Przejdź do treści

PROGRAM PRACOWNI

1/ Nazwa pracowni
Pracownia Technik Malarskich i Rysunkowych

2/ Kierownik Pracowni
prof. dr hab. Jacek Gramatyka

3/ Asystent
dr Dariusz Subocz, ad.

4/ Sala
Sala 103, Budynek „C”

5/ Ogólna formuła przedmiotu
Zajęcia mają charakter warsztatowo-seminaryjny. W ich zakres wchodzą konsultacje, zajęcia studyjne, wykłady, warsztaty i wyjazdy plenerowe.

6/ Typ przedmiotu
Pracownia, w której na I stopniu Kierunku Malarstwo realizowany jest przedmiot obowiązkowy: Techniki Malarskie (I, II semestr), Wybrana pracownia artystyczna lub
projektowa (III, IV, V semestr).

Pracownia, w której na II stopniu Kierunku Malarstwo realizowane jest przedmiot obowiązkowy: Malarstwo Pracownia Uzupełniająca (I, II, III semestr).

Pracownia może być wybierana przez studentów I stopnia w ramach pracowni wolnego
wyboru, na kierunkach:
Animacja (III, IV semestr)
Projektowanie Mebla (III, IV, V semestr)
Design Krajobrazu (V semestr)
Wzornictwo (III, IV, V semestr)
Architektura Wnętrz (III, IV, V semestr)
Scenografia (III, IV, V semestr)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (III, IV semestr)
Grafika (III, IV, V semestr)
Fotografia (III, IV, V semestr)
Rzeźba (III, IV semestr)
Intermedia (III, IV, V semestr)

Pracownia może być wybierana przez studentów II stopnia w ramach pracowni wolnego wyboru, na kierunku:
Animacja (I, II, III semestr)
Architektura (III semestr)
Wzornictwo (I, II semestr)

Architektura Wnętrz (I, II, III semestr)
Scenografia (I, II semestr)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (I, II, III, IV semestr)
Grafika (I, II, III semestr)
Fotografia (I, II, III semestr)
Intermedia (I, II, III semestr)

7/ Poziom przedmiotu
Podstawowy, średniozaawansowany – I stopień
zaawansowany – II stopień

8/ Rok studiów
Studia I i II stopnia.
Realizacja programu pracowni jest zróżnicowana ze względu na stopień studiów. Dydaktyka ma charakter indywidualny – indywidualne są korekty i konsultacje, odmienne w zależności o
stopnia studiów, a także ze względu na realizowany przedmiot.

9/ Liczba punktów ECTS
I stopnień – Techniki Malarskie- 4 ECTS, Wybrana Pracownia Artystyczna i Projektowa – 10 ECTS
II stopień – Malarstwo Pracownia Uzupełniająca – 25 ECTS

10/ Efekty kształcenia

Wydział Malarstwa i Rysunku-dokumentacja kierunku malarstwo – studia I stopnia

Wydział Malarstwa i Rysunku-dokumentacja kierunku malarstwo – studia II stopnia

Uzupełniające – dla pozostałych kierunków

UZUPEŁNIAJĄCE EFEKTY KSZTAŁCENIA

11/ Wymagania wstępne
Ogólna orientacja w zakresie historii sztuki. Zainteresowanie kierunkiem studiów.

12/ Treści merytoryczne przedmiotu
Celem kształcenia w Pracowni Technik Malarskich i Rysunkowych jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne studentów w zakresie technologii i technik plastycznych, rozbudzenie świadomości i odpowiedzialności, oraz wzbogacenie i rozwinięcie wiedzy warsztatowej niezbędnej dla materialnego wyrażenia koncepcji artystycznych. Program pracowni składa się z trzech podstawowych bloków tematycznych:
1. Teoretyczna wiedza na temat technik i technologii, oraz jej rozwoju historycznego.
2. Ćwiczenia malarskie i rysunkowe, składające się z obowiązkowych prac wykonywanych na bieżąco, w omawianych technikach, oraz z pracy semestralnej, wykonanej w wybranej przez studenta technice.
3. Ćwiczenia technologiczne, dotyczące całokształtu warsztatu malarskiego

Praktyczny program pracowni obejmuje cykl ćwiczeń technologicznych, zaznajamiających studentów z prawidłowym przygotowaniem podobrazi malarskich, oraz zasadami użycia materiałów, przyborów malarskich i rysunkowych. Studenci samodzielnie przygotowują różne rodzaje zapraw malarskich uczą się ich aplikacji i modyfikacji./zmiana chłonności, koloru, faktury/.
Ćwiczenia plastyczne, bezpośrednio wiążą się z bieżąco omawianymi problemami. Konsultacje mają miejsce, przed, lub po zajęciach, oraz w indywidualnie ustalonych terminach. Pracę semestralną, wykonują w wybranej przez siebie technice. Wszystkie prace plastyczne są na bieżąco omawiane, praca semestralna, po złożeniu projektu i jego zatwierdzeniu, jest konsultowana z każdym studentem indywidualnie w indywidualnie ustalonym terminie.
Podstawą wystawienia oceny są: przedstawione prace plastyczne, technologiczne, oraz ustny egzamin sprawdzający wiedzę techniczną i technologiczną w podstawowym, praktycznym
zakresie wiedzy.
Priorytetem celów kształcenia są:
– świadomość artystyczna i technologiczna, /w szczególności wpływ techniki i technologii na efekt wizualny koncepcji plastycznej/mająca znaczenie tak przy tworzeniu jak i odbiorze dzieła sztuki
– zachęcenie studentów do swobodnego poruszania się na obszarze spraw warsztatu plastycznego i eksperymentowania.

13/ Spis zalecanych lektur
John Gage, Kolor i Kultura, teoria i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji
Bohuslav Slansky, Technika Malarstwa Arkady 1960
Sto Arcydzieł Rysunku Włoskiego, Muzeum Narodowe w Poznaniu 2007
Herbert Read, Sens Sztuki Warszawa 1965
Roger Scruton, Przewodnik po kulturze nowoczesnej dla inteligentnych
Janusz Bogucki, Pop Ezo Sacrum Pallotinnum Poznań 1990

14/ Metody oceny
Forma oceny: zaliczenie z oceną.

15/ Język wykładowy
Polski

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 01.02.2017, 08:10
  • Ostatnia edycja: 23.03.2021, 13:46