Przejdź do treści

PRAKTYKI

Obowiązkowe praktyki studenckie odbywają się zgodnie z Regulaminem Praktyk UAP dla kierunku Grafika. Na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej praktyka jest obowiązkowa na studiach jednolitych magisterskich, oraz studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia. Długość praktyk wynosi 160 godzin oraz są im przypisane 3 punkty ECTS. Celem praktyki jest rozwijanie praktycznej wiedzy wchodzącej w zakres szeroko rozumianej grafiki a także nabywanie zawodowych kompetencji społecznych, dlatego może być realizowana w: galeriach, muzeach, instytucjach kultury oraz wszelkich ośrodkach rozpowszechniania sztuki, studiach graficznych, agencjach reklamowych, drukarniach, wydawnictwach a także działach firm i instytucji zajmujących się grafiką, lub innych miejscach związanych z kierunkiem studiów po uzyskaniu akceptacji od koordynatora praktyk. Wybór miejsca odbywania praktyki należy do studenta. Czas może zostać podzielony na działalność w kilku ośrodkach, jednak w jednym ośrodku praktyka nie może być krótsza niż 40 godzin (1 tydzień). Praca studenta w ramach praktyki ma charakter nieodpłatny. Praktyka poprzedzona jest umową pomiędzy uczelnią, praktykantem oraz organizatorem praktyki, a jej przebieg udokumentowany jest w dzienniku praktyk. Zaliczenie praktyk można uzyskać także na podstawie zaświadczenia o zatrudnieniu w uprawnionych podmiotach. Na wydziale powołany jest Kierownik praktyk studenckich (dla studiów stacjonarnych), na studiach niestacjonarnych praktyki są koordynowane przez kierowników studiów. Nadzorują oni dobór miejsc, organizację oraz ich prawidłową realizację. Praktyki spotykają się z pozytywnym odzewem wśród studentek i studentów i dają wymierne efekty. Współpraca Wydziału z podmiotami zewnętrznymi w tym zakresie również przynosi obopólne korzyści i pozwala na dialog, niezbędny do odpowiedniego kierowania systemem kształcenia, z uwzględnieniem przyszłości zawodowej absolwentek i absolwentów Wydziału.

  • Autor: Michał Żerdzicki
  • Opublikowano: 12.01.2023, 17:33
  • Ostatnia edycja: 18.01.2023, 12:55