Kierownik Katedry:

dr hab. Marzena Wolińska, prof. nadzw. UAP

O KATEDRZE

Jesteśmy jedynym w Polsce Uniwersytetem Artystycznym z Wydziałem Architektury i Wzornictwa. Od ponad 40 lat kształcimy na kierunku Wzornictwo projektantów znanych i cenionych w kraju i na świecie. Katedrę Designu tworzy siedem pracowni projektowych, kształcących w zakresie projektowania produktu w szerokim aspekcie „produkt – proces – seria”. Prowadzone są przez samodzielnych pracowników naukowych w tym trzech profesorów tytularnych. Kładziemy duży nacisk na indywidualny proces kształcenia wsparty równoległą pracą badawczą pod opieką profesorów konsultantów. Jesteśmy otwarci na wszystkie nowe zjawiska i technologie, ale niezmiennie podkreślamy wartość kreatywności i innowacyjności w myśleniu oraz zrównoważone i uniwersalne rozwiązania projektowe, w których użytkownik jest podmiotem wszelkich działań twórczych.

Studia na Wydziale Architektury i Wzornictwa są trzystopniowe. Absolwent I stopnia studiów kierunku Wzornictwo uzyskuje tytuł „licencjata”, absolwent II stopnia uzyskuje tytuł „magistra sztuki”, istnieje również możliwość odbycia studiów III stopnia, które pozwalają na uzyskanie tytułu „doktora sztuk projektowych”.

Katedra Designu opracowała własny program studiów, pozwalający na jak najpełniejsze przygotowanie studentów do pracy w zawodzie projektanta. Wśród przedmiotów praktycznych studenci mają możliwość indywidualnego wyboru poszczególnych pracowni projektowych. Wiele tematów semestralnych prowadzonych jest we współpracy z firmami zewnętrznymi w wyselekcjonowanych konkursach projektowych. Stanowi to dużą wartość dla studentów, którzy mają możliwość zdobyć doświadczenie w realiach przyszłego zawodu.

Od drugiego roku student samodzielnie wybiera pracownie, w ramach których realizuje tzw. duży punkt i dwa tzw. małe punkty. Taki system pracy pozwala na skorzystanie z doświadczenia dydaktycznego i zawodowego poszczególnych profesorów i doktorów. Obowiązkowe dla studentów Wzornictwa jest odbycie praktyk zawodowych oraz udział w plenerze projektowym, podczas którego doświadczają innego sposobu realizacji problemów projektowych.


Pracownia Designu Inspirującego – budynek E, s. 27
prof. dr hab. Bogumiła Jung, prof. zw. UAP
mgr Kamila Szcześniak, asyst.

I Pracownia Projektowania Produktu – budynek E, s. 26
dr Magdalena Grenda, ad., p.o. Kierownika
mgr Bartłomiej Pawlak, asyst.

II Pracownia Projektowania Produktu budynek E, s. 24
dr hab. Marzena Wolińska, prof. nadzw. UAP
mgr Małgorzata Paruch-Piotrowska, asyst., p.o. Kierownika

Pracownia Interpretacji Produktu – budynek E, s. 27A
dr Karolina Tylka-Tomczyk, ad., p.o. Kierownika

Pracownia Produktu i Struktur Użytkowych – budynek E, s. 28
dr Łukasz Stawarski, ad.

Pracownia Kształtowania Kontekstów Przestrzeni – budynek E s. 41,42
dr hab. Dariusz Kuźma, prof. nadzw. UAP
dr Magdalena Grenda, ad.

Pracownia Designu Interdyscyplinarnego – budynek E, s. 41, 42
dr hab. Michał Filipiak, ad.

Laboratorium Działań Materiałowych – budynek E s. 41, 42
dr Karolina Tylka-Tomczyk, ad.

Laboratorium Przekazu Projektowego budynek E s. 41, 42
dr Magdalena Grenda, ad.

Pracownia profesora wizytującego / Pracownia eksperymentalna
vacat