features projects by first- and second-cycle students, graduates and teachers.