Czerwony katechizm

Maciej Kurak

27.11.2018 – 12.01.2019

spotkanie przy choince: 27.11.2018, godz. 18.00

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Umultowska 89a, Poznań

 

Czerwony katechizm [En below]

Komercjalizacja kultury jest faktem. Nastawienie na zysk  prowokuje zmiany procesów tworzenia, wpływa na obyczaje kosztem społecznego zaangażowania.

Konsumpcjonizm i utarte schematy zachowań polaryzują społeczeństwo, dzieląc je na bogatych i biednych. Machina rynkowa działa i czerpie korzyści z zasobów kapitału społecznego, co wpływa na hamowanie antywzorców i zmusza do akceptacji świata takim, jakim jest. Kapitalizm wzmaga potrzebę bogacenia się, narzuca interwencyjne sposoby postępowania i rozbudza agresywną politykę kontroli.

Za przykład niech posłuży nowa forma organizacji pracy związana z kapitalizmem kognitywnym, która opiera się na specyficznym modelu charakteryzującym się większą autonomicznością, nieregularnym trybem pracy z rozpływającą się granicą dyspozycyjności, w tym nieokreślonym czasem na odpoczynek. Często jest połączeniem pasji, zawodu i źródła utrzymania. Tego typu „elastyczność specjalizacyjna” eskaluje zjawisko zatrudniania w oparciu o umowy śmieciowe. System umożliwia wprowadzanie zmian w sposobach zatrudnienia, ale nie zmniejsza wyzysku i nierówności społecznych, wręcz je potęguje. Stałość zastąpiona płynnością wyzwala niepewność korespondującą z dwoma równoległymi zjawiskami związanymi z kulturą.  

Pierwsze z nich  łączy się z drobnym liftingiem kanonów kulturowo-obyczajowych.

Celem takich działań nie jest jednak sama  kreatywność, lecz podtrzymanie i utrwalenie wzorców o charakterze ekonomicznym opartych na regułach wolnego rynku. Normy zachowania zdeterminowane są przez kulturę, która będąc producentem kreatywności jest uwikłana w mechanizmy rynkowego funkcjonowania społeczeństwa. Nie ma w nim pojęcia antywzorców, przełamujących stereotypy myślenia. Istnieją tylko niezaprzeczalne schematy nastawione na generowanie zysku.  

Drugie zjawisko ujawnia tendencję do ignorowania małych niepewnych narracji i wspierania powierzchownej zmienności. W ten sposób rodzą się półprawdy połączone z multifrenią, czyli zaburzonym stanem świadomości będącym konsekwencją zbyt dużej ilości bodźców, na które jesteśmy wystawiani i musimy reagować, bez względu na to czy chcemy, czy nie.  Istnieje wiele ukrytych prawd, niechętnie wyjawianych mitów, spreparowanych i zmanipulowanych informacji, wyuczonych wzorców kulturowych, które współtworzą niewidzialną strukturę świata. Te półprawdy, pobudzając percepcję, sugerują określony sposób funkcjonowania i odbioru otoczenia. Zazwyczaj są jednostronne i dalekie od faktycznych kontekstów. W codzienności stają się agresywne i narzucają wygodne sposoby wartościowania świata, niezależnie od tego jak bardzo odbiegają od prawdy. Mogą to być zakamuflowane, niewidzialne obrazy, niewypowiedziane lub zapomniane myśli, pozorne wyobrażenia- mity, które powstają, gdy znaczące odrywa się od znaczonego i kiedy przybierają widzialną formę, wówczas stają się faktycznym stanem rzeczy, akceptowalnym z uwagi na konformizm, wygodę lub przyzwyczajenia.

Sztuka jest założeniem, które sprawia, że pewne rzeczy stają się widoczne. Jest układem ekspozycji pewnej formy widzialności. Przedstawia strukturę społeczną, konflikty oraz tożsamość grup społecznych i tylko wtedy  jest polityką, kiedy ma dystans wobec swoich funkcji poprzez wprowadzany typ czasoprzestrzeni, sposób w jaki dzieli czas i wypełnia przestrzeń. Jest pewnym zawieszeniem zwykłej formy doświadczenia zmysłowego.


Czerwony katechizm przedstawia model myśli, przekonania, systemy i normy działania społeczeństwa. Nawiązuje do zasad wiary i obyczajowości. Praca prezentuje dwanaście akwareli wyeksponowanych w białym  pomieszczeniu nawiązującym bezpośrednio do „idealnej” przestrzeni galeryjnej white cube. Stworzone miejsce wystawiennicze jest graniastosłupem foremnym w proporcjach „złotego podziału”, zaprojektowanym tak, aby można było przestrzeń  przenosić. Wystawiane we wnętrzu prace są zapisem myśli dotyczącej kanonów zachowania. Prace wpisują się w rozważania w kontekście obrazowania, sposobów widzenia „wyobrażonego”. Są to mity, wizje światopoglądowe, które stymulują percepcję oraz rozpatrują wartość zjawisk.


The Red Catechism
The commercialisation of culture is a fact. The attitude towards profit provokes changes in the processes of creation and affects customs at the expense of social involvement.
Consumerism and common patterns of behaviour polarise society, dividing it into the rich and the poor. The market machine operates and benefits from the resources of social capital adversely affecting anti-patterns and forces us to accept the world the way it is. Capitalism increases the need to get rich, imposes emergency measures and stimulates an aggressive control policy.
The example is a new form of work organisation related to cognitive capitalism, which is based on a specific model characterised by greater autonomy, irregular work mode with fluctuating availability and thus unspecified rest time. It is often a combination of passion, profession and livelihood. This type of ‘specialisation flexibility’ escalates the phenomenon of employment based on junk contracts. The system makes it possible to introduce changes in the forms of employment but it does not reduce exploitation and social inequalities; it even intensifies them. Stability replaced by liquidity triggers uncertainty corresponding to two parallel culture-related phenomena.
The first of these is associated with a small lifting of cultural and moral canons.
However, the aim of such actions is not to create but to maintain and consolidate economic models based on the rules of the free market. The norms of behaviour are determined by culture, which, being a producer of creativity, is entangled in the mechanisms of the market functioning of society. There is no concept of anti-patterns breaking the stereotypes of thinking. There are only undeniable schemes for generating profit.
The second phenomenon reveals a tendency to ignore small uncertain narratives and promote superficial volatility. In this way, half-truths are born, combined with multiphrenia, a disturbed state of consciousness that is a consequence of too many stimuli to which we are exposed and must respond, regardless of whether we like it or not. There are many hidden truths, reluctantly revealed myths, manipulated information and learned cultural patterns that co-create the invisible structure of the world. By stimulating perception, these half-truths suggest a specific way of functioning and reception of the environment. They are usually one-sided and far from the actual contexts. In everyday life, they become aggressive and impose convenient ways of valuing the world, regardless of how much they deviate from the truth. They can be camouflaged, invisible images, unspeakable or forgotten thoughts and seeming images – myths that arise when the signifier is detached from the signified. When they take a visible form, they become an actual state of affairs, acceptable because of conformism, comfort or habits.

Art is the premise that makes certain things visible. It is a system of displaying a certain form of visibility. It presents the social structure, conflicts and the identities of social groups. Only then is it a policy when it keeps its functions at a distance through the introduced type of space-time, the way in which it divides time and fills the space. It is a certain suspension of the usual form of sensual experience.

The Red Catechism presents a model of thoughts, beliefs, systems and norms of the society. It refers to the principles of faith and morality. The work is composed of twelve watercolour paintings displayed in a white room referring directly to an ‘ideal’ gallery space, the white cube. The exhibition space is a regular prism of ‘golden ratio’ proportions, designed so that space can be moved. The works displayed in the interior are a record of thoughts about the canons of behaviour. The works are part of considerations concerning imaging and ways of seeing the ‘imagined’. These are myths and ideological visions that stimulate perception and consider the value of phenomena.