Przejdź do treści

PROGRAM PRACOWNI

1/ Nazwa pracowni
II Pracownia Rysunku

2/ Kierownik Pracowni
dr hab. Vladislav Radzivillovic ad.
vladislav.radzivillovic@uap.edu.pl

3/ Asystent
mgr Maciej Andrzejczak asyst.

4/ Sala
nr 13, bud. F

5/ Ogólna formuła przedmiotu
Zajęcia mają charakter warsztatowo-seminaryjny. W ich zakres wchodzą konsultacje, zajęcia studyjne, wykłady, warsztaty i wyjazdy plenerowe.

6/ Typ przedmiotu
Pracownia, w której na I stopniu Kierunku Malarstwo realizowane są przedmioty obowiązkowe: Rysunek (III, IV, V, VI semestr), Rysunek z elementami anatomii (I, II semestr), Pracownia Dyplomująca (VI semestr), Praca Dyplomowa (VI semestr).

Pracownia, w której na II stopniu Kierunku Malarstwo realizowane są przedmioty obowiązkowe:

Rysunek (I, II semestr), Magisterska Pracownia Artystyczna (III semestr),
Pracownia Dyplomująca (IV semestr), Praca Dyplomowa (IV semestr).
Pracownia na I stopniu jest obowiązkowa dla kierunków:
Animacja (I, II, III, IV, V semestr)
Architektura (I, II, III, IV, V, VI semestr)
Design Krajobrazu ( I, II, III, IV semestr)
Projektowanie mebla (I, II, III, IV, V semestr)
Wzornictwo (I, II, III, IV, V semestr)
Architektura wnętrz (I, II, III, IV, V semestr)
Scenografia (I, II, III, IV, V semestr)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (I, II, III, IV, V semestr)
Fotografia (I, II, III, IV semestr)
Intermedia (I, II, III, IV, V semestr)
Grafika (I, II, III, IV, V semestr)
Rzeźba (I, II, III, IV, V semestr)

Pracownia na II stopniu jest obowiązkowa dla kierunków:
Animacja (I, II semestr)
Architektura (I, II semestr)
Design Krajobrazu (I, II semestr)

Projektowanie mebla (I, II semestr)
Wzornictwo (I, II semestr)
Scenografia (I, II semestr)
Architektura wnętrz (I, II semestr)
Fotografia (I, II semestr)
Intermedia (I, II semestr)
Grafika (I, II semestr)
Rzeźba (I, II, III, IV semestr)
Pracownia może być wybierana przez studentów I stopnia w ramach pracowni wolnego
wyboru, na kierunkach:
Design Krajobrazu (V semestr)
Fotografia (V semestr)
Pracownia może być wybierana przez studentów II stopnia w ramach pracowni wolnego
wyboru, na kierunkach:
Architektura (III semestr)
Projektowanie mebla (III, IV semestr)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (II, I, II, III, IV, V semestr)
Intermedia (III semestr)
Grafika (III semestr)
7/ Poziom przedmiotu
Podstawowy, średniozaawansowany – I stopień
zaawansowany – II stopień
8/ Rok studiów
Studia I i II stopnia.
Realizacja programu pracowni jest zróżnicowana ze względu na stopień studiów. Dydaktyka
ma charakter indywidualny – indywidualne są korekty i konsultacje, odmienne w zależności
od stopnia studiów, a także ze względu na realizowany przedmiot.

9/ Liczba punktów ECTS
I stopień – Rysunek – 17 ECTS, Rysunek z elementami anatomii – 10 ECTS, Pracownia
Dyplomująca – 5 ECTS, Praca Dyplomowa – 9 ECTS
II stopień – Rysunek – 8 ECTS, Magisterska Pracownia Artystyczna – 12 ECTS, Pracownia
Dyplomująca -5 ECTS, Praca Dyplomowa -10 ECTS

10/ Efekty kształcenia

Wydział Malarstwa i Rysunku-dokumentacja kierunku malarstwo – studia I stopnia

Wydział Malarstwa i Rysunku-dokumentacja kierunku malarstwo – studia II stopnia

Uzupełniające – dla pozostałych kierunków

UZUPEŁNIAJĄCE EFEKTY KSZTAŁCENIA

11/ Wymagania wstępne
Ogólna orientacja w zakresie historii sztuki. Zainteresowanie kierunkiem studiów.

12/ Treści merytoryczne przedmiotu
Doskonalenie umiejętności wypowiedzi artystycznej w formie rysunku/obrazu. Pogłębianie wrażliwości plastycznej. Poszerzanie warsztatu rysunkowego podczas pracy studyjnej w pracowni. Pogłębianie wiedzy związanej z problematyką współczesnego obrazowania. Poprzez rozmowy i korekty wspieranie studenta w dążeniu do świadomego komunikowania własnych zamierzeń artystycznych oraz ich konsekwentnej realizacji. Dla studentów starszych lat przewidziana jest praca nad wybranym przez studenta tematem/hasłem. Wśród wielu poglądów na temat sztuki istnieje miejsce na stwierdzenie że powstaje ona na styku naszego świata wewnętrznego i otaczającej nas rzeczywistości. Bez względu na to jak uczciwe w swoich zamiarach słowa pozostają zadziwiająco oddalone od egzystencjalnej istoty świata. Relacja obrazu do jego krytycznej analizy przypomina relację łączącą fakty z „faktami medialnymi”. Stwierdzenie to nie zakłada braku wzajemności między dyskursem krytycznym a jego przedmiotem, wskazuje jedynie na potrzebę uświadomienia sobie specyfiki obrazu/rysunku. Gottfried Boem stwierdzając, że sztuka jest dla filozofii wyzwaniem pisał: „Każde dzieło sztuki ponawia to wyzwanie, jeżeli pretenduje do znaczeń, które uchodzić mogą za sens zorganizowany zmysłowo i nie mający substytutu w języku pojęć”. Program II Pracowni Rysunku, między innymi, opiera się na przekonaniu o tym że obraz czy rysunek (te pojęcia w II Pracowni Rysunku tradycyjnie już stosowane są równorzędnie) jest
widzialnym kształtem intencji i wiąże się umiejętnością. Również umiejętnością dostrzegania zjawisk i procesów zachodzących w naszym otoczeniu oraz reagowania na nie. Zachęcamy
studentów do dostrzegania potencjalnych inspiracji w otaczającej rzeczywistości, w sprawach „błahych” i „donośnych”. Podstawą wymiany myśli dla studentów studiów licencjackich są rysunki powstające podczas pracy studyjnej w II Pracowni Rysunku. W miarę kształtowania się pola indywidualnych poszukiwań studenta i wzrostu jego umiejętności zajęcia mogą przyjąć charakter spotkań konsultacyjnych. Dotyczy to w głównej mierze studentów studiów magisterskich. Najważniejsze oczekiwania wobec studenta obejmują wrażliwość na formę plastyczną, bogatą wyobraźnię, sprawność warsztatową, ciekawość świata połączoną ze zdolnością do refleksji, systematyczność i dociekliwość w poszukiwaniu własnej drogi twórczej. Praca ze studentem zakłada indywidualne podejście, możliwość dzielenia się własnymi zainteresowaniami, również tymi, pozornie nie związanymi ze sztuką. Poza pracą studyjną program II Pracowni Rysunku zakłada pracę z zaproponowanym przez studenta lub zaczerpniętym z programu pracowni tematem-hasłem czego efektem powinny być prace rysunkowe.
Propozycje tematów:
„Bez przedmiotu”;
„Stopklatka”;
„Mimikra”;
„Serial”;
„Obraz w obrazie”;
„Plac zabaw”;

13/ Spis zalecanych lektur
– Marshall McLuhan, Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka. Wydawnictwo Naukowo-techniczne Warszawa, 2004
– Hans Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, Kraków, Universitas 2007
– Gottfried Boem, O obrazach i widzeniu. Antologia tekstów

14/ Metody oceny
Forma oceny: zaliczenie z oceną.
Warunkiem zaliczenia dla studentów 1, 2, 3 roku studiów pierwszego stopnia są prace wykonane podczas pracy studyjnej w pracowni oraz poza pracownią. Dla studentów studiów magisterskich warunkiem zaliczenia są prace wykonane poza pracownią omawiane podczas konsultacji. Zaliczenie odbywa się w formie przeglądu powstałych prac. Pod uwagę brana jest również ogólna aktywność studenta.

15/ Język wykładowy
Polski, angielski, rosyjski, litewski.

PROGRAM PRACOWNI EN

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 01.02.2017, 07:39
  • Ostatnia edycja: 16.10.2020, 13:22