Tomasz Jurek | LUKA! [GAP!] – wystawa grafiki [graphic exhibition]

Finisaż: 11.10, godz. 17.00
Dom Książki, ul. Gwarna 13A, Poznań
Wystawę można oglądać do 12.10.2019


PL
Praktyczną częścią mojej rozprawy doktorskiej jest instalacja graficzna. Posługując się grafiką jako techniką powielania informacji, dążę do ukazania pewnej luki – „nieprawidłowości, niedopasowania, dysproporcji, odmiennych doświadczeń poznawczych i emocjonalnych, które będące rodzajem subiektywizacji nieustannie wprowadzają antywzorce do wzorców kulturowych, stwarzają nową przestrzeń wobec tej, do której przywykliśmy”*. Świadomość istnienia luki oraz możliwość jej wypełnienia dokonująca się poprzez interpretację nadawanych komunikatów, stanowi główny przedmiot moich działań artystycznych. Należy tak pracować nad otrzymanymi interpretacjami, by stworzyć antyramę, która będzie zgodna z naszymi przekonaniami i wartościami.

Celem stworzonej przestrzeni (instalacji graficznej) jest zapewnienie widzowi doświadczeń, które angażują wyobraźnię i kreatywność, dają możliwość własnej interpretacji. Grafika (komunikacja wizualna) to nie tylko fragment obrazu nałożonego na płaszczyzny, to organizm przestrzeni, który z czasem zmienia ją nie tylko fizycznie, ale również wyobrażeniowo. Odbiorca ze względu na zmienne czynniki kulturowe, dokonuje selekcji – wartości dzieła zmieniają się w zależności od kontekstu.

EN
The practical part of my doctoral dissertation is a graphic installation. Using graphics as a technique of multiplying information I am striving to show a certain gap – “irregularity, mismatch, disproportion, different cognitive and emotional experience, which being a kind of subjectivization, constantly introduces anti-patterns of cultural patterns, creates a new space as opposed to the one to which we are accustomed”*. The awareness of this gap and the possibility to fill it through interpreting messages are the core of my artistic activity. We should work on received interpretations in order to create an anti-frame that is consistent with our beliefs and values.

The purpose of the created space (graphic installation) is to provide the audience with experiences which engage imagination and creativity and allow for personal interpretations. Graphics (visual communication) is not only a fragment of an image superimposed in the space, it is a spatial organism which, with time, changes it not only physically but also imaginatively. Due to changing cultural factors the recipient makes a selection – the work’s values change depending on the context.

* Kurak Maciej (2019), „38. edycja Konkursu im. Marii Dokowicz. Polemika Sztuki”, Poznań: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu i Autorzy.
Kurak Maciej (2019), “The 38th Edition of Maria Dokowicz Competition, Poznań”: University of the Arts Poznań and Authors.