Studenci UAP mogą ubiegać się o następujące świadczenia:
  • stypendium socjalne – dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach stypendium może być przyznane w zwiększonej wysokości.
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych – dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności
  • zapomoga – dla osób, które znalazły się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej
  • stypendium Rektora – dla najlepszych studentów
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać przez system Akademus do dnia 15.10.2019 r.
W przypadku stypendium rektora – wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku stypendium socjalnego i stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych – świadczenie może być przyznane pod warunkiem niewyczerpania puli środków.
UWAGA, nastąpiły zmiany w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Osoby ubiegające się o stypendium socjalne, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł są zobowiązani dołączyć do wniosku zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny. Niezłożenie zaświadczenia stanowi podstawę do odmowy przyznania świadczenia. Wniosek może zostać rozpatrzony pozytywnie jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.