Przejdź do treści

VI PRACOWNIA RYSUNKU / DRAWING STUDIO VI

OSOBY PROWADZĄCE ZAJĘCIA / ACADEMIC STAFF

Kierowniczki pracowni / Heads of studio:

dr hab. Diana Fiedler prof. UAP / dr hab. Ewa Kulesza prof. UAP

KONTAKT / CONTACT

ewa.kulesza@uap.edu.pl

diana.fiedler@uap.edu.pl

Lokalizacja / Location

UAP budynek F, sala 9 / UAP building F, room 9

Program / Programme

Zakres rysowania nieustannie się rozszerza. Asymiluje elementy innych mediów oraz dyscyplin, co koreluje z zacieraniem się granic pomiędzy nimi. W VI Pracowni nie stawiamy ograniczeń w wyborze narzędzi i mediów. Eksplorujemy rysunek poprzez różne drogi myślenia i jako sposób myślenia. Celem jest, aby idee i materiały wzajemnie się przenikały i na siebie wpływały.

Pracownia wspiera indywidualne poszukiwania i badania poprzez interdyscyplinarny rysunek. Jest miejscem, w którym doświadczanie rysowania może stać się rozszerzonym polem – expanded field. Eksperymentalnym i otwartym. Pracownię współtworzą osoby studiujące z różnych wydziałów – w tym studenci i studentki z innych krajów – co przyczynia się do rozwoju powstających prac i wpływa na odbywającą się w pracowni krytyczną dyskusję.

Podczas dyskusji w grupie rozwijamy umiejętność stawiania pytań, postrzegania rzeczy otwarcie i krytycznie oraz artykułowania myśli i wrażeń we własnych pracach i wobec prac innych. 

Zajęcia prowadzone w języku polskim i w języku angielskim.

The purview of drawing is constantly expanding. It assimilates elements from other disciplines and media, and correlates with the blurring of the boundaries between them. In Studio VI we place no limit on the choice of tools or media. In addition, we explore drawing through various ways of thinking, and as a way of thinking. The aim is to have the ideas and materials inform and permeate each other. 

The studio supports individual exploration and research through interdisciplinary drawing. It is a place where drawing might approach and enter an expanded field: experimental and open. The fact that the studio consists of students from various faculties – including those students from other countries – is an advantage to a studio of this kind, and contributes greatly to the work that takes place in the studio and its critical discussion.

Through group discussion you will learn to address questions independently, to perceive things openly and critically, and to articulate those thoughts and impressions within your own work and that of others. 

Języki wykładowe / Teaching languages
Polski, angielski / polish, english

Realizowane przedmioty / classes

Jednolite studia magisterskie: Rysunek z elementami anatomii, Konsultacje, Rysunek, Wybrana Pracownia Artystyczna i Projektowa, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Magisterska Pracownia Artystyczna, Pracownia Dyplomująca, Praca Dyplomowa

Studia I stopnia: Rysunek z elementami anatomii, Rysunek, Wybrana Pracownia Artystyczna i Projektowa, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Magisterska Pracownia Artystyczna, Pracownia Dyplomująca, Praca Dyplomowa

Studia II stopnia: Rysunek,  Wybrana pracownia artystyczna lub projektowa, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Magisterska Pracownia Artystyczna, Pracownia Dyplomująca, Egzamin dyplomowy

Uniform Master’s studies: Drawing with elements of anatomy, Consultations, Drawing, Selected Art and Design Workshops, Supplementary Art Workshops, Master’s Art Workshops, Diploma Workshops, Diploma Thesis

1st-degree studies: Drawing with elements of anatomy, Drawing, Selected Art and Design Workshops, Supplementary Art Workshops, Master’s Art Workshops, Diploma Workshops, Diploma Thesis

2nd-degree studies: Drawing, Selected Art or Design Workshops, Supplementary Art Workshops, Master’s Art Workshops, Diploma Workshops, Diploma Examination

  • Autor: Matylda Konarska
  • Opublikowano: 04.10.2022, 13:56
  • Ostatnia edycja: 23.05.2023, 16:55