Terminarz Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu na czas pandemii koronawirusa (najbliższe 5 miesięcy)
Aktualizacja z dn. 7 maja (zmiany zostały oznaczone kolorem czerwonym)

W związku z pojawiającą się dużą liczbą pytań dotyczących sposobu funkcjonowania naszej Uczelni w najbliższych miesiącach, uprzejmie informujemy że:

 • Letnia sesja egzaminacyjna praktyczna zaplanowana została w terminie
  18.05–24.05.2020 r. (w godzinach zajęć) – w formie on-line
 • Letnia sesja egzaminacyjna teoretyczna, została zaplanowana w terminie
  25.05–31.05.2020 r. Zaliczenia i egzaminy odbywać się będą wyłącznie w formie on-line.
 • Wystawa Końcoworoczna rozpocznie się dnia 03.06.2020 r. w formie cyfrowej. Na każdym kierunku wyznaczeni zostaną koordynatorzy, którzy przekazywać będą szczegółowe informacje dotyczące tego wydarzenia.
 • Obrony prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich odbywać się będą od 01.06 do 25.09.2020 r. Obrony prac odbywać się będą w formie on-line.
 • Szczegółowe zasady dotyczące obrony prac dyplomowych w formie on-line określone zostaną w odrębnym regulaminie, który wprowadzony zostanie zarządzeniem Rektora (najpóźniej w terminie do dnia 15 maja 2020 r.).
 • Zgodnie z treścią uchwały nr 40/2019/2020 Senatu UAP z dnia 26 kwietnia 2020 r.: 
 1. a) student w terminie trzech tygodni przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego, w porozumieniu z właściwym Dziekanem i promotorem, zobowiązany jest wgrać na portal e-dziekanat dyplomową pracę teoretyczną celem jej weryfikacji pod względem wymagań formalnych (wymagania te dostępne są dla każdego Kierunku na stronie: https://uap.edu.pl/dla-studentow/prace-dyplomowe-i-praktyki/).
 2. b) po zaakceptowaniu pracy, zostanie ona następnie  przekazana do sprawdzenia przez system antyplagiatowy. Jednocześnie, w terminie dwóch tygodni przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego, student zobowiązany jest złożyć u Dziekana właściwego wydziału, podpisaną przez promotora pracę teoretyczną w formie pisemnej,
 3. c) w przypadku braku akceptacji dyplomowej pracy teoretycznej pod względem wymagań formalnych, student zobowiązany jest uzupełnić stwierdzone braki, a następnie ponownie wgrać uzupełnioną teoretyczną pracę dyplomową na portal e-dziekanat i złożyć podpisaną przez promotora u Dziekana właściwego wydziału,
 4. d) warunkiem dopuszczenia studenta do obrony pracy dyplomowej jest zatwierdzenie przez promotora raportu z programu antyplagiatowego.
 • Licencjaci, którzy przystąpią do obrony dyplomu po terminie naboru na studia magisterskie, będą mogli przystąpić do tego naboru i złożyć dokument potwierdzający uzyskanie dyplomu licencjata do 1 listopada 2020 r.
 • Egzaminy wstępne na rok akademicki 2020/2021 odbędą się w następujących terminach:
 1. 1. na studia stacjonarne I stopnia, niestacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie (z wyjątkiem kierunku Kuratorstwo i Teorie Sztuki) w dniach od 01.07.2020 r. do dnia 15.07.2020 r., przy czym rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą po 05.07.2020 r.
 2. 2. na studia stacjonarne I stopnia – kierunek Kuratorstwo i Teorie Sztuki – 21.09.2020
 3. 3. na studia niestacjonarne I stopnia (ewentualny II nabór) w dniach od 15.09.2020 r. do dnia 22.09.2020 r.
 4. 4. na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia w dniach od 21.09.2020 r. do dnia 30.09.2020 r.

Szczegółowe informacje w sprawie terminu egzaminu wstępnego podane zostaną przez Przewodniczących Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w terminie do dnia 08.06.2020 r.

 • Ostateczny termin zaliczeń poprawkowych pozostaje bez zmian, tj. do 20.09.2020 r.
 • Termin zgłaszania nominacji prac w Konkursie im. M. Dokowicz na najlepsze dyplomy UAP w roku akademickim 2019/2020 – do dnia 01.10.2020 r.

UWAGA: w związku z sytuacją epidemiologiczną wskazane wyżej terminy mogą ulec zmianie.
Prosimy o bieżące śledzenie komunikatów zamieszczanych na stronie Uczelni.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku, gdy ministerstwo zezwoli na otwarcie uczelni wyższych,  Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu pozostanie zamknięty dla studentów do odwołania, z wyjątkiem dyplomantów, którzy po wcześniejszym uzgodnieniu z promotorem i kierownikiem pracowni/warsztatu i po akceptacji przez właściwego Dziekana, zostaną wpuszczani indywidualnie na teren pracowni/warsztatów.

Sanitarne zasady dostępu do pracowni/warsztatów zostaną określone w późniejszym terminie.


Zarządzenie Rektora UAP nr 95 – Terminarz