Przejdź do treści

OSOBY PROWADZĄCE ZAJĘCIA

dr hab. Vladislav Radzivillovic, prof. UAP – kierownik pracowni

mgr Maciej Andrzejczak, asyst.


KONTAKT

vladislav.radzivillovic@uap.edu.pl
maciej.andrzejczak@uap.edu.pl


Lokalizacja 

ul. Szewska 16, sala nr 13 i 17 (bud. F)

Program 

Program II Pracowni Rysunku, między innymi, opiera się na przekonaniu o tym że obraz czy rysunek (te pojęcia w II Pracowni Rysunku tradycyjnie już stosowane są równorzędnie) jest widzialnym kształtem intencji i wiąże się umiejętnością. Również umiejętnością dostrzegania zjawisk i procesów zachodzących w naszym otoczeniu oraz reagowania na nie. Zachęcamy osoby studiujące do dostrzegania potencjalnych inspiracji w otaczającej rzeczywistości, w sprawach „błahych” i „donośnych”.

Podstawą wymiany myśli i językiem obrazowym dla osób studiujących są rysunki powstające podczas pracy warsztatowej w II Pracowni Rysunku. W miarę kształtowania się pola indywidualnych poszukiwań osób studiujących zajęcia mogą przyjąć charakter konsultacji. Dotyczy to przede wszystkim osób z wyższych lat studiów. Najważniejsze oczekiwania wobec studentów i studentek obejmują wrażliwość na formę plastyczną, wyobraźnię, sprawność warsztatową, ciekawość świata połączoną ze zdolnością do refleksji, systematyczność i dociekliwość w poszukiwaniu własnej drogi twórczej. Praca z osobami studiującymi w II Pracowni Rysunku zakłada indywidualne podejście, możliwość dzielenia się własnymi zainteresowaniami, również tymi, pozornie, niezwiązanymi ze sztuką. Poza pracą studyjną program zakłada pracę z zaproponowanym przez studenta lub studentkę tematem własnym lub zaczerpniętym z listy podanych tematów.

Gottfried Boehm: „Każde dzieło sztuki ponawia to wyzwanie, jeżeli pretenduje do znaczeń, które uchodzić mogą za sens zorganizowany zmysłowo i nie mający substytutu w języku pojęć”

Języki wykładowe

Polski, angielski, rosyjski, litewski.

Realizowane przedmioty

Jednolite studia magisterskie: Rysunek z elementami anatomii, Konsultacje, Rysunek, Wybrana Pracownia Artystyczna i Projektowa, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Magisterska Pracownia Artystyczna, Pracownia Dyplomująca, Praca Dyplomowa

Studia I stopnia: Rysunek z elementami anatomii, Rysunek, Wybrana Pracownia Artystyczna i Projektowa, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Magisterska Pracownia Artystyczna, Pracownia Dyplomująca, Praca Dyplomowa

Studia II stopnia: Rysunek,  Wybrana pracownia artystyczna lub projektowa, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Magisterska Pracownia Artystyczna, Pracownia Dyplomująca, Egzamin dyplomowy

Wystawy końcoworoczne: 


Drawing Studio II 

dr hab. Vladislav Radzivillovic, prof. UAP – head of studio

Maciej Andrzejczak, Ph.D assistant

vladislav.radzivillovic@uap.edu.pl
maciej.andrzejczak@uap.edu.pl


Location

Szewska St. nr 16,(building F) room 13 and 17

Programme of studies

The programme of Drawing Studio II is based, among others, on the belief that image or drawing (these terms are traditionally used equally in Drawing Studio II) is a visible shape of intention and connected to the skill as well as the ability to perceive and respond to phenomena and processes in our environment. We encourage students to see the potential inspiration in the surrounding reality, in trivial and momentous matters.

During workshops in Drawing Studio II, the students will produce drawings that will form the basis for ideas and pictorial language exchange. With the development of the student’s research fields, the classes may convert into consultations. It applies especially to those in the upper years of study. The most important expectations regarding students include sensitivity to fine arts forms, imagination, workshop proficiency, and curiosity about the world combined with the ability to reflect, discipline and inquisitiveness in the search for one’s own creative path. Working with students in Drawing Studio II involves an individual approach and the opportunity to share their interests, including those seemingly unrelated to art. 

In addition to studio work, the programme involves working with a topic chosen by the students themselves or taken from a list of given topics.

Gottfried Boehm: „Every work of art renews this challenge if it pretends to meanings that escape sensory organisation and have no substitute in the language of concepts quot”. 

Languages of instruction

Polish, English, Russian, Lithuanian.

Subjects studied

Uniform Master’s studies: Drawing with elements of anatomy, Consultations, Drawing, Selected Art and Design Workshops, Supplementary Art Workshops, Master’s Art Workshops, Diploma Workshops, Diploma Thesis

1st-degree studies: Drawing with elements of anatomy, Drawing, Selected Art and Design Workshops,Supplementary Art Workshops, Master’s Art Workshops, Diploma Workshops, Diploma Thesis

2nd-degree studies: Drawing, Selected Art or Design Workshops, Supplementary Art Workshops, Master’s Art Workshops, Diploma Workshops, Diploma Examination

End of year exhibitions:

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 01.02.2017, 07:39
  • Ostatnia edycja: 10.05.2023, 15:53