scroll down for English version
_________________
Zapraszamy wszystkich twórców i artystów zainteresowanych udziałem w dziewiątej edycji AK30.
Poszukujemy chętnych, którzy otworzą przed nami nie tylko swoje teczki z pracami, ale także mieszkania/pracownie. AK30 to nie konkurs prac – czekamy na Wasze propozycje prezentacji siebie, swojej twórczości i przestrzeni, w której tworzycie.

Przypominamy, że podstawowym warunkiem jest lokalizacja wernisażu – musi być związana z twórcą lub grupą twórców. Nie można przygotować prezentacji w przestrzeni pracowni uniwersyteckich lub galerii publicznie dostępnych.

Termin tegorocznej edycji: 26. 04 – 25. 05. 2019 r.
Szczegółowy regulamin 9 edycji jest dostępny pod linkiem: https://link.do/EpN8k
Zgłoszenia przesyłajcie do 25.03.2019, 23:59 poprzez formularz Google: https://goo.gl/forms/7FZz9lVSvh0Dy1c22
Jeśli macie więcej pytań piszcie! ak30ak30@gmail.com
—————-
30 dni, 30 przestrzeni, 30 artystycznych prezentacji – to projekt AK30. Bezpośrednie spotkanie z
poznańskimi twórcami w ich pracowniach czy mieszkaniach. Poznajemy nie tylko prace, poznajemy
twórców, którzy za nimi stoją.
Każdy wernisaż trwa tylko jeden wieczór. Każdy jest zjawiskiem efemerycznym, a także poprzez prywatną
przestrzeń – niezwykle intymnym.
Artysta bądź artyści związani z danym miejscem (mieszkaniem, pracownią) chcą poprzez jego
przedstawienie, oddać w jak najlepszym stopniu charakter swojej twórczości. Widzowie mogą nie tylko
zapoznać się z projektami artystycznymi, ale też podejrzeć jakie książki, płyty czy inne przedmioty są cichą
inspiracją twórców.
W tym roku czeka nas już dziewiąta odsłona projektu AK30. Ta wieloletnia już tradycja pokazuje jak ważne
jest budowanie dialogu pomiędzy artystami a odbiorcami, nie tylko za pośrednictwem oficjalnych instytucji,
ale poprzez bezpośrednie spotkanie.
AK30 to wspólny projekt kadry, studentów i przyjaciół Pracowni Zjawisk Teatralnych, Katedry Scenografii
UAP. Opiekę artystyczną nad projektem sprawuje dr hab. Piotr Tetlak prof. nadzw. UAP
_____________________________________________________
English version:

We invite all artists and creators interested in participating in the 9th edition of AK30.
We are looking for those who would not only show us their art porfolio but also their flats or studios.
AK30 is not a competition of artworks – we are waiting for your suggestions of self-presentation, your creativity and proposals of the space which you create in.

We would like to remind you that the basic condition is the location of the vernissage – it must be
connected with the artist or group of artists. You can not prepare the presentation in a university student’s studio or public gallery.

The date of this year’s edition is April 26 – May 25, 2019.
The detailed rules of the 9th edition are available at the following link: https://link.do/EpN8k
Applications must be submitted by 25/03/2019 11:59 PM via the Google form: https://goo.gl/forms/jd5ARMeHb0m16RSC2
If you have more questions, please write us! ak30ak30@gmail.com
—————-
30 days, 30 spaces, 30 artistic presentations – this is the AK30 project. The direct meeting with artists in
their studios or apartments. We meet not only the works of art but also the artists who stand behind them.
Each vernissage lasts only one evening. Each is an ephemeral phenomenon and an extremely intimate
event as we are invited into someone's private space.
The aim of artists participating in AK30 exhibition series should be showing the character of their artistic
practice in the best possible way. As a result, viewers coming to see the exhibition can not only get
acquainted with artistic projects but also see what books, albums or other objects which are a quiet
inspiration for the artists.
This year the 9th edition of the AK30 project is awaiting for us. This long-standing tradition shows how
important it is to build a dialogue between artists and recipients, not only through official institutions but
through a direct meeting.