PROGRAM PRACOWNI

1/ Nazwa pracowni
V Pracownia Rysunku

2/ Kierownik Pracowni
Prof. dr hab. Jarosław Kozłowski
jaroslaw.kozlowski@uap.edu.pl

3/ Asystent
Dr Natalia Brandt ad
5pracowniarysunku@gmail.com
natalia.brandt@uap.edu.pl

4/ Sala
nr 9, bud. D

5/ Ogólna formuła przedmiotu
Zajęcia mają charakter warsztatowo-seminaryjny. W ich zakres wchodzą konsultacje, zajęcia studyjne, wykłady, warsztaty i wyjazdy plenerowe.

6/ Typ przedmiotu
Pracownia, w której na I stopniu Kierunku Malarstwo realizowane są przedmioty obowiązkowe: Rysunek (III, IV, V, VI semestr), Rysunek z elementami anatomii (I, II semestr), Pracownia Dyplomująca (VI semestr), Praca Dyplomowa (VI semestr). Pracownia, w której na II stopniu Kierunku Malarstwo realizowane są przedmioty obowiązkowe: Rysunek (I, II semestr), Magisterska Pracownia Artystyczna (III semestr), Pracownia Dyplomująca (IV semestr), Praca Dyplomowa (IV semestr).

Pracownia na I stopniu jest obowiązkowa dla kierunków:
Animacja (I, II, III, IV, V semestr)
Architektura (I, II, III, IV, V, VI semestr)
Design Krajobrazu ( I, II, III, IV semestr)
Projektowanie mebla (I, II, III, IV, V semestr)
Wzornictwo (I, II, III, IV, V semestr)
Architektura wnętrz (I, II, III, IV, V semestr)
Scenografia (I, II, III, IV, V semestr)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (I, II, III, IV, V semestr)
Fotografia (I, II, III, IV semestr)
Intermedia (I, II, III, IV, V semestr)
Grafika (I, II, III, IV, V semestr)
Rzeźba (I, II, III, IV, V semestr)

Pracownia na II stopniu jest obowiązkowa dla kierunków:
Animacja (I, II semestr)
Architektura (I, II semestr)
Design Krajobrazu (I, II semestr)
Projektowanie mebla (I, II semestr)
Wzornictwo (I, II semestr)
Scenografia (I, II semestr)
Architektura wnętrz (I, II semestr)
Fotografia (I, II semestr)
Intermedia (I, II semestr)
Grafika (I, II semestr)
Rzeźba (I, II, III, IV semestr)

Pracownia może być wybierana przez studentów I stopnia w ramach pracowni wolnego wyboru, na kierunkach:
Design Krajobrazu (V semestr)
Fotografia (V semestr)

Pracownia może być wybierana przez studentów II stopnia w ramach pracowni wolnego wyboru, na kierunkach:
Architektura (III semestr)
Projektowanie mebla (III, IV semestr)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (II, I, II, III, IV, V semestr)
Intermedia (III semestr)
Grafika (III semestr)

7/ Poziom przedmiotu
Podstawowy, średniozaawansowany – I stopień
zaawansowany – II stopień

8/ Rok studiów
Studia I i II stopnia.
Realizacja programu pracowni jest zróżnicowana ze względu na stopień studiów. Dydaktyka ma charakter indywidualny – indywidualne są korekty i konsultacje, odmienne w zależności od stopnia studiów, a także ze względu na realizowany przedmiot.

9/ Liczba punktów ECTS
I stopień – Rysunek – 17 ECTS, Rysunek z elementami anatomii – 10 ECTS, Pracownia
Dyplomująca – 5 ECTS, Praca Dyplomowa – 9 ECTS
II stopień – Rysunek – 8 ECTS, Magisterska Pracownia Artystyczna – 12 ECTS, Pracownia
Dyplomująca -5 ECTS, Praca Dyplomowa -10 ECTS

10/ Efekty kształcenia

Wydział Malarstwa i Rysunku-dokumentacja kierunku malarstwo – studia I stopnia

Wydział Malarstwa i Rysunku-dokumentacja kierunku malarstwo – studia II stopnia

Uzupełniające – dla pozostałych kierunków

UZUPEŁNIAJĄCE EFEKTY KSZTAŁCENIA

11/ Wymagania wstępne
Ogólna orientacja w zakresie historii sztuki. Zainteresowanie kierunkiem studiów.

12/ Treści merytoryczne przedmiotu
Pracownia funkcjonuje od 1981 roku. Kładzie nacisk na wykształcenie krytycznej świadomości artystycznej,realizującej się poprzez rysunek pojmowany jako autonomiczny język sztuki, kształtowanie świadomej postawy twórczej polegającej na zgodności praktyki artystycznej z wyznawanymi poglądami oraz etycznej postawy społecznej wyrażającej się w aktywnym uczestnictwie w kulturze.
1. Narzędzia i powierzchnie rysunkowe
2. Kategorie i wyrażenia języka rysunku: linia, walor, kolor, faktura, przestrzeń, wielkość, kształt
3. Iluzja – interpretacja – wyobraźnia
4. Transformacja jako procedura wydobywania znaczeń
5. Ślad rysunkowy – rysunek jako symbol – rysunek jako znak
6. Konstrukcja i dekonstrukcja
7. Rysunek jako środek komunikacji niewerbalnej
8. Rysunek jako autopoznanie
9. Rysunek funkcjonalny
10. Rysunek jako forma narracyjna
11. Rysunek jako maska, kamuflaż, przebranie
12. Rysunek jako proces w czasie; dziennik, pamiętnik, zapis
13. Rysunek jako działanie w przestrzeni „realnej“
14. Interwencja rysunkowa
15. Działanie rysunkowe („performance“)

16. Książka jako wypowiedź artystyczna
17. Rysunek poza rysunkiem (rysunek i inne media) w rzeźbie, fotografii, video, działaniach typu performance itp.)
18. Rysunek jako artykulacja postawy artystycznej.

13/ Spis zalecanych lektur
Katalogi, książki i inne publikacje dotyczące współczesnej teorii i praktyki sztuki aktualnej, filmy w przypadku wykładów i seminariów. Między innymi:
„Punkt i linii a płaszczyzna. Przyczynek do analizy elementów malarskich”, Wassily Kandinsky;
„O duchowości w sztuce”, Wassily Kandinsky;
„Sens sztuki”, Herbert Read;
„O pochodzeniu formy w sztuce”, Herbert Read;
„Fenomenologia percepcji”, Maurice Merleau-Ponty;
„Teoria widzenia”, Władysław Strzemiński;
„Myślenie wzrokowe”, Rudolf Arnheim;
„Przeciw interpretacji”, Susan Sontag;
„Antropologia obrazu”, Hans Belting;
„Awangarda w cieniu Jałty, Piotr Piotrowski;
„W cieniu Duchampa – notatki nowojorskie”, Piotr Piotrowski;
„Znaczenia modernizmu. W stronę historii sztuki polskiej”, Piotr Piotrowski;
„Sztuka w epoce postartystycznej i inne teksty teoretyczne”, J. Ludwiński;
„Energie sztuki”, Alicja Kępińska;
„Nowa sztuka. Sztuka polska w latach 1945-1978”, Alicja Kępińska;
„Sztuka i jej meta”, Andrzej Kostołowski;
„Konceptualizm w PRL”, Luiza Nader;
„Historia tekstu wizualnego”, Małgorzata Dawidek-Gryglicka;

14/ Metody oceny
Forma oceny: zaliczenie z oceną.
Podstawą zaliczenia jest obecność i aktywność podczas zajęć. Kryterium oceny jest poziom artystyczny i intelektualny przedstawionych realizacji.

15/ Język wykładowy
Polski, angielski

PROGRAM PRACOWNI EN