VI Pracowni Grafiki – Grafiki Cyfrowej UAP | Real
Wystawa Końcoworoczna 2019

29.05 – 3.06.2019

Na wystawie pod tytułem „Real” prezentowane są prace studentów VI Pracowni Grafiki – Grafiki Cyfrowej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu pod kierunkiem Macieja Kuraka i Radosława Włodarskiego. Temat „Real” był głównym zagadnieniem obowiązującym studentów uczęszczających do pracowni, w roku akademickim 2018/2019.
„Real” odwołuje się do postawy „tu i teraz” polegającej na bezstronnej ocenie rzeczywistości/ faktach opartych na doświadczeniu i rozumie.
Rozpoczynając od realizmu, sztuka przechodzi wiele przemian konwencji przedstawiania. Przykładowo, kubiści oraz ekspresjoniści stosowali zniekształcenia, „niepoprawne” ujęcia, które pełniej oddawały emocje, przedstawiali również właściwości danego przedmiotu, jego ruch w medium statycznym takim jak: grafika, malarstwo, fotografia. Potrzeba ujawniania rzeczy pozornie niewidocznych, które determinują nasz sposób widzenia powoduje, że dzieła realistyczne mogą przyjmować dzisiaj formy, które nie do końca idą w parze ze standardami widzenia. Stereotypowe zachowania wynikające z powszechnych zasad kulturowych, często kryją tematy, które nie są oficjalnie przedstawiane. Wydają się pozornie nieszkodliwe. Są to formy szowinizmu, rasizmu, hierarchizacji akcentujące wartości związane z prawem własności. Zdarza się, że negatywne zjawiska takie jak: spekulacja, wyzysk, skrajny egocentryzm interpretuje się pozytywnie, jako sposoby umiejętnego radzenia sobie w kapitalistycznym systemie. Łączy się je ze sprytem, wykorzystywaniem szansy, albo dbaniem o samorozwój.
W bezrefleksyjnym przyjmowaniu zastanych realiów umacniają nas społecznie uznawane mity, które zawierają elementy powszechnie akceptowanej fikcji. Tego typu półprawdy są bardziej przekonywujące ze względu na szybkość ich przesyłania i łatwość odbioru.


Siła perswazji półprawd wynika z popkulturowych mechanizmów związanych z kształtowaniem atrakcyjnego, komunikatywnego przekazu jako produktu medialnego, który trafia do dużej liczby odbiorców. Naukowe przekazy są często niezrozumiałe, gdyż forma ich jest trudniejsza w odczytywaniu.
Eksponowanie poprzez działania artystyczne powszechnych, ale nie w pełni przeanalizowanych znaczeniowo elementów kultury sprawia, że ujawniają się ukryte stereotypy zachowań. Na tej podstawie widać, jak wartości przyjmowane często bezrefleksyjnie przez społeczeństwo kształtują kulturę. Wzorce zachowań stają się powszechnie obowiązujące, ale czasami nie do końca są odpowiednie i pełnowartościowe.
Postawa nastawiona na kreatywność i samospełnienie lub traktowanie pracy jako pasji, w której najważniejsza jest przyjemność wynikająca z samego procesu realizacji niż osiąganie finansowych korzyści, to zachowania preferowane we wszystkich sektorach gospodarczych. Ujawnia się w ten sposób pełna akceptacja prekarialnego sposobu funkcjonowania, gdzie za wolnością w sposobie organizacji pracy stoi brak zabezpieczeń socjalnych. Preferując ten model okazuje się często, że sami zaczynamy wyzyskiwać siebie. Pęd ku temu, aby sprostać narzuconym wymogom, aby stać się osobą sukcesu, powoduje, że zanika granica pomiędzy pracą, a odpoczynkiem. Podejmowanie obowiązków w kilku miejscach, akceptacja zatrudnienia bez umów socjalnych, to częsty proceder, który wynika z chęci osiągnięcia sukcesu. Wykształcony w ten sposób system wartości funkcjonuje w pełni, ponieważ stymulowany jest przyjętymi w kulturze mitami. Często uważa się, że ciężka praca buduje sukces, ale amerykański sen „od pucybuta do biznesmena” w obecnej strukturze pozostaje często tylko iluzją, gdyż warunki dużej polaryzacji społecznej dyskredytują tych znajdujących się na dole drabiny społecznej. Ciągłe niezadowolenie, krytyczna ocena związana z wkładem czasu w osiąganiu sukcesu, porównywanie się do centralnych części kultury zachodniej to zachowania, które utrzymują „systemy światów” poprzez tego typu stymulowanie. Wydaje się, że przyjmowane wartości nie są złe, tylko sposób ich rozumienia i wdrażania może powodować zniekształcenia. Scena malarska Georges’a Seurat pt.: „Niedzielne popołudnie na Grande Jatte” przedstawiająca zgromadzenie, gdzie każda osoba stanowi niezależne, skupione na sobie indywiduum, jest obrazem aktualnie obecnym. Jednak miejmy nadzieję, że powoli zmieni się ta wizja, gdyż indywidualizm realizuje się w dopełnianiu siebie przez innych, a nie postawie w kontrze do innych. Wzorce kulturowe kształtowane poprzez wartości materialne łączące się głównie z własnością doprowadzają do rywalizacji pojmowanej jako strukturę celów, w której ludzie chcą osiągać korzyści wtedy, gdy nie realizują ich inni. W rzeczywistości okazuje się jednak, że dopiero gdy doceni się współdziałanie, kooperatywność nastawienie na dobro ogółu wówczas zaczniemy spostrzegać indywidualność jako spełnianie się poprzez innych i realnie zaczniemy wpływać na zmiany naszego otoczenia.
Maciej Kurak


The exhibition entitled ‘Real’ features the works of students from the VI Studio of Graphic Art – Digital Graphic Art of the University of the Arts in Poznań, headed by Maciej Kurak and Radosław Włodarski. The theme ‘Real’ was the main subject of classes run in the studio in the academic year 2018/2019.
‘Real’ refers to the ‘here and now’ attitude which involves an impartial assessment of reality/facts based on experience and understanding.
Since the emergence of realism, art has been undergoing many changes in the convention of presentation. For example, cubists and expressionists used distortions and ‘incorrect’ perspectives that more fully conveyed emotions and also presented the properties of a given object and its movement with the use of a static medium, such as graphics, painting and photography. Due to the need to reveal seemingly invisible things that determine our perception, contemporary realistic works can take the forms that do not go hand in hand with the standards of perception. Stereotypical behaviours resulting from widespread cultural principles often refer to topics that are not officially presented. They are seemingly harmless. These are forms of chauvinism, racism and hierarchisation stressing the values associated with the right of ownership. Negative phenomena, such as speculation, exploitation and extreme self-centeredness are sometimes interpreted positively as effective coping methods in the capitalist system. They are associated with cunningness, taking advantage of opportunities or taking care of self-development.
Our unreflective acceptance of the existing realities is strengthened by popular myths that contain elements of commonly accepted fiction. These half-truths are more convincing because they can be quickly disseminated and easily received.
The persuasive power of half-truths stems from pop-cultural mechanisms involved in the shaping of attractive, communicative messages – they are media products that reach a large number of recipients. Scientific messages are often incomprehensible because their form is more difficult to read.
The display of common elements of culture, the meaning of which is not fully analysed, through artistic activities, reveals hidden stereotypes of behaviour. This shows how the values ​​that are often adopted unreflectively by society shape culture. Behavioural patterns become universally applicable although they are sometimes inappropriate and hardly valuable.
An attitude focused on creativity and self-fulfilment or treating work as a passion, the most important aspect of which is pleasure resulting from the implementation process itself rather than achieving financial benefits is the preferred behaviour in all economic sectors. This reveals the full acceptance of the precariat’s way of functioning, where freedom in work organisation is implemented at the cost of social security. By preferring this model, we often exploit ourselves. Due to the urge to meet the imposed requirements and become a successful person, the boundary between work and leisure disappears. Taking up duties in several places and accepting employment without social benefits are common practices that result from the desire to succeed. The system of values ​​developed in this way works because it is stimulated by myths accepted in culture. It is often believed that hard work is the key to success but the American dream ‘from rugs to riches’ is often just an illusion in the current structure because the conditions of deep social polarisation discredit those at the bottom of the social ladder. Continuous dissatisfaction, critical assessment related to the amount of time devoted to achieving success and comparing less developed countries with the western core countries are behaviours that maintain the ‘world systems’. It seems that the values
​ adopted are not bad and only the way they are understood and implemented can cause distortions. Georges Seurat’s painting entitled ‘A Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte’ presenting a congregation, where each person is an independent, self-focused individual, illustrates the present situation. However, let us hope that this vision will slowly change because individualism is realised in self-fulfilment through others and not in contrast to others. Cultural patterns shaped by material values ​​associated primarily with ownership lead to competition understood as a structure of goals in which people want to achieve benefits at the expense of others. In fact, it turns out that only when we start appreciating cooperation, cooperativeness and public good, we will begin to perceive individualism as self-fulfilment through others and realistically influence changes in our environment.
Maciej Kurak