To nie jest wystawa dyplomowa | Powikłania 2 / is is not a diploma exhibition | Imbroglios 2

Ekspozycja „To nie jest wystawa dyplomowa | Powikłania 2” będzie nawiązywać do wystawy, którą stworzyłam na początku roku w tej samej przestrzeni. W pierwszej edycji zastanawiałam się nad nieznanymi sytuacjami, percepcją i wyobraźnią odbiorców, a także szukałam nowych światów. Jednak najważniejszym odniesieniem do pierwszej edycji jest przytoczony wtedy poniekąd proroczy cytat.

„Jak długo potrwa dzisiejszy „cud”? Nie można wykluczyć, że dzisiejszy dzień będzie tym szczęśliwym i radosnym. Być może. Jednak w żadnym wypadku nie można wykluczyć, że ten dzień nie będzie taki piękny.”
Jerzy Broszkiewicz, „Doktor Twardowski”, 1978

Druga edycja będzie poruszała temat kondycji człowieka w obecnej sytuacji, jego stanów psychicznych, niespełnionych planów i założeń oraz chęci ucieczki lub powrotu do lepszego momenty, ale także nowo powstałych granic.

Scena Otwarta UAP | Ratajczaka 20 | Poznan
Ekspozycję w galerii można zobaczyć | 5 – 10.05.2020 | 14.00-18.00
Ekspozycja będzie dostępna również online | link do dokumentacji wystawy zostanie opublikowany 5 czerwca

#poznanwspiera

Artists | Artyści: 
Natali Agryzkova | Mykolaiv | MYPH collective Christian Barre | Montreal Mariya Dzevitskaya | Kiev | MYPH collective Jarosław Kozioł | Wroclaw Daniela Lucato | Berlin Iga Martin | Poznan Lisa Praster | Amsterdam 

Curator | Kuratorka: Natalia Saja


Exposition ” is is not a diploma exhibition | Imbroglios 2″ will refer to the exhibition I created at the beginning of this year in the same space. In the rst edition I was thinking about unknown situations, perception and imagination of the recipients, and I was also looking for new worlds. However, the most important reference to the rst edition is a somewhat prophetic quote. 

„How long will today’s „miracle” last? It cannot be excluded that today will be a happy and joyful day. Perhaps. However, it cannot be ruled out that this day won’t be so beautiful.”
Jerzy Broszkiewicz, „Doctor Twardowski”, 1978 

A second edition will address the subject of the human condition in the current situation, mental states, unful lled plans and assumptions, and the desire to escape or return to a better moment, but also newly created borders. 

No vernissage
Scena Otwarta UAP | Ratajczaka 20 | Poznan
The exhibition can be seen in the gallery | 5-10.05.2020 | 14.00-18.00
The exhibition will also be available online | a link to the exhibition documentation will be published on June 5.